Quehenberger Logistics SVK a.s.

Historický názov:
  • Logwin Road + Rail Slovakia a.s.
  • PROXAR SLOVAKIA INTERNATIONALE SPEDITION, a.s.
Aktualizované 17.6.2024

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
Quehenberger Logistics SVK a.s.
Sídlo:
Maroša Madačova 1B
03401 Ružomberok
Zápis v OR SR
Okresný súd Žilina
oddiel: Sa/10165/L
Od 1.3.1999, posledná zmena 1.12.2023
Štatutárny orgán:
  • Ing. Adriana Hadová
IČO:
36384551
DIČ:
2020124535

IČ DPH:

SK2020124535
Podľa §4, registrovaný od 1.3.1999
SK NACE (RÚZ):
52290 Ostatné pomocné činnosti v doprave
Základné imanie:
33 200 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2023 za obdobie od 01/2023 do 12/2023 podaná 21.03.2024 ako riadna.

Firma Quehenberger Logistics SVK a.s. dosiahla v roku 2023 tržby vo výške 45 073 057 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o pokles o 12,12%. Dosiahnutý zisk po zdanení 2 524 309 EUR poklesol medziročne o 1 333 186 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 98,52% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 26,92%.
  • Náklady na služby sa medziročne znížili o 9,53%.
  • Osobné náklady sa medziročne znížili o 17,66%.

Absolútne ukazovatele

45 734 586 €

-12,1 %

8 686 503 €

-23,9 %

14 332 542 €

7,5 %

6 055 001 €

-6,9 %

5 986 920 €

-11,0 %

Relatívne ukazovatele

19.27 %

-3,0 %

1.67

-0,1

17.61 %

-11,3 %

57.75 %

6,5 %

1.92

-0,3 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2023 do 12/2023 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 14 792 € -6,5 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 45 058 265 € -12,1 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 12 950 € -16,7 %
Náklady na materiál, energie 1 083 007 € 26,9 %
Služby 35 290 597 € -9,5 %
Pridaná hodnota 8 686 503 € -23,9 %
Osobné náklady 5 215 998 € -17,7 %
Odpisy a opravné položky k majetku 461 592 € -11,9 %
Opravné položky 18 € 100,0 %
Ostatné výnosy 643 318 € -10,1 %
Iné prevádzkové náklady 371 916 € 36,1 %
Zisk z predaja majetku -2 976 € -100,0 %
 
HV z hospodárskej činnosti 3 277 321 € -34,4 %
HV z finančnej činnosti -79 081 € -28,1 %
z toho Nákladové úroky 32 280 € 93,1 %
HV pred zdanením 3 198 240 € -35,1 %
Daň 673 931 € -37,2 %
HV po zdanení 2 524 309 € -34,6 %
EBITDA 3 741 889 € -32,2 %
 
Aktíva
Majetok celkom
14 332 542 € 7,5 %
 
Neobežný majetok 1 677 701 € 101,2 %
Dlhodobý hmotný majetok 1 597 602 € 107,5 %
Dlhodobý nehmotný majetok 80 099 € 25,0 %
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 12 174 745 € 2,7 %
Zásoby 11 396 € 35,6 %
Dlhodobé pohľadávky 201 180 € 1,2 %
Krátkodobé pohľadávky 9 974 998 € 14,3 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 1 987 171 € -32,1 %
 
Časové rozlíšenie 480 096 € -24,3 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 14 332 542 € 7,5 %
 
Vlastné imanie
6 055 001 € -6,9 %
Základné imanie 33 200 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 6 640 € 0,0 %
HV minulých rokov 3 490 852 € 33,9 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 2 524 309 € -34,6 %
 
Záväzky 8 152 321 € 19,8 %
Dlhodobé záväzky 23 108 € -5,7 %
Krátkodobé záväzky 5 914 517 € 10,6 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé 835 501 € 234,2 %
Bankové úvery krátkodobé 427 004 € 114,3 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 952 191 € -3,2 %
 
Časové rozlíšenie 125 220 € %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?