Metsa Tissue Slovakia s.r.o.

Historický názov:
 • Metsä Tissue Slovakia s.r.o.
 • Metsä Tissue a.s.
 • Tento Slovakia, a.s.
 • BEHARD Slovakia, a.s.
 • R.A.S., a.s.
Aktualizované 18.6.2024
Partner verejného sektora

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
Metsa Tissue Slovakia s.r.o.
Sídlo:
Celulózka 3494
01161 Žilina
Zápis v OR SR
Okresný súd Žilina
oddiel: Sro/53581/L
Od 3.7.1998, posledná zmena 3.5.2024
Štatutárny orgán:
 • Tobias Ralf Lüning
 • Juha Tapio Pilli-Sihvola
 • Arno Simon
IČO:
36381306
DIČ:
2020097596

IČ DPH:

SK2020097596
Podľa §4, registrovaný od 1.8.1998
SK NACE (RÚZ):
17120 Výroba papiera a lepenky
Základné imanie:
19 925 394 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
 • Metsä Tissue Oyj (100,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 20.06.2023 ako riadna.

Firma Metsa Tissue Slovakia s.r.o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 151 840 602 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 45,84%. Dosiahnutá strata 505 238 EUR sa znížila medziročne o 2 854 861 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 92,09% celkových výnosov firmy.

Firma „aktivovala“ časť nákladov vynaložených v aktuálnom roku vo výške 594 190 EUR. Môže ísť o vytvorenie majetku vlastnou činnosťou, čo sa prejaví zvýšením hodnoty aktív. Hodnota aktivácie tvorí významný podiel na hospodárskom výsledku firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

 • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 59,27%.
 • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 14,37%.
 • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 10,2%.

Absolútne ukazovatele

159 066 195 €

47,4 %

15 193 293 €

28,9 %

95 312 667 €

7,5 %

31 089 573 €

-1,6 %

22 736 710 €

%

Relatívne ukazovatele

10.01 %

-1,3 %

1.42

0,2

-0.53 %

3,3 %

67.38 %

3,0 %

1.10

0,4 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 5 351 609 € 22,2 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 146 488 993 € 46,9 %
Zmena stavu zásob 3 452 150 € %

Aktivácia 594 190 € 43,8 %
Náklady na predaj tovaru 7 484 872 € 71,6 %
Náklady na materiál, energie 110 764 232 € 59,3 %
Služby 22 442 445 € 14,4 %
Pridaná hodnota 15 193 293 € 28,9 %
Osobné náklady 10 678 933 € 10,2 %
Odpisy a opravné položky k majetku 5 571 115 € -17,8 %
Opravné položky 2 100 € -62,5 %
Ostatné výnosy 2 167 267 € 28,2 %
Iné prevádzkové náklady 1 800 685 € 14,8 %
Zisk z predaja majetku 120 633 € -16,6 %
 
HV z hospodárskej činnosti -569 540 € 87,1 %
HV z finančnej činnosti -438 579 € -78,1 %
z toho Nákladové úroky 460 125 € 20,2 %
HV pred zdanením -1 008 119 € 78,4 %
Daň -502 881 € 61,3 %
HV po zdanení -505 238 € 85,0 %
EBITDA 4 880 942 € 120,3 %
 
Aktíva
Majetok celkom
95 312 667 € 7,5 %
 
Neobežný majetok 40 437 924 € -3,6 %
Dlhodobý hmotný majetok 40 437 924 € -3,6 %
Dlhodobý nehmotný majetok 0 € 0 %
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 54 118 978 € 16,4 %
Zásoby 18 400 338 € 43,2 %
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky 34 121 492 € 4,7 %
Krátkodobý finančný majetok 1 034 300 € 34,1 %
Finančné účty 562 848 € 102,3 %
 
Časové rozlíšenie 755 765 € 221,3 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 95 312 667 € 7,5 %
 
Vlastné imanie
31 089 573 € -1,6 %
Základné imanie 19 925 394 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 3 984 333 € 0,0 %
HV minulých rokov 7 685 084 € -30,4 %
HV za účtovné obdobie po zdanení -505 238 € 85,0 %
 
Záväzky 58 444 092 € 9,0 %
Dlhodobé záväzky 25 218 278 € %

Krátkodobé záväzky 26 359 031 € -43,5 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 6 866 783 € 9,5 %
 
Časové rozlíšenie 5 779 002 € 67,6 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?