HERN s.r.o.

Historický názov:
  • ZTS Strojárne, s.r.o.
  • ZTS Strojárne, a.s.
Aktualizované 25.5.2024
Partner verejného sektora

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
HERN s.r.o.
Sídlo:
Kliňanská 564
02901 Námestovo
Zápis v OR SR
Okresný súd Žilina
oddiel: Sro/54196/L
Od 22.6.1998, posledná zmena 18.4.2024
Štatutárny orgán:
  • Ing. Dalibor Majerčiak
  • Ing. Miroslav Fedor
  • Michel Ledroit
IČO:
36381047
DIČ:
2020129188

IČ DPH:

SK2020129188
Podľa §4, registrovaný od 20.8.1998
SK NACE (RÚZ):
28300 Výroba strojov pre poľnohospodárstvo a lesníctvo
Základné imanie:
8 643 717 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
  • HERNWOOD, a.s. (100,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2023 za obdobie od 12/2022 do 11/2023 podaná 29.02.2024 ako riadna.

Firma HERN s.r.o. dosiahla v roku 2023 tržby vo výške 59 476 041 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o pokles o 3,74%. Dosiahnutý zisk po zdanení 707 118 EUR poklesol medziročne o 938 581 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 94,79% celkových výnosov firmy.

Firma „aktivovala“ časť nákladov vynaložených v aktuálnom roku vo výške 414 669 EUR. Môže ísť o vytvorenie majetku vlastnou činnosťou, čo sa prejaví zvýšením hodnoty aktív. Hodnota aktivácie tvorí významný podiel na hospodárskom výsledku firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne znížili o 11,67%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 0,02%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 11,53%.

Absolútne ukazovatele

62 741 977 €

-5,0 %

12 596 306 €

14,6 %

38 504 849 €

1,5 %

12 060 907 €

6,2 %

-2 351 688 €

-3,3 %

Relatívne ukazovatele

21.18 %

3,4 %

1.15

0,0

1.84 %

-2,5 %

68.68 %

-1,4 %

0.55

0,0 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 12/2022 do 11/2023 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 0 € -100,0 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 59 476 041 € -3,6 %
Zmena stavu zásob -60 777 € -229,9 %
Aktivácia 414 669 € -24,2 %
Náklady na predaj tovaru 0 € -100,0 %
Náklady na materiál, energie 31 014 077 € -11,7 %
Služby 16 169 459 € 0,0 %
Pridaná hodnota 12 596 306 € 14,6 %
Osobné náklady 10 935 929 € 11,5 %
Odpisy a opravné položky k majetku 1 978 302 € 7,0 %
Opravné položky 50 091 € -3,4 %
Ostatné výnosy 2 149 890 € -19,6 %
Iné prevádzkové náklady 620 121 € 118,5 %
Zisk z predaja majetku -12 127 € -160,6 %
 
HV z hospodárskej činnosti 1 199 717 € -29,9 %
HV z finančnej činnosti -425 534 € %
z toho Nákladové úroky 410 796 € 115,2 %
HV pred zdanením 774 183 € -54,1 %
Daň 67 065 € 62,6 %
HV po zdanení 707 118 € -57,0 %
EBITDA 3 190 146 € -9,1 %
 
Aktíva
Majetok celkom
38 504 849 € 1,5 %
 
Neobežný majetok 20 005 888 € 2,1 %
Dlhodobý hmotný majetok 11 501 095 € 3,8 %
Dlhodobý nehmotný majetok 38 696 € -30,1 %
Dlhodobý finančný majetok 8 466 097 € 0,0 %
 
Obežný majetok 18 452 953 € 0,8 %
Zásoby 7 000 398 € -10,2 %
Dlhodobé pohľadávky 0 € -100,0 %
Krátkodobé pohľadávky 11 164 187 € 8,1 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 288 368 € 62,7 %
 
Časové rozlíšenie 46 008 € 28,4 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 38 504 849 € 1,5 %
 
Vlastné imanie
12 060 907 € 6,2 %
Základné imanie 8 643 717 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 1 228 942 € 15,5 %
HV minulých rokov 1 481 130 € 100,0 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 707 118 € -57,0 %
 
Záväzky 25 126 997 € -3,0 %
Dlhodobé záväzky 195 720 € -30,7 %
Krátkodobé záväzky 11 291 519 € -17,7 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé 4 382 601 € -5,7 %
Bankové úvery krátkodobé 8 242 185 € 32,8 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 1 014 972 € -3,4 %
 
Časové rozlíšenie 1 316 945 € 92,4 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?