Towercom, a. s.

Historický názov:
  • TRI R, a.s.
Aktualizované 17.6.2024
Partner verejného sektora Registrovaný hospodársky subjekt

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
Towercom, a. s.
Sídlo:
Cesta na Kamzík 14
83101 Bratislava
Zápis v OR SR
Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sa/3885/B
Od 31.5.2006, posledná zmena 5.1.2024
Štatutárny orgán:
  • Ing. Ivan Peschl
  • Ing. Martin Gebauer
  • Ing. Rudolf Urbánek
IČO:
36364568
DIČ:
2022201709

IČ DPH:

SK2022201709
Podľa §4, registrovaný od 1.1.2008
SK NACE (RÚZ):
61200 Činnosti bezdrôtových telekomunikácií
Základné imanie:
61 409 890 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2023 za obdobie od 01/2023 do 12/2023 podaná 26.03.2024 ako riadna.

Firma Towercom, a. s. dosiahla v roku 2023 tržby vo výške 41 673 838 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 7,19%. Dosiahnutá strata 3 802 361 EUR sa znížila medziročne o 2 601 801 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 97,93% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne znížili o 18,52%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 10,57%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 4,65%.

Absolútne ukazovatele

42 518 083 €

8,5 %

26 967 825 €

18,2 %

134 136 915 €

-9,0 %

17 735 367 €

22,0 %

-79 702 024 €

%

Relatívne ukazovatele

64.71 %

6,0 %

3.06

0,4

-2.83 %

1,5 %

86.78 %

-3,4 %

0.14

-1,6 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2023 do 12/2023 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 35 758 € -28,8 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 41 638 080 € 7,2 %
Zmena stavu zásob 79 000 € 133,0 %
Aktivácia 201 245 € 28,1 %
Náklady na predaj tovaru 33 023 € -29,1 %
Náklady na materiál, energie 7 888 283 € -18,5 %
Služby 6 906 594 € 10,6 %
Pridaná hodnota 26 967 825 € 18,2 %
Osobné náklady 8 804 193 € 4,7 %
Odpisy a opravné položky k majetku 14 582 420 € 1,6 %
Opravné položky -161 881 € 72,0 %
Ostatné výnosy 391 304 € 22,3 %
Iné prevádzkové náklady 438 627 € 1,2 %
Zisk z predaja majetku 85 371 € 38,5 %
 
HV z hospodárskej činnosti 3 939 499 € %

HV z finančnej činnosti -7 141 462 € 4,5 %
z toho Nákladové úroky 7 024 629 € -4,2 %
HV pred zdanením -3 201 963 € 53,6 %
Daň 600 398 € 221,9 %
HV po zdanení -3 802 361 € 40,6 %
EBITDA 18 116 309 € 26,7 %
 
Aktíva
Majetok celkom
134 136 915 € -9,0 %
 
Neobežný majetok 120 592 454 € -8,4 %
Dlhodobý hmotný majetok 72 421 106 € -4,4 %
Dlhodobý nehmotný majetok 47 377 904 € -14,0 %
Dlhodobý finančný majetok 793 444 € 0,0 %
 
Obežný majetok 6 934 184 € -19,6 %
Zásoby 228 466 € -26,0 %
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky 5 612 295 € -9,7 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 1 093 423 € -48,0 %
 
Časové rozlíšenie 6 610 277 € -7,0 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 134 136 915 € -9,0 %
 
Vlastné imanie
17 735 367 € 22,0 %
Základné imanie 61 409 890 € 12,9 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 4 651 230 € 0,0 %
HV minulých rokov -44 523 392 € -16,8 %
HV za účtovné obdobie po zdanení -3 802 361 € 40,6 %
 
Záväzky 115 846 425 € -12,4 %
Dlhodobé záväzky 18 590 714 € -84,4 %
Krátkodobé záväzky 92 691 362 € %

Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé 0 € -100,0 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 4 564 349 € -11,8 %
 
Časové rozlíšenie 555 123 € -9,8 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?