LB Slovakia Plastics s.r.o.

Historický názov:
  • DS Smith Slovakia s.r.o.
Aktualizované 25.5.2024
Partner verejného sektora

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
LB Slovakia Plastics s.r.o.
Sídlo:
Dolné Hony 21/435
94901 Nitra
Zápis v OR SR
Okresný súd Nitra
oddiel: Sro/18686/N
Od 19.5.2006, posledná zmena 20.10.2023
Štatutárny orgán:
  • Andreas Troger
  • Csaba Zsolt Bellus
  • Emmanuelle Bayol
IČO:
36360902
DIČ:
2022195813

IČ DPH:

SK2022195813
Podľa §4, registrovaný od 20.8.2006
SK NACE (RÚZ):
22290 Výroba ostatných plastových výrobkov
Základné imanie:
5 000 EUR
Druh vlastníctva
Súkromné tuzemské
  • LB Slovakia Holdco s.r.o. (100,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 25.07.2023 ako riadna.

Firma LB Slovakia Plastics s.r.o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 40 039 497 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 17,03%. Dosiahnutý zisk po zdanení 8 376 742 EUR vzrástol medziročne o 5 997 204 EUR.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 27,26%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 28,18%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 5,37%.

Absolútne ukazovatele

62 608 711 €

56,7 %

16 291 132 €

4,7 %

21 800 108 €

-22,7 %

16 060 482 €

106,6 %

11 321 556 €

2,2 %

Relatívne ukazovatele

40.69 %

-4,8 %

1.69

-0,0

38.43 %

30,0 %

26.33 %

-46,1 %

2.67

0,6 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 0 € -100,0 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 40 039 497 € 18,3 %
Zmena stavu zásob 1 361 330 € %

Aktivácia 4 910 € -99,6 %
Náklady na predaj tovaru 0 € -100,0 %
Náklady na materiál, energie 19 000 503 € 27,3 %
Služby 5 909 253 € 28,2 %
Pridaná hodnota 16 291 132 € 4,7 %
Osobné náklady 9 622 220 € 5,4 %
Odpisy a opravné položky k majetku 2 136 660 € -15,2 %
Opravné položky 205 085 € 140,2 %
Ostatné výnosy 20 676 704 € %

Iné prevádzkové náklady 14 759 765 € 220,0 %
Zisk z predaja majetku 56 594 € 111,0 %
 
HV z hospodárskej činnosti 10 505 549 € 231,9 %
HV z finančnej činnosti -15 772 € 81,6 %
z toho Nákladové úroky 32 601 € %

HV pred zdanením 10 489 777 € 240,7 %
Daň 2 113 035 € 202,1 %
HV po zdanení 8 376 742 € 252,0 %
EBITDA 12 585 615 € 103,0 %
 
Aktíva
Majetok celkom
21 800 108 € -22,7 %
 
Neobežný majetok 5 585 731 € -52,2 %
Dlhodobý hmotný majetok 5 575 052 € -52,1 %
Dlhodobý nehmotný majetok 10 679 € -64,7 %
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 16 200 061 € -1,8 %
Zásoby 3 543 001 € -36,9 %
Dlhodobé pohľadávky 242 036 € 269,8 %
Krátkodobé pohľadávky 10 742 750 € 12,1 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 1 672 274 € 35,5 %
 
Časové rozlíšenie 14 316 € -25,0 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 21 800 108 € -22,7 %
 
Vlastné imanie
16 060 482 € 106,6 %
Základné imanie 3 094 701 € -0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 309 470 € 0,0 %
HV minulých rokov 4 279 569 € 115,1 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 8 376 742 € 252,0 %
 
Záväzky 5 664 626 € -72,3 %
Dlhodobé záväzky 539 851 € -96,2 %
Krátkodobé záväzky 4 575 785 € -14,8 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 548 990 € -43,3 %
 
Časové rozlíšenie 75 000 € 100,0 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?