SAKER, s.r.o.

Aktualizované 3.12.2023

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
SAKER, s.r.o.
Sídlo:
Horný Hričov 298
01342 Horný Hričov
Zápis v OR SR
Okresný súd Žilina
oddiel: Sro/12151/L
Od 6.4.2000, posledná zmena 22.3.2023
Štatutárny orgán:
  • Filip Klement
  • Ondrej Paprčiak
IČO:
36391361
DIČ:
2020104493

IČ DPH:

SK2020104493
Podľa §4, registrovaný od 14.4.2000
SK NACE (RÚZ):
46770 Veľkoobchod s odpadom a šrotom
Základné imanie:
40 000 EUR
Druh vlastníctva
Medzinárodné - súkromné
  • Loacker Recycling GmbH (50,0%)
  • Way2B, s.r.o. (40,0%)
  • SAKER spol. s r.o. (10,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 29.03.2023 ako riadna.

Firma SAKER, s.r.o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 119 517 150 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 15,37%. Dosiahnutý zisk po zdanení 4 328 900 EUR poklesol medziročne o 2 338 108 EUR.

Firma predala tovar za 84 955 074 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 8 466 061 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 9%.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 126,11%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 29,24%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 13,77%.

Absolútne ukazovatele

121 473 920 €

17,5 %

9 770 457 €

-21,8 %

40 257 901 €

37,7 %

16 764 658 €

15,6 %

8 372 830 €

0,8 %

Relatívne ukazovatele

8.17 %

-3,9 %

3.38

-1,5

10.75 %

-12,1 %

58.36 %

8,0 %

0.46

-0,2 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 84 955 074 € 0,1 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 34 562 076 € 84,2 %
Zmena stavu zásob 1 443 497 € %

Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 76 489 013 € 3,4 %
Náklady na materiál, energie 30 803 645 € 126,1 %
Služby 3 897 532 € 29,2 %
Pridaná hodnota 9 770 457 € -21,8 %
Osobné náklady 2 894 625 € 13,8 %
Odpisy a opravné položky k majetku 1 564 523 € 13,5 %
Opravné položky -5 307 € -100,0 %
Ostatné výnosy 44 589 € -52,2 %
Iné prevádzkové náklady 241 269 € 22,0 %
Zisk z predaja majetku 0 € -100,0 %
 
HV z hospodárskej činnosti 5 119 936 € -40,0 %
HV z finančnej činnosti 366 938 € %

z toho Nákladové úroky 96 249 € 4,4 %
HV pred zdanením 5 486 874 € -35,0 %
Daň 1 157 974 € -34,7 %
HV po zdanení 4 328 900 € -35,1 %
EBITDA 6 679 152 € -32,2 %
 
Aktíva
Majetok celkom
40 257 901 € 37,7 %
 
Neobežný majetok 9 944 250 € 20,5 %
Dlhodobý hmotný majetok 7 992 258 € -2,9 %
Dlhodobý nehmotný majetok 0 € 0 %
Dlhodobý finančný majetok 1 951 992 € %

 
Obežný majetok 30 253 451 € 44,6 %
Zásoby 20 270 305 € 66,4 %
Dlhodobé pohľadávky 0 € 0 %
Krátkodobé pohľadávky 9 974 743 € 18,4 %
Krátkodobý finančný majetok 0 € 0 %
Finančné účty 8 403 € -97,4 %
 
Časové rozlíšenie 60 200 € 6,6 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 40 257 901 € 37,7 %
 
Vlastné imanie
16 764 658 € 15,6 %
Základné imanie 40 000 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 24 651 € -71,9 %
HV minulých rokov 12 371 107 € 60,6 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 4 328 900 € -35,1 %
 
Záväzky 23 486 806 € 59,5 %
Dlhodobé záväzky 453 596 € -29,1 %
Krátkodobé záväzky 19 532 226 € 58,4 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé 981 540 € -25,9 %
Bankové úvery krátkodobé 2 402 158 € %

Rezervy dlhodobé, krátkodobé 117 286 € 25,0 %
 
Časové rozlíšenie 6 437 € 233,0 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?