SAKER, s.r.o.

Aktualizované 25.6.2024

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
SAKER, s.r.o.
Sídlo:
Horný Hričov 298
01342 Horný Hričov
Zápis v OR SR
Okresný súd Žilina
oddiel: Sro/12151/L
Od 6.4.2000, posledná zmena 6.3.2024
Štatutárny orgán:
  • Filip Klement
  • Ondrej Paprčiak
IČO:
36391361
DIČ:
2020104493

IČ DPH:

SK2020104493
Podľa §4, registrovaný od 14.4.2000
SK NACE (RÚZ):
46770 Veľkoobchod s odpadom a šrotom
Základné imanie:
40 000 EUR
Druh vlastníctva
Medzinárodné - súkromné
  • Loacker Recycling GmbH (50,0%)
  • Way2B, s.r.o. (40,0%)
  • SAKER spol. s r.o. (10,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2023 za obdobie od 01/2023 do 12/2023 podaná 28.03.2024 ako riadna.

Firma SAKER, s.r.o. dosiahla v roku 2023 tržby vo výške 115 739 905 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o pokles o 3,16%. Dosiahnutý zisk po zdanení 2 535 711 EUR poklesol medziročne o 1 793 189 EUR.

Firma predala tovar za 59 968 680 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 7 901 802 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 13%.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 45,61%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 95,75%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 37,16%.

Absolútne ukazovatele

117 012 538 €

-3,7 %

10 079 961 €

3,2 %

53 260 845 €

32,3 %

24 549 846 €

46,4 %

15 567 263 €

85,9 %

Relatívne ukazovatele

8.71 %

0,5 %

2.54

-0,8

4.76 %

-6,0 %

53.91 %

-4,5 %

0.82

0,4 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2023 do 12/2023 |Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 59 968 680 € -29,4 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb55 771 225 € 61,4 %
Zmena stavu zásob-1 111 872 € -177,0 %
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru52 066 878 € -31,9 %
Náklady na materiál, energie44 851 800 € 45,6 %
Služby7 629 394 € 95,7 %
Pridaná hodnota10 079 961 € 3,2 %
Osobné náklady3 970 214 € 37,2 %
Odpisy a opravné položky k majetku1 882 902 € 20,3 %
Opravné položky46 726 € %

Ostatné výnosy1 990 876 € %

Iné prevádzkové náklady2 532 052 € %

Zisk z predaja majetku54 450 € 100,0 %
 
HV z hospodárskej činnosti3 693 393 € -27,9 %
HV z finančnej činnosti-346 984 € -194,6 %
z toho Nákladové úroky587 679 € %

HV pred zdanením3 346 409 € -39,0 %
Daň810 698 € -30,0 %
HV po zdanení2 535 711 € -41,4 %
EBITDA5 521 845 € -17,3 %
 
Aktíva
Majetok celkom
53 260 845 € 32,3 %
 
Neobežný majetok20 231 006 € 103,4 %
Dlhodobý hmotný majetok9 434 439 € 18,0 %
Dlhodobý nehmotný majetok0 € 0 %
Dlhodobý finančný majetok10 796 567 € %

 
Obežný majetok32 970 556 € 9,0 %
Zásoby18 733 055 € -7,6 %
Dlhodobé pohľadávky54 753 € 100,0 %
Krátkodobé pohľadávky13 927 429 € 39,6 %
Krátkodobý finančný majetok0 € 0 %
Finančné účty255 319 € %

 
Časové rozlíšenie59 283 € -1,5 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky53 260 845 € 32,3 %
 
Vlastné imanie
24 549 846 € 46,4 %
Základné imanie40 000 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania524 709 € %

HV minulých rokov21 449 426 € 73,4 %
HV za účtovné obdobie po zdanení2 535 711 € -41,4 %
 
Záväzky28 706 576 € 22,2 %
Dlhodobé záväzky10 356 696 € %

Krátkodobé záväzky12 929 872 € -33,8 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé639 180 € -34,9 %
Bankové úvery krátkodobé4 473 528 € 86,2 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé307 300 € 162,0 %
 
Časové rozlíšenie4 423 € -31,3 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?