Loading

DBI Global Supply Chain Slovakia, a. s.

Historický názov:
  • Hanes Global Supply Chain Slovakia a.s.
  • Belfein Slovakia, a.s.
  • Vatter Slovakia, a.s.
  • Bel Ami Slovensko, a.s.
Aktualizované 18.4.2024
Partner verejného sektora

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
DBI Global Supply Chain Slovakia, a. s.
Sídlo:
A. Hlinku 40
02201 Čadca
Zápis v OR SR
Okresný súd Žilina
oddiel: Sa/10224/L
Od 29.10.1999, posledná zmena 7.4.2023
Štatutárny orgán:
  • Stylianos Efstathiou
IČO:
36388602
DIČ:
2020135117

IČ DPH:

SK2020135117
Podľa §4, registrovaný od 3.11.1999
SK NACE (RÚZ):
14310 Výroba pletených a háčkovaných pančúch
Základné imanie:
896 244 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2023 za obdobie od 01/2023 do 12/2023 podaná 02.04.2024 ako riadna.

Firma DBI Global Supply Chain Slovakia, a. s. dosiahla v roku 2023 tržby vo výške 29 278 625 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 2,2%. Dosiahnutá strata je 934 930 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 98,19% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 6,23%.
  • Náklady na služby sa medziročne znížili o 24,71%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 41,38%.

Absolútne ukazovatele

29 685 880 €

4,7 %

6 355 656 €

3,1 %

9 598 955 €

-35,3 %

4 040 991 €

-18,8 %

4 072 928 €

-12,6 %

Relatívne ukazovatele

21.71 %

0,2 %

0.86

-0,3

-9.74 %

-13,1 %

57.90 %

-8,6 %

0.57

-0,5 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2023 do 12/2023 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 128 968 € 10,5 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 29 149 657 € 2,2 %
Zmena stavu zásob -41 004 € 91,3 %
Aktivácia 25 181 € 297,9 %
Náklady na predaj tovaru 24 987 € -2,5 %
Náklady na materiál, energie 21 711 540 € 6,2 %
Služby 1 170 619 € -24,7 %
Pridaná hodnota 6 355 656 € 3,1 %
Osobné náklady 7 389 475 € 41,4 %
Odpisy a opravné položky k majetku 264 090 € 0,3 %
Opravné položky 1 644 € 100,0 %
Ostatné výnosy 295 949 € 67,2 %
Iné prevádzkové náklady 168 546 € 3,1 %
Zisk z predaja majetku 57 187 € %

 
HV z hospodárskej činnosti -1 114 963 € -261,7 %
HV z finančnej činnosti -54 386 € 1,4 %
z toho Nákladové úroky 47 112 € -3,3 %
HV pred zdanením -1 169 349 € -284,3 %
Daň -234 419 € -266,8 %
HV po zdanení -934 930 € -289,3 %
EBITDA -908 060 € -195,3 %
 
Aktíva
Majetok celkom
9 598 955 € -35,3 %
 
Neobežný majetok 1 886 208 € -11,4 %
Dlhodobý hmotný majetok 1 876 806 € -11,3 %
Dlhodobý nehmotný majetok 9 402 € -25,5 %
Dlhodobý finančný majetok 0 € 0 %
 
Obežný majetok 7 690 647 € -39,4 %
Zásoby 5 551 930 € 29,7 %
Dlhodobé pohľadávky 211 735 € 100,0 %
Krátkodobé pohľadávky 1 921 167 € -77,2 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 5 815 € 174,3 %
 
Časové rozlíšenie 22 100 € 36,1 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 9 598 955 € -35,3 %
 
Vlastné imanie
4 040 991 € -18,8 %
Základné imanie 896 244 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 2 679 558 € 0,0 %
HV minulých rokov 1 400 119 € 54,5 %
HV za účtovné obdobie po zdanení -934 930 € -289,3 %
 
Záväzky 5 557 964 € -43,7 %
Dlhodobé záväzky 9 344 € -99,4 %
Krátkodobé záväzky 3 267 108 € -56,6 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé 160 976 € -69,6 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 2 120 536 € %

 
Časové rozlíšenie 0 € 0 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?