Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
ASSYX, spol. s r.o.
Sídlo:
Karadžičova 9
81109 Bratislava
Zápis v OR SR
Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sro/26020/B
Od 15.11.1999, posledná zmena 3.1.2024
Štatutárny orgán:
  • Ing. Michal Horňák
  • Ing. Ján Varchola
IČO:
36388807
DIČ:
2020120586

IČ DPH:

SK2020120586
Podľa §4, registrovaný od 17.11.1999
SK NACE (RÚZ):
41202 Výstavba neobytných budov
Základné imanie:
6 639 EUR
Druh vlastníctva
Súkromné tuzemské
  • Ing. Ján Varchola (58,0%)
  • Ing. Michal Horňák (42,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 17.06.2023 ako riadna.

Firma ASSYX, spol. s r.o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 28 472 204 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 10,75%. Dosiahnutý zisk po zdanení 8 906 EUR poklesol medziročne o 119 102 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 99,33% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 23,95%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 7,21%.
  • Osobné náklady sa medziročne znížili o 19,6%.

Absolútne ukazovatele

28 664 357 €

8,0 %

1 460 858 €

-8,2 %

7 836 930 €

-22,6 %

835 026 €

1,1 %

2 487 457 €

29,5 %

Relatívne ukazovatele

5.13 %

-1,1 %

1.26

0,2

0.11 %

-1,1 %

89.34 %

-2,5 %

1.44

0,2 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru
Tržby z predaja výrobkov a služieb 28 472 204 € 10,8 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru
Náklady na materiál, energie 8 559 115 € 23,9 %
Služby 18 452 231 € 7,2 %
Pridaná hodnota 1 460 858 € -8,2 %
Osobné náklady 1 158 052 € -19,6 %
Odpisy a opravné položky k majetku 26 390 € -13,5 %
Opravné položky 119 116 € %

Ostatné výnosy 182 201 € -55,2 %
Iné prevádzkové náklady 217 759 € -19,2 %
Zisk z predaja majetku 1 395 € 109,1 %
 
HV z hospodárskej činnosti 123 137 € -50,8 %
HV z finančnej činnosti -98 735 € 0,1 %
z toho Nákladové úroky 49 891 € -19,3 %
HV pred zdanením 24 402 € -83,9 %
Daň 15 496 € -34,1 %
HV po zdanení 8 906 € -93,0 %
EBITDA 148 132 € -48,4 %
 
Aktíva
Majetok celkom
7 836 930 € -22,6 %
 
Neobežný majetok 41 079 € -31,1 %
Dlhodobý hmotný majetok 14 410 € -20,3 %
Dlhodobý nehmotný majetok 26 669 € -35,8 %
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 7 764 578 € -22,7 %
Zásoby 142 723 € -66,2 %
Dlhodobé pohľadávky 13 014 € -87,9 %
Krátkodobé pohľadávky 6 677 292 € -27,0 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 931 549 € 152,7 %
 
Časové rozlíšenie 31 273 € 58,7 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 7 836 930 € -22,6 %
 
Vlastné imanie
835 026 € 1,1 %
Základné imanie 6 639 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 527 663 € 0,0 %
HV minulých rokov 291 818 € 78,1 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 8 906 € -93,0 %
 
Záväzky 7 001 275 € -24,7 %
Dlhodobé záväzky 1 169 213 € 0,1 %
Krátkodobé záväzky 3 718 540 € -45,6 %
Krátkodobé finančné výpomoci 307 500 € 1,0 %
Bankové úvery dlhodobé 476 009 € %

Bankové úvery krátkodobé 1 268 711 € 41,4 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 61 302 € -24,5 %
 
Časové rozlíšenie 629 € 127,9 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?