Loading

Franke Slovakia s.r.o.

Historický názov:
  • BENTHOR - DREZY, spol. s r.o.
  • PCHZ - DREZY, spol. s.r.o.
Aktualizované 18.4.2024
Partner verejného sektora

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
Franke Slovakia s.r.o.
Sídlo:
SNP 840/180
01324 Strečno
Zápis v OR SR
Okresný súd Žilina
oddiel: Sro/11970/L
Od 29.12.1999, posledná zmena 8.4.2022
Štatutárny orgán:
  • Charles Kapor
IČO:
36389501
DIČ:
2020104152

IČ DPH:

SK2020104152
Podľa §4, registrovaný od 1.2.2000
SK NACE (RÚZ):
22230 Výroba výrobkov z plastu pre stavebníctvo
Základné imanie:
1 773 252 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
  • Franke Küchentechnik AG (100,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2023 za obdobie od 01/2023 do 12/2023 podaná 22.03.2024 ako riadna.

Firma Franke Slovakia s.r.o. dosiahla v roku 2023 tržby vo výške 56 788 684 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 3,04%. Dosiahnutá strata je 218 876 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 96,44% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 5,65%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 18,82%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 15,13%.

Absolútne ukazovatele

58 882 730 €

6,2 %

21 120 248 €

1,5 %

72 665 982 €

-6,4 %

21 416 090 €

-1,0 %

-32 204 970 €

8,4 %

Relatívne ukazovatele

37.19 %

-0,6 %

1.78

-0,2

-0.30 %

-2,0 %

70.53 %

-1,6 %

0.20

-0,0 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2023 do 12/2023 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru
Tržby z predaja výrobkov a služieb 56 788 684 € 3,0 %
Zmena stavu zásob 959 489 € %

Aktivácia
Náklady na predaj tovaru
Náklady na materiál, energie 26 098 638 € 5,6 %
Služby 11 215 506 € 18,8 %
Pridaná hodnota 21 120 248 € 1,5 %
Osobné náklady 11 880 635 € 15,1 %
Odpisy a opravné položky k majetku 6 620 471 € -6,2 %
Opravné položky -712 432 € %
Ostatné výnosy 960 910 € 269,1 %
Iné prevádzkové náklady 1 774 661 € 7,6 %
Zisk z predaja majetku -120 959 € 37,1 %
 
HV z hospodárskej činnosti 1 710 645 € -8,2 %
HV z finančnej činnosti -1 650 443 € %
z toho Nákladové úroky 1 743 170 € %

HV pred zdanením 60 202 € -95,9 %
Daň 279 078 € 83,4 %
HV po zdanení -218 876 € -116,8 %
EBITDA 7 602 879 € -14,2 %
 
Aktíva
Majetok celkom
72 665 982 € -6,4 %
 
Neobežný majetok 53 116 499 € -5,3 %
Dlhodobý hmotný majetok 53 014 730 € -5,3 %
Dlhodobý nehmotný majetok 101 769 € 7,6 %
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 19 541 059 € -9,4 %
Zásoby 5 270 875 € 11,9 %
Dlhodobé pohľadávky 4 937 400 € 7,7 %
Krátkodobé pohľadávky 8 470 435 € -26,2 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 862 349 € 8,9 %
 
Časové rozlíšenie 8 424 € 116,2 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 72 665 982 € -6,4 %
 
Vlastné imanie
21 416 090 € -1,0 %
Základné imanie 1 773 252 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 16 355 731 € 0,0 %
HV minulých rokov 3 505 983 € 58,9 %
HV za účtovné obdobie po zdanení -218 876 € -116,8 %
 
Záväzky 51 104 892 € -8,7 %
Dlhodobé záväzky 2 430 819 € 29,8 %
Krátkodobé záväzky 46 672 053 € -10,5 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 2 002 020 € 0,2 %
 
Časové rozlíšenie 145 000 € 100,0 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?