Quehenberger Logistics SVK a.s.

Historický názov:
  • Logwin Road + Rail Slovakia a.s.
  • PROXAR SLOVAKIA INTERNATIONALE SPEDITION, a.s.
Aktualizované 3.12.2023

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
Quehenberger Logistics SVK a.s.
Sídlo:
Maroša Madačova 1B
03401 Ružomberok
Zápis v OR SR
Okresný súd Žilina
oddiel: Sa/10165/L
Od 1.3.1999, posledná zmena 1.12.2023
Štatutárny orgán:
  • Ing. Adriana Hadová
IČO:
36384551
DIČ:
2020124535

IČ DPH:

SK2020124535
Podľa §4, registrovaný od 1.3.1999
SK NACE (RÚZ):
52290 Ostatné pomocné činnosti v doprave
Základné imanie:
33 200 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 23.03.2023 ako riadna.

Firma Quehenberger Logistics SVK a.s. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 51 288 208 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 16,77%. Dosiahnutý zisk po zdanení 3 857 495 EUR vzrástol medziročne o 662 558 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 98,57% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 38,03%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 19,09%.
  • Osobné náklady sa medziročne znížili o 0,52%.

Absolútne ukazovatele

52 015 180 €

16,9 %

11 409 363 €

8,3 %

13 328 057 €

9,8 %

6 503 576 €

40,0 %

6 729 312 €

44,0 %

Relatívne ukazovatele

22.25 %

-1,7 %

1.80

0,2

28.94 %

2,6 %

51.20 %

-10,5 %

2.21

0,5 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 15 825 € 5,7 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 51 272 383 € 16,8 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 15 548 € 2,2 %
Náklady na materiál, energie 853 320 € 38,0 %
Služby 39 009 977 € 19,1 %
Pridaná hodnota 11 409 363 € 8,3 %
Osobné náklady 6 334 994 € -0,5 %
Odpisy a opravné položky k majetku 524 171 € 36,8 %
Opravné položky 0 € -100,0 %
Ostatné výnosy 715 522 € 25,8 %
Iné prevádzkové náklady 273 323 € 27,4 %
Zisk z predaja majetku
 
HV z hospodárskej činnosti 4 992 397 € 20,8 %
HV z finančnej činnosti -61 746 € -3,1 %
z toho Nákladové úroky 16 714 € -16,3 %
HV pred zdanením 4 930 651 € 21,0 %
Daň 1 073 156 € 22,0 %
HV po zdanení 3 857 495 € 20,7 %
EBITDA 5 516 568 € 22,1 %
 
Aktíva
Majetok celkom
13 328 057 € 9,8 %
 
Neobežný majetok 833 828 € -18,6 %
Dlhodobý hmotný majetok 769 756 € -11,2 %
Dlhodobý nehmotný majetok 64 072 € -59,5 %
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 11 860 368 € 29,4 %
Zásoby 8 403 € -55,0 %
Dlhodobé pohľadávky 198 707 € 11,9 %
Krátkodobé pohľadávky 8 724 629 € 11,3 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 2 928 629 € 159,7 %
 
Časové rozlíšenie 633 861 € -67,6 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 13 328 057 € 9,8 %
 
Vlastné imanie
6 503 576 € 40,0 %
Základné imanie 33 200 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 6 640 € 0,0 %
HV minulých rokov 2 606 241 € 84,7 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 3 857 495 € 20,7 %
 
Záväzky 6 805 565 € -8,9 %
Dlhodobé záväzky 24 515 € 25,1 %
Krátkodobé záväzky 5 348 028 € -10,9 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé 249 992 € -10,4 %
Bankové úvery krátkodobé 199 266 € -15,9 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 983 764 € 5,6 %
 
Časové rozlíšenie 18 916 € -29,2 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?