APIS Plastic Slovakia s. r. o.

Historický názov:
  • SUMMIT AUTOTECH Slovakia DCA s.r.o.
  • KOAM s.r.o.
Aktualizované 29.5.2024
Partner verejného sektora

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
APIS Plastic Slovakia s. r. o.
Sídlo:
Areál ZŤS 924
01841 Dubnica nad Váhom
Zápis v OR SR
Okresný súd Trenčín
oddiel: Sro/16560/R
Od 15.3.2006, posledná zmena 8.5.2024
Štatutárny orgán:
  • JAI -YEAL YOON
IČO:
36352411
DIČ:
2022152341

IČ DPH:

SK2022152341
Podľa §4, registrovaný od 1.4.2006
SK NACE (RÚZ):
22290 Výroba ostatných plastových výrobkov
Základné imanie:
2 501 495 EUR
Druh vlastníctva
Medzinárodné - súkromné
  • SEOYON E-HWA AUTOMOTIVE SLOVAKIA s.r.o. (99,97%)
  • Seoyon Europe s. r. o. (0,03%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 20.06.2023 ako riadna.

Firma APIS Plastic Slovakia s. r. o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 88 740 349 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 93,32%. Dosiahnutý zisk po zdanení 3 796 707 EUR vzrástol medziročne o 3 137 208 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 99,51% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 115,03%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 26,34%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 16,77%.

Absolútne ukazovatele

89 162 692 €

91,7 %

13 681 194 €

59,2 %

16 755 885 €

30,3 %

7 213 517 €

23,0 %

7 439 203 €

%

Relatívne ukazovatele

15.42 %

-3,3 %

1.56

0,4

22.66 %

17,5 %

56.95 %

2,5 %

1.40

0,6 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 10 997 € -27,1 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 88 729 352 € 93,4 %
Zmena stavu zásob 61 942 € -65,3 %
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 10 309 € -33,4 %
Náklady na materiál, energie 66 643 423 € 115,0 %
Služby 8 188 228 € 26,3 %
Pridaná hodnota 13 681 194 € 59,2 %
Osobné náklady 8 750 963 € 16,8 %
Odpisy a opravné položky k majetku 224 566 € -58,6 %
Opravné položky 279 137 € 100,0 %
Ostatné výnosy 210 760 € -10,4 %
Iné prevádzkové náklady 75 249 € 76,9 %
Zisk z predaja majetku -1 763 € -115,1 %
 
HV z hospodárskej činnosti 4 839 413 € %

HV z finančnej činnosti 28 547 € -66,3 %
z toho Nákladové úroky 4 924 € -71,6 %
HV pred zdanením 4 867 960 € %

Daň 1 071 253 € %

HV po zdanení 3 796 707 € %

EBITDA 5 065 742 € 292,5 %
 
Aktíva
Majetok celkom
16 755 885 € 30,3 %
 
Neobežný majetok 586 398 € -86,7 %
Dlhodobý hmotný majetok 489 023 € -26,5 %
Dlhodobý nehmotný majetok 9 816 € -38,5 %
Dlhodobý finančný majetok 87 559 € -97,6 %
 
Obežný majetok 13 452 009 € 62,3 %
Zásoby 4 053 263 € 39,9 %
Dlhodobé pohľadávky 360 562 € %

Krátkodobé pohľadávky 9 036 385 € 69,0 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 1 799 € -43,4 %
 
Časové rozlíšenie 2 717 478 € %

Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 16 755 885 € 30,3 %
 
Vlastné imanie
7 213 517 € 23,0 %
Základné imanie 2 501 495 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 255 816 € 0,0 %
HV minulých rokov 659 499 € -73,1 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 3 796 707 € %

 
Záväzky 9 542 368 € 36,3 %
Dlhodobé záväzky 29 847 € %

Krátkodobé záväzky 8 368 802 € 23,6 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé 920 € 100,0 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 1 142 799 € %

 
Časové rozlíšenie

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?