Franke Slovakia s.r.o.

Historický názov:
  • BENTHOR - DREZY, spol. s r.o.
  • PCHZ - DREZY, spol. s.r.o.
Aktualizované 3.12.2023
Partner verejného sektora

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
Franke Slovakia s.r.o.
Sídlo:
SNP 840/180
01324 Strečno
Zápis v OR SR
Okresný súd Žilina
oddiel: Sro/11970/L
Od 29.12.1999, posledná zmena 8.4.2022
Štatutárny orgán:
  • Charles Kapor
IČO:
36389501
DIČ:
2020104152

IČ DPH:

SK2020104152
Podľa §4, registrovaný od 1.2.2000
SK NACE (RÚZ):
22230 Výroba výrobkov z plastu pre stavebníctvo
Základné imanie:
1 773 252 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
  • Franke Küchentechnik AG (100,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 24.03.2023 ako riadna.

Firma Franke Slovakia s.r.o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 55 111 299 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o pokles o 14,11%. Dosiahnutý zisk po zdanení 1 299 484 EUR poklesol medziročne o 216 074 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 99,41% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne znížili o 16,21%.
  • Náklady na služby sa medziročne znížili o 27,41%.
  • Osobné náklady sa medziročne znížili o 8,69%.

Absolútne ukazovatele

55 439 325 €

-15,2 %

20 813 522 €

-6,9 %

77 628 606 €

-0,9 %

21 634 967 €

6,4 %

-35 146 563 €

12,3 %

Relatívne ukazovatele

37.77 %

2,9 %

2.02

0,0

1.67 %

-0,3 %

72.13 %

-1,9 %

0.24

0,1 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru
Tržby z predaja výrobkov a služieb 55 111 299 € -14,1 %
Zmena stavu zásob -24 189 € -102,7 %
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru
Náklady na materiál, energie 24 703 028 € -16,2 %
Služby 9 439 456 € -27,4 %
Pridaná hodnota 20 813 522 € -6,9 %
Osobné náklady 10 319 453 € -8,7 %
Odpisy a opravné položky k majetku 7 059 400 € -5,5 %
Opravné položky 120 363 € -46,9 %
Ostatné výnosy 260 363 € 8,4 %
Iné prevádzkové náklady 1 649 802 € 3,4 %
Zisk z predaja majetku -192 395 € -11,4 %
 
HV z hospodárskej činnosti 1 863 576 € -9,0 %
HV z finančnej činnosti -411 954 € 2,8 %
z toho Nákladové úroky 372 604 € -0,6 %
HV pred zdanením 1 451 622 € -10,6 %
Daň 152 138 € 41,7 %
HV po zdanení 1 299 484 € -14,3 %
EBITDA 8 862 712 € -0,6 %
 
Aktíva
Majetok celkom
77 628 606 € -0,9 %
 
Neobežný majetok 56 064 714 € -5,8 %
Dlhodobý hmotný majetok 55 970 136 € -5,7 %
Dlhodobý nehmotný majetok 94 578 € -44,1 %
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 21 559 996 € 14,8 %
Zásoby 4 708 651 € -10,5 %
Dlhodobé pohľadávky 4 585 991 € 12,8 %
Krátkodobé pohľadávky 11 473 488 € 178,6 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 791 866 € -85,2 %
 
Časové rozlíšenie 3 896 € -24,0 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 77 628 606 € -0,9 %
 
Vlastné imanie
21 634 967 € 6,4 %
Základné imanie 1 773 252 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 16 355 731 € 0,0 %
HV minulých rokov 2 206 500 € 219,3 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 1 299 484 € -14,3 %
 
Záväzky 55 993 639 € -3,4 %
Dlhodobé záväzky 1 872 043 € 47,2 %
Krátkodobé záväzky 52 124 464 € -4,9 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 1 997 132 € 4,0 %
 
Časové rozlíšenie

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?