K.V.N.-NOVOŤ, spol. s r.o.

Historický názov:
  • KOVOVÝROBA - NOVOŤ, spol. s r.o.
Aktualizované 18.6.2024
Partner verejného sektora

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
K.V.N.-NOVOŤ, spol. s r.o.
Sídlo:
Novoť 1086
02955 Novoť
Zápis v OR SR
Okresný súd Žilina
oddiel: Sro/11086/L
Od 25.3.1998, posledná zmena 7.9.2022
Štatutárny orgán:
  • Jozef Florek
  • Jozef Florek
IČO:
36379620
DIČ:
2020129111

IČ DPH:

SK2020129111
Podľa §4, registrovaný od 27.3.1998
SK NACE (RÚZ):
25110 Výroba kovových konštrukcií a ich častí
Základné imanie:
10 000 EUR
Druh vlastníctva
Súkromné tuzemské
  • Jozef Florek (50,0%)
  • Jozef Florek (50,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 16.06.2023 ako riadna.

Firma K.V.N.-NOVOŤ, spol. s r.o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 36 363 156 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 110,29%. Dosiahnutý zisk po zdanení 5 659 700 EUR vzrástol medziročne o 5 197 600 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 97,87% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 72,87%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 84,74%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 11,61%.

Absolútne ukazovatele

37 156 093 €

111,9 %

8 089 326 €

%

11 374 231 €

117,9 %

6 373 008 €

216,6 %

4 297 951 €

%

Relatívne ukazovatele

22.25 %

14,1 %

12.56

10,1

49.76 %

40,9 %

43.97 %

-17,5 %

1.81

0,7 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 0 € 0 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 36 363 156 € 110,3 %
Zmena stavu zásob 43 995 € -43,0 %
Aktivácia 0 € 0 %
Náklady na predaj tovaru 0 € 0 %
Náklady na materiál, energie 17 037 091 € 72,9 %
Služby 11 280 733 € 84,7 %
Pridaná hodnota 8 089 326 € %

Osobné náklady 644 136 € 11,6 %
Odpisy a opravné položky k majetku 427 890 € 42,8 %
Opravné položky 0 € 0 %
Ostatné výnosy 52 768 € 93,8 %
Iné prevádzkové náklady 15 076 € 9,2 %
Zisk z predaja majetku 103 311 € 129,8 %
 
HV z hospodárskej činnosti 7 158 303 € %

HV z finančnej činnosti 7 565 € %

z toho Nákladové úroky 0 € -100,0 %
HV pred zdanením 7 165 868 € %

Daň 1 506 168 € %

HV po zdanení 5 659 700 € %

EBITDA 7 482 882 € %

 
Aktíva
Majetok celkom
11 374 231 € 117,9 %
 
Neobežný majetok 2 080 737 € 20,3 %
Dlhodobý hmotný majetok 2 080 737 € 20,3 %
Dlhodobý nehmotný majetok 0 € 0 %
Dlhodobý finančný majetok 0 € 0 %
 
Obežný majetok 9 280 817 € 165,9 %
Zásoby 261 512 € -10,3 %
Dlhodobé pohľadávky 9 557 € -5,6 %
Krátkodobé pohľadávky 1 350 511 € 55,4 %
Krátkodobý finančný majetok 0 € 0 %
Finančné účty 7 659 237 € 230,2 %
 
Časové rozlíšenie 12 677 € 100,0 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 11 374 231 € 117,9 %
 
Vlastné imanie
6 373 008 € 216,6 %
Základné imanie 10 000 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 830 € 0,0 %
HV minulých rokov 702 478 € -54,4 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 5 659 700 € %

 
Záväzky 4 998 921 € 55,9 %
Dlhodobé záväzky 4 617 € -98,9 %
Krátkodobé záväzky 4 983 684 € 78,1 %
Krátkodobé finančné výpomoci 0 € 0 %
Bankové úvery dlhodobé 0 € 0 %
Bankové úvery krátkodobé 0 € 0 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 10 620 € 101,8 %
 
Časové rozlíšenie 2 302 € 100,0 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?