Rettenmeier Tatra Timber, s.r.o.

Historický názov:
  • Tatra Timber, s.r.o.
  • TATRA TIMBER, s.r.o.
Aktualizované 7.12.2023
Partner verejného sektora

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
Rettenmeier Tatra Timber, s.r.o.
Sídlo:
Pod lipami 1435/7
03301 Liptovský Hrádok
Zápis v OR SR
Okresný súd Žilina
oddiel: Sro/11785/L
Od 26.8.1999, posledná zmena 31.8.2022
Štatutárny orgán:
  • Ing. Ingrid Benčová
IČO:
36387592
DIČ:
2020126724

IČ DPH:

SK2020126724
Podľa §4, registrovaný od 15.9.1999
SK NACE (RÚZ):
16100 Pilovanie a hobľovanie dreva
Základné imanie:
3 823 940 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
  • Rettenmeier Holding AG (100,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 31.03.2023 ako riadna.

Firma Rettenmeier Tatra Timber, s.r.o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 106 597 007 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o pokles o 0,51%. Dosiahnutý zisk po zdanení 2 990 693 EUR poklesol medziročne o 11 376 675 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 98,65% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 17,84%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 0,23%.
  • Osobné náklady sa medziročne znížili o 3,62%.

Absolútne ukazovatele

108 056 690 €

-1,8 %

16 287 652 €

-47,2 %

70 533 560 €

-0,0 %

61 834 829 €

5,1 %

23 778 742 €

19,2 %

Relatívne ukazovatele

15.28 %

-13,5 %

2.37

-2,0

4.24 %

-16,1 %

12.33 %

-4,3 %

3.00

0,7 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 0 € -100,0 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 106 597 007 € -0,5 %
Zmena stavu zásob 597 868 € -75,0 %
Aktivácia 1 189 € -72,8 %
Náklady na predaj tovaru 3 € -100,0 %
Náklady na materiál, energie 80 667 699 € 17,8 %
Služby 10 240 710 € 0,2 %
Pridaná hodnota 16 287 652 € -47,2 %
Osobné náklady 6 874 818 € -3,6 %
Odpisy a opravné položky k majetku 5 431 070 € 2,4 %
Opravné položky -16 865 € -209,3 %
Ostatné výnosy 596 415 € 22,6 %
Iné prevádzkové náklady 759 480 € 9,3 %
Zisk z predaja majetku 53 174 € 178,3 %
 
HV z hospodárskej činnosti 3 888 738 € -78,6 %
HV z finančnej činnosti -105 123 € -4,8 %
z toho Nákladové úroky 57 396 € -22,7 %
HV pred zdanením 3 783 615 € -79,1 %
Daň 792 922 € -78,8 %
HV po zdanení 2 990 693 € -79,2 %
EBITDA 9 249 769 € -59,6 %
 
Aktíva
Majetok celkom
70 533 560 € -0,0 %
 
Neobežný majetok 40 726 857 € -3,0 %
Dlhodobý hmotný majetok 40 718 836 € -3,0 %
Dlhodobý nehmotný majetok 8 021 € -38,7 %
Dlhodobý finančný majetok 0 € 0 %
 
Obežný majetok 29 635 066 € 4,4 %
Zásoby 11 750 203 € 30,5 %
Dlhodobé pohľadávky 0 € 0 %
Krátkodobé pohľadávky 7 781 365 € 36,8 %
Krátkodobý finančný majetok 0 € 0 %
Finančné účty 10 103 498 € -26,3 %
 
Časové rozlíšenie 171 637 € -0,9 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 70 533 560 € -0,0 %
 
Vlastné imanie
61 834 829 € 5,1 %
Základné imanie 3 823 940 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 26 100 362 € 0,0 %
HV minulých rokov 28 919 834 € 98,7 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 2 990 693 € -79,2 %
 
Záväzky 8 366 584 € -25,3 %
Dlhodobé záväzky 1 739 413 € -15,8 %
Krátkodobé záväzky 5 695 814 € -29,9 %
Krátkodobé finančné výpomoci 0 € 0 %
Bankové úvery dlhodobé 0 € 0 %
Bankové úvery krátkodobé 0 € 0 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 931 357 € -8,0 %
 
Časové rozlíšenie 332 147 € -33,0 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?