DBI Global Supply Chain Slovakia, a. s.

Historický názov:
  • Hanes Global Supply Chain Slovakia a.s.
  • Belfein Slovakia, a.s.
  • Vatter Slovakia, a.s.
  • Bel Ami Slovensko, a.s.
Aktualizované 3.12.2023
Partner verejného sektora

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
DBI Global Supply Chain Slovakia, a. s.
Sídlo:
A. Hlinku 40
02201 Čadca
Zápis v OR SR
Okresný súd Žilina
oddiel: Sa/10224/L
Od 29.10.1999, posledná zmena 7.4.2023
Štatutárny orgán:
  • Stylianos Efstathiou
IČO:
36388602
DIČ:
2020135117

IČ DPH:

SK2020135117
Podľa §4, registrovaný od 3.11.1999
SK NACE (RÚZ):
14310 Výroba pletených a háčkovaných pančúch
Základné imanie:
896 244 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 30.03.2023 ako riadna.

Firma DBI Global Supply Chain Slovakia, a. s. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 28 648 260 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 3,19%. Dosiahnutý zisk po zdanení 493 809 EUR vzrástol medziročne o 62 493 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 100,59% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 6,09%.
  • Náklady na služby sa medziročne znížili o 10,36%.
  • Osobné náklady sa medziročne znížili o 2,93%.

Absolútne ukazovatele

28 363 957 €

2,4 %

6 166 006 €

3,3 %

14 844 111 €

20,0 %

4 975 922 €

12,4 %

4 659 629 €

21,7 %

Relatívne ukazovatele

21.52 %

0,0 %

1.18

0,1

3.33 %

-0,2 %

66.48 %

2,3 %

1.05

0,2 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 116 692 € 26,0 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 28 531 568 € 3,1 %
Zmena stavu zásob -470 475 € 40,9 %
Aktivácia 6 329 € -37,9 %
Náklady na predaj tovaru 25 621 € -3,6 %
Náklady na materiál, energie 20 437 596 € 6,1 %
Služby 1 554 891 € -10,4 %
Pridaná hodnota 6 166 006 € 3,3 %
Osobné náklady 5 226 642 € -2,9 %
Odpisy a opravné položky k majetku 263 373 € 3,8 %
Opravné položky 0 € 100,0 %
Ostatné výnosy 176 962 € -74,9 %
Iné prevádzkové náklady 163 555 € -59,9 %
Zisk z predaja majetku 121 € -36,0 %
 
HV z hospodárskej činnosti 689 519 € 9,8 %
HV z finančnej činnosti -55 141 € -251,3 %
z toho Nákladové úroky 48 695 € %

HV pred zdanením 634 378 € 3,6 %
Daň 140 569 € -22,3 %
HV po zdanení 493 809 € 14,5 %
EBITDA 952 771 € 10,1 %
 
Aktíva
Majetok celkom
14 844 111 € 20,0 %
 
Neobežný majetok 2 127 878 € -9,7 %
Dlhodobý hmotný majetok 2 115 253 € -9,6 %
Dlhodobý nehmotný majetok 12 625 € -20,3 %
Dlhodobý finančný majetok 0 € 0 %
 
Obežný majetok 12 699 999 € 27,0 %
Zásoby 4 280 331 € -9,7 %
Dlhodobé pohľadávky 0 € 0 %
Krátkodobé pohľadávky 8 417 548 € 60,2 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 2 120 € 14,9 %
 
Časové rozlíšenie 16 234 € -27,3 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 14 844 111 € 20,0 %
 
Vlastné imanie
4 975 922 € 12,4 %
Základné imanie 896 244 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 2 679 558 € 0,0 %
HV minulých rokov 906 311 € 115,0 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 493 809 € 14,5 %
 
Záväzky 9 868 189 € 24,2 %
Dlhodobé záväzky 1 665 962 € 2,9 %
Krátkodobé záväzky 7 526 830 € 27,6 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé 529 774 € 82,2 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 145 623 € 7,7 %
 
Časové rozlíšenie 0 € 0 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?