METRANS /Danubia/, a.s.

Historický názov:
  • Slovenský kontajnerový servis, a.s.
Aktualizované 25.5.2024
Partner verejného sektora

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
METRANS /Danubia/, a.s.
Sídlo:
Povodská cesta 18
92901 Dunajská Streda
Zápis v OR SR
Okresný súd Trnava
oddiel: Sa/10168/T
Od 16.4.1998, posledná zmena 6.5.2022
Štatutárny orgán:
  • Ing. Matej Franc
  • Ing. Peter Kiss
  • Ing. Peter Siroťák
IČO:
36380032
DIČ:
2020124293

IČ DPH:

SK2020124293
Podľa §4, registrovaný od 9.8.2000
SK NACE (RÚZ):
52100 Skladovanie a uskladňovanie
Základné imanie:
3 057 720 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2023 za obdobie od 01/2023 do 12/2023 podaná 28.03.2024 ako riadna.

Firma METRANS /Danubia/, a.s. dosiahla v roku 2023 tržby vo výške 238 849 738 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 7,25%. Dosiahnutý zisk po zdanení 10 934 730 EUR poklesol medziročne o 11 250 656 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 98,13% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne znížili o 11,64%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 17,67%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 10,51%.

Absolútne ukazovatele

243 083 600 €

7,9 %

40 069 112 €

-23,4 %

141 381 922 €

-1,8 %

119 289 471 €

-4,1 %

27 378 253 €

-29,9 %

Relatívne ukazovatele

16.78 %

-6,7 %

1.85

-0,8

7.73 %

-7,7 %

15.63 %

2,0 %

2.16

-1,5 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2023 do 12/2023 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 305 965 € -25,0 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 238 543 773 € 7,3 %
Zmena stavu zásob 593 213 € -23,0 %
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 210 659 € -29,6 %
Náklady na materiál, energie 5 707 516 € -11,6 %
Služby 193 459 645 € 17,7 %
Pridaná hodnota 40 069 112 € -23,4 %
Osobné náklady 21 641 195 € 10,5 %
Odpisy a opravné položky k majetku 4 552 689 € -3,8 %
Opravné položky 2 143 366 € %

Ostatné výnosy 375 299 € %

Iné prevádzkové náklady 860 037 € 10,1 %
Zisk z predaja majetku 1 078 566 € %

 
HV z hospodárskej činnosti 12 321 709 € -55,0 %
HV z finančnej činnosti 1 416 612 € 27,4 %
z toho Nákladové úroky 213 452 € 95,4 %
HV pred zdanením 13 738 321 € -51,8 %
Daň 2 803 591 € -55,5 %
HV po zdanení 10 934 730 € -50,7 %
EBITDA 15 791 851 € -50,6 %
 
Aktíva
Majetok celkom
141 381 922 € -1,8 %
 
Neobežný majetok 56 327 910 € 2,3 %
Dlhodobý hmotný majetok 42 807 787 € 2,9 %
Dlhodobý nehmotný majetok 51 463 € 100,0 %
Dlhodobý finančný majetok 13 468 660 € 0,0 %
 
Obežný majetok 84 785 133 € -4,4 %
Zásoby 4 528 782 € 12,8 %
Dlhodobé pohľadávky 38 059 252 € 4,2 %
Krátkodobé pohľadávky 42 173 268 € -12,4 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 23 831 € -61,5 %
 
Časové rozlíšenie 268 879 € 7,4 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 141 381 922 € -1,8 %
 
Vlastné imanie
119 289 471 € -4,1 %
Základné imanie 3 057 720 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 20 104 393 € 0,0 %
HV minulých rokov 85 192 628 € 7,8 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 10 934 730 € -50,7 %
 
Záväzky 22 092 451 € 12,2 %
Dlhodobé záväzky 115 542 € -13,1 %
Krátkodobé záväzky 17 528 433 € 56,6 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé 1 575 170 € -57,0 %
Bankové úvery krátkodobé 2 088 074 € -4,4 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 785 232 € -68,7 %
 
Časové rozlíšenie

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?