Loading

OFZ, a.s.

Aktualizované 18.4.2024
Partner verejného sektora

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
OFZ, a.s.
Sídlo:
Široká 381
02741 Oravský Podzámok
Zápis v OR SR
Okresný súd Žilina
oddiel: Sa/10228/L
Od 1.12.1999, posledná zmena 25.2.2022
Štatutárny orgán:
  • Ing, Milan Kelbel
  • Ing. Branislav Klocok
  • Ing. Martin Levčík
  • Ing. Milan Harcek
  • Ing. Stanislav Huba
IČO:
36389030
DIČ:
2020131476

IČ DPH:

SK2020131476
Podľa §4, registrovaný od 2.12.1999
SK NACE (RÚZ):
24100 Výroba surového železa a ocele a ferozliatin
Základné imanie:
33 400 000 EUR
Druh vlastníctva
Súkromné tuzemské
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 28.08.2023 ako riadna.

Firma OFZ, a.s. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 151 880 086 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o pokles o 9,28%. Dosiahnutá strata je 2 186 037 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 85,64% celkových výnosov firmy.

V aktuálnom roku bola predaná časť produkcie v hodnote 22 775 697 EUR, ktorá bola vyrobená na sklad alebo bola rozpracovaná pred aktuálnym rokom.

Firma „aktivovala“ časť nákladov vynaložených v aktuálnom roku vo výške 9 937 255 EUR. Môže ísť o vytvorenie majetku vlastnou činnosťou, čo sa prejaví zvýšením hodnoty aktív. Hodnota aktivácie tvorí významný podiel na hospodárskom výsledku firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne znížili o 22,66%.
  • Náklady na služby sa medziročne znížili o 32,73%.
  • Osobné náklady sa medziročne znížili o 28,03%.

Absolútne ukazovatele

156 156 976 €

-25,4 %

4 445 031 €

-87,2 %

108 909 542 €

-24,2 %

54 047 820 €

-3,6 %

36 164 963 €

-25,2 %

Relatívne ukazovatele

2.93 %

-17,9 %

0.54

-2,5

-2.01 %

-12,8 %

50.37 %

-10,6 %

0.54

-0,2 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 18 154 540 € %

Tržby z predaja výrobkov a služieb 133 725 546 € -19,0 %
Zmena stavu zásob -22 775 697 € -253,8 %
Aktivácia 9 937 255 € 30,3 %
Náklady na predaj tovaru 17 246 904 € %

Náklady na materiál, energie 111 531 736 € -22,7 %
Služby 5 817 973 € -32,7 %
Pridaná hodnota 4 445 031 € -87,2 %
Osobné náklady 8 264 222 € -28,0 %
Odpisy a opravné položky k majetku 3 307 553 € -3,3 %
Opravné položky 698 312 € 120,1 %
Ostatné výnosy 12 594 797 € -25,6 %
Iné prevádzkové náklady 7 211 946 € -56,7 %
Zisk z predaja majetku 826 430 € 132,8 %
 
HV z hospodárskej činnosti -1 615 775 € -108,0 %
HV z finančnej činnosti -109 827 € 77,4 %
z toho Nákladové úroky 568 385 € -4,1 %
HV pred zdanením -1 725 602 € -108,7 %
Daň 460 435 € -89,2 %
HV po zdanení -2 186 037 € -114,1 %
EBITDA 865 348 € -96,3 %
 
Aktíva
Majetok celkom
108 909 542 € -24,2 %
 
Neobežný majetok 27 874 532 € -1,8 %
Dlhodobý hmotný majetok 16 943 824 € -2,6 %
Dlhodobý nehmotný majetok 127 095 € -42,0 %
Dlhodobý finančný majetok 10 803 613 € 0,3 %
 
Obežný majetok 80 952 924 € -29,7 %
Zásoby 41 185 607 € -19,9 %
Dlhodobé pohľadávky 2 948 323 € -23,1 %
Krátkodobé pohľadávky 21 329 476 € -51,9 %
Krátkodobý finančný majetok 14 213 231 € -7,3 %
Finančné účty 1 276 287 € %

 
Časové rozlíšenie 82 086 € -45,8 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 108 909 542 € -24,2 %
 
Vlastné imanie
54 047 820 € -3,6 %
Základné imanie 33 400 000 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 4 419 116 € 64,7 %
HV minulých rokov 18 414 741 € %

HV za účtovné obdobie po zdanení -2 186 037 € -114,1 %
 
Záväzky 46 098 548 € -46,8 %
Dlhodobé záväzky 106 263 € -44,5 %
Krátkodobé záväzky 32 282 798 € -23,7 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé 72 402 € -93,8 %
Bankové úvery krátkodobé 875 752 € -95,6 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 12 761 333 € -44,8 %
 
Časové rozlíšenie 8 763 174 € %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?