Towercom, a. s.

Historický názov:
  • TRI R, a.s.
Aktualizované 7.12.2023
Partner verejného sektora Registrovaný hospodársky subjekt

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
Towercom, a. s.
Sídlo:
Cesta na Kamzík 14
83101 Bratislava
Zápis v OR SR
Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sa/3885/B
Od 31.5.2006, posledná zmena 21.11.2023
Štatutárny orgán:
  • Ing. Ivan Peschl
  • Ing. Martin Gebauer
  • Ing. Rudolf Urbánek
IČO:
36364568
DIČ:
2022201709

IČ DPH:

SK2022201709
Podľa §4, registrovaný od 1.1.2008
SK NACE (RÚZ):
61200 Činnosti bezdrôtových telekomunikácií
Základné imanie:
54 409 890 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 29.06.2023 ako riadna.

Firma Towercom, a. s. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 38 876 927 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o pokles o 15,54%. Dosiahnutá strata 6 404 162 EUR sa prehĺbila medziročne o 4 123 383 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 99,08% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 130,65%.
  • Náklady na služby sa medziročne znížili o 40,53%.
  • Osobné náklady sa medziročne znížili o 3,34%.

Absolútne ukazovatele

39 188 055 €

-16,5 %

22 819 880 €

-27,6 %

147 391 603 €

-7,7 %

14 537 727 €

-30,6 %

7 131 172 €

-33,7 %

Relatívne ukazovatele

58.70 %

-9,8 %

2.71

-0,9

-4.34 %

-2,9 %

90.14 %

3,2 %

1.79

-1,0 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 50 215 € %

Tržby z predaja výrobkov a služieb 38 826 712 € -15,6 %
Zmena stavu zásob -239 682 € %
Aktivácia 157 091 € -1,1 %
Náklady na predaj tovaru 46 546 € %

Náklady na materiál, energie 9 681 778 € 130,6 %
Služby 6 246 132 € -40,5 %
Pridaná hodnota 22 819 880 € -27,6 %
Osobné náklady 8 412 934 € -3,3 %
Odpisy a opravné položky k majetku 14 354 729 € -5,6 %
Opravné položky -577 736 € -268,9 %
Ostatné výnosy 319 997 € 263,6 %
Iné prevádzkové náklady 433 305 € -55,4 %
Zisk z predaja majetku 61 660 € -87,1 %
 
HV z hospodárskej činnosti 578 305 € -91,6 %
HV z finančnej činnosti -7 474 939 € 6,2 %
z toho Nákladové úroky 7 330 691 € -5,9 %
HV pred zdanením -6 896 634 € %
Daň -492 472 € -141,3 %
HV po zdanení -6 404 162 € -180,8 %
EBITDA 14 293 638 € -33,8 %
 
Aktíva
Majetok celkom
147 391 603 € -7,7 %
 
Neobežný majetok 131 657 453 € -8,0 %
Dlhodobý hmotný majetok 75 775 364 € -3,7 %
Dlhodobý nehmotný majetok 55 088 645 € -13,4 %
Dlhodobý finančný majetok 793 444 € 0,0 %
 
Obežný majetok 8 629 565 € -4,7 %
Zásoby 308 851 € -43,8 %
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky 6 216 945 € -9,2 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 2 103 769 € 27,1 %
 
Časové rozlíšenie 7 104 585 € -5,9 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 147 391 603 € -7,7 %
 
Vlastné imanie
14 537 727 € -30,6 %
Základné imanie 54 409 890 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 4 651 230 € 0,0 %
HV minulých rokov -38 119 231 € -6,4 %
HV za účtovné obdobie po zdanení -6 404 162 € -180,8 %
 
Záväzky 132 238 724 € -4,3 %
Dlhodobé záväzky 119 076 396 € -6,0 %
Krátkodobé záväzky 5 095 778 € 52,7 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé 2 892 048 € 48,2 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 5 174 502 € -16,9 %
 
Časové rozlíšenie 615 152 € 11,0 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?