Hyundam Slovakia, s. r. o.

Aktualizované 29.5.2024

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
Hyundam Slovakia, s. r. o.
Sídlo:
M. R. Štefánika 71
01001 Žilina
Zápis v OR SR
Okresný súd Žilina
oddiel: Sro/17672/L
Od 8.6.2006, posledná zmena 10.4.2024
Štatutárny orgán:
  • Jongwon Lee
  • Joo Yeol Lee
  • Seung Yong Song
IČO:
36367028
DIČ:
2022205889

IČ DPH:

SK2022205889
Podľa §4, registrovaný od 1.9.2006
SK NACE (RÚZ):
32990 Ostatná výroba i. n.
Základné imanie:
685 481 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
  • HyunDam Industrial. co. ltd (100,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 28.06.2023 ako riadna.

Firma Hyundam Slovakia, s. r. o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 54 357 885 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 16,02%. Dosiahnutá strata 1 475 314 EUR sa znížila medziročne o 2 334 326 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 89,49% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 14,74%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 4,03%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 50,64%.

Absolútne ukazovatele

55 713 762 €

13,3 %

1 307 547 €

7,6 %

33 531 698 €

40,2 %

1 195 568 €

-55,2 %

-2 654 004 €

-204,9 %

Relatívne ukazovatele

2.41 %

-0,2 %

0.42

-0,2

-4.40 %

11,5 %

96.43 %

7,6 %

0.27

-0,1 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 4 502 191 € 23,7 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 49 855 694 € 15,4 %
Zmena stavu zásob -240 226 € -130,5 %
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 3 939 699 € 20,6 %
Náklady na materiál, energie 44 025 716 € 14,7 %
Služby 4 980 348 € 4,0 %
Pridaná hodnota 1 307 547 € 7,6 %
Osobné náklady 3 083 018 € 50,6 %
Odpisy a opravné položky k majetku 673 368 € 12,9 %
Opravné položky -135 651 € -100,0 %
Ostatné výnosy 1 545 036 € 5,5 %
Iné prevádzkové náklady 353 624 € -91,5 %
Zisk z predaja majetku -57 € -100,9 %
 
HV z hospodárskej činnosti -1 257 484 € 69,4 %
HV z finančnej činnosti -81 581 € -53,5 %
z toho Nákladové úroky 39 834 € -7,4 %
HV pred zdanením -1 339 065 € 67,9 %
Daň 136 249 € 138,0 %
HV po zdanení -1 475 314 € 61,3 %
EBITDA -719 710 € 79,6 %
 
Aktíva
Majetok celkom
33 531 698 € 40,2 %
 
Neobežný majetok 4 708 023 € -7,2 %
Dlhodobý hmotný majetok 4 602 354 € -9,2 %
Dlhodobý nehmotný majetok 105 669 € %

Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 28 796 675 € 53,0 %
Zásoby 20 023 074 € 80,1 %
Dlhodobé pohľadávky 402 227 € 13,5 %
Krátkodobé pohľadávky 6 813 587 € 31,9 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 1 557 787 € -28,6 %
 
Časové rozlíšenie 27 000 € 32,4 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 33 531 698 € 40,2 %
 
Vlastné imanie
1 195 568 € -55,2 %
Základné imanie 685 481 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 128 903 € 0,0 %
HV minulých rokov 1 856 498 € -67,2 %
HV za účtovné obdobie po zdanení -1 475 314 € 61,3 %
 
Záväzky 32 336 130 € 52,3 %
Dlhodobé záväzky -7 848 € %
Krátkodobé záväzky 31 075 452 € 60,6 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 1 268 526 € -32,7 %
 
Časové rozlíšenie

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?