ETOP International, s.r.o.

Historický názov:
 • OMNITOP, s.r.o.
Aktualizované 29.5.2024
Partner verejného sektora

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
ETOP International, s.r.o.
Sídlo:
Považské Podhradie 117
01701 Považská Bystrica
Zápis v OR SR
Okresný súd Trenčín
oddiel: Sro/12751/R
Od 29.12.1998, posledná zmena 3.3.2023
Štatutárny orgán:
 • Daniel Mešo
 • Ing. Milan Bagín
 • Marc Evers
IČO:
36383597
DIČ:
2020133225

IČ DPH:

SK2020133225
Podľa §4, registrovaný od 2.1.2003
SK NACE (RÚZ):
45310 Veľkoobchod s dielmi a príslušenstvom motorových vozidiel
Základné imanie:
33 196 EUR
Druh vlastníctva
Medzinárodné - súkromné
 • Marc Evers (33,5%)
 • Philipp Evers (33,5%)
 • Sophia Lukáčová (20,0%)
 • Daniel Mešo (5,0%)
 • Ing. Milan Bagín (5,0%)
 • Zobraziť viac...
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 20.03.2023 ako riadna.

Firma ETOP International, s.r.o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 33 103 485 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o pokles o 6,92%. Dosiahnutý zisk po zdanení 2 606 525 EUR poklesol medziročne o 872 211 EUR.

Prevažná časť výnosov je tvorená tržbami za predaj tovaru, tieto tržby tvoria 99,0% celkových výnosov firmy.

Firma predala tovar za 33 038 023 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 5 473 375 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 16%.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

 • Náklady na materiál a energie sa medziročne znížili o 9,15%.
 • Náklady na služby sa medziročne znížili o 8,52%.
 • Osobné náklady sa medziročne znížili o 7,15%.

Absolútne ukazovatele

33 370 952 €

-6,5 %

4 286 923 €

-23,0 %

9 536 315 €

-7,2 %

8 813 049 €

-2,0 %

8 328 559 €

0,2 %

Relatívne ukazovatele

12.95 %

-2,7 %

4.93

-1,0

27.33 %

-6,5 %

7.58 %

-4,9 %

7.54

3,5 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 33 038 023 € -6,9 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 65 462 € -21,9 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 27 564 648 € -3,7 %
Náklady na materiál, energie 171 389 € -9,1 %
Služby 1 080 525 € -8,5 %
Pridaná hodnota 4 286 923 € -23,0 %
Osobné náklady 869 072 € -7,1 %
Odpisy a opravné položky k majetku 180 690 € 2,9 %
Opravné položky
Ostatné výnosy 63 752 € 38,3 %
Iné prevádzkové náklady 64 569 € -1,9 %
Zisk z predaja majetku 52 € -60,6 %
 
HV z hospodárskej činnosti 3 236 396 € -27,0 %
HV z finančnej činnosti 65 086 € %

z toho Nákladové úroky 42 876 € %

HV pred zdanením 3 301 482 € -25,1 %
Daň 694 957 € -25,0 %
HV po zdanení 2 606 525 € -25,1 %
EBITDA 3 417 034 € -25,9 %
 
Aktíva
Majetok celkom
9 536 315 € -7,2 %
 
Neobežný majetok 368 089 € -28,9 %
Dlhodobý hmotný majetok 368 089 € -28,9 %
Dlhodobý nehmotný majetok 0 € 0 %
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 9 151 332 € -6,0 %
Zásoby 3 958 685 € -13,1 %
Dlhodobé pohľadávky 171 751 € -26,7 %
Krátkodobé pohľadávky 3 463 602 € -18,8 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 1 557 294 € 128,8 %
 
Časové rozlíšenie 16 894 € -15,2 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 9 536 315 € -7,2 %
 
Vlastné imanie
8 813 049 € -2,0 %
Základné imanie 33 196 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania -16 484 € %
HV minulých rokov 6 189 812 € 12,9 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 2 606 525 € -25,1 %
 
Záväzky 664 936 € -43,9 %
Dlhodobé záväzky 766 € -34,0 %
Krátkodobé záväzky 609 499 € -45,7 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé 87 € 100,0 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 54 584 € -12,6 %
 
Časové rozlíšenie 58 330 € -36,4 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?