PaletExpress, s.r.o.

Historický názov:
  • NEMČEK, s.r.o.
Aktualizované 25.5.2024

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
PaletExpress, s.r.o.
Sídlo:
Moyzesova 7883/39
96001 Zvolen
Zápis v OR SR
Okresný súd Banská Bystrica
oddiel: Sro/28491/S
Od 18.5.1998, posledná zmena 2.8.2022
Štatutárny orgán:
  • Ľubomír Babic
IČO:
36380431
DIČ:
2020124337

IČ DPH:

SK2020124337
Podľa §4, registrovaný od 1.6.1998
SK NACE (RÚZ):
52290 Ostatné pomocné činnosti v doprave
Základné imanie:
100 000 EUR
Druh vlastníctva
Súkromné tuzemské
  • Jantar services, a. s. (93,36%)
  • Ľubomír Babic (6,64%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 22.06.2023 ako riadna.

Firma PaletExpress, s.r.o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 31 162 677 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 42,42%. Dosiahnutý zisk po zdanení 1 394 332 EUR vzrástol medziročne o 788 312 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 82,74% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 129,67%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 27,01%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 16,69%.

Absolútne ukazovatele

31 549 807 €

43,4 %

6 809 358 €

59,1 %

13 980 693 €

38,9 %

2 862 918 €

94,9 %

-134 878 €

76,2 %

Relatívne ukazovatele

21.85 %

2,3 %

2.58

0,7

9.97 %

4,0 %

79.52 %

-5,9 %

0.91

0,0 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 5 058 391 € 132,5 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 26 104 286 € 32,5 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 4 250 932 € 92,8 %
Náklady na materiál, energie 1 229 539 € 129,7 %
Služby 18 872 848 € 27,0 %
Pridaná hodnota 6 809 358 € 59,1 %
Osobné náklady 2 637 666 € 16,7 %
Odpisy a opravné položky k majetku 1 639 768 € 131,5 %
Opravné položky 4 613 € -96,8 %
Ostatné výnosy 300 994 € 211,3 %
Iné prevádzkové náklady 865 507 € 116,0 %
Zisk z predaja majetku 9 548 € %

 
HV z hospodárskej činnosti 1 972 346 € 127,9 %
HV z finančnej činnosti -198 058 € -135,6 %
z toho Nákladové úroky 186 679 € 172,6 %
HV pred zdanením 1 774 288 € 127,1 %
Daň 379 956 € 116,7 %
HV po zdanení 1 394 332 € 130,1 %
EBITDA 3 602 566 € 129,2 %
 
Aktíva
Majetok celkom
13 980 693 € 38,9 %
 
Neobežný majetok 7 133 945 € 30,6 %
Dlhodobý hmotný majetok 6 574 156 € 29,1 %
Dlhodobý nehmotný majetok 79 759 € %

Dlhodobý finančný majetok 480 030 € 32,6 %
 
Obežný majetok 6 742 214 € 49,2 %
Zásoby 491 800 € %

Dlhodobé pohľadávky 88 152 € -10,8 %
Krátkodobé pohľadávky 5 992 035 € 67,6 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 170 227 € -79,7 %
 
Časové rozlíšenie 104 534 € 19,0 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 13 980 693 € 38,9 %
 
Vlastné imanie
2 862 918 € 94,9 %
Základné imanie 100 000 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 275 551 € 0,0 %
HV minulých rokov 1 093 035 € 124,4 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 1 394 332 € 130,1 %
 
Záväzky 11 116 665 € 30,5 %
Dlhodobé záväzky 4 184 828 € 22,3 %
Krátkodobé záväzky 6 872 295 € 37,6 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé 20 069 € 100,0 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 39 473 € -62,1 %
 
Časové rozlíšenie 1 110 € -98,6 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?