EASYS, k.s.

Aktualizované 2.12.2023

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
EASYS, k.s.
Sídlo:
Kukučínova 718
91101 Trenčín
Zápis v OR SR
Okresný súd Trenčín
oddiel: Sr/10055/R
Od 13.1.2006, posledná zmena 2.7.2022
Štatutárny orgán:
  • EASYS Electronic Assembling Systems, s.r.o.
  • Heimo Wallisch
IČO:
36350729
DIČ:
2022115920

IČ DPH:

SK2022115920
Podľa §4, registrovaný od 2.2.2006
SK NACE (RÚZ):
26110 Výroba elektronických komponentov
Základné imanie:
33 194 EUR
Druh vlastníctva
Súkromné tuzemské
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 22.06.2023 ako riadna.

Firma EASYS, k.s. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 39 995 577 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 38,69%. Dosiahnutý zisk po zdanení 3 285 093 EUR vzrástol medziročne o 2 135 998 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 87,98% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 15,93%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 133,12%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 49,51%.

Absolútne ukazovatele

45 441 923 €

57,3 %

11 150 269 €

94,5 %

15 510 243 €

84,2 %

5 433 873 €

161,3 %

6 327 600 €

132,3 %

Relatívne ukazovatele

27.88 %

8,0 %

2.12

0,5

21.18 %

7,5 %

64.97 %

-10,3 %

0.54

0,0 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 16 062 € 100,0 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 39 979 515 € 38,6 %
Zmena stavu zásob 738 737 € %

Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 14 399 € 100,0 %
Náklady na materiál, energie 24 056 166 € 15,9 %
Služby 5 513 480 € 133,1 %
Pridaná hodnota 11 150 269 € 94,5 %
Osobné náklady 5 249 812 € 49,5 %
Odpisy a opravné položky k majetku 210 271 € 56,9 %
Opravné položky
Ostatné výnosy 147 302 € %

Iné prevádzkové náklady 295 998 € 49,5 %
Zisk z predaja majetku -166 407 € -100,0 %
 
HV z hospodárskej činnosti 5 375 083 € 181,0 %
HV z finančnej činnosti -66 124 € 16,8 %
z toho Nákladové úroky 11 508 € 118,4 %
HV pred zdanením 5 308 959 € 189,5 %
Daň 962 074 € 202,7 %
HV po zdanení 3 285 093 € 185,9 %
EBITDA 5 751 761 € 181,0 %
 
Aktíva
Majetok celkom
15 510 243 € 84,2 %
 
Neobežný majetok 1 127 303 € 79,9 %
Dlhodobý hmotný majetok 1 056 614 € 84,1 %
Dlhodobý nehmotný majetok 70 689 € 34,0 %
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 14 367 632 € 84,7 %
Zásoby 9 959 629 € 92,1 %
Dlhodobé pohľadávky 229 059 € 46,5 %
Krátkodobé pohľadávky 2 271 903 € 23,6 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 1 907 041 € 218,8 %
 
Časové rozlíšenie 15 308 € -12,8 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 15 510 243 € 84,2 %
 
Vlastné imanie
5 433 873 € 161,3 %
Základné imanie 33 194 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 25 958 € 0,0 %
HV minulých rokov 2 089 628 € 139,7 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 3 285 093 € 185,9 %
 
Záväzky 10 076 370 € 58,9 %
Dlhodobé záväzky 44 515 € -28,9 %
Krátkodobé záväzky 7 658 781 € 58,7 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé 555 000 € 111,4 %
Bankové úvery krátkodobé 167 500 € 91,4 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 1 650 574 € 49,9 %
 
Časové rozlíšenie

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?