DESTAV, spol. s r.o.

Aktualizované 17.6.2024
Partner verejného sektora Registrovaný hospodársky subjekt

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
DESTAV, spol. s r.o.
Sídlo:
Nesluša 478
02341 Nesluša
Zápis v OR SR
Okresný súd Žilina
oddiel: Sro/12204/L
Od 9.5.2000, posledná zmena 21.5.2022
Štatutárny orgán:
  • František Ďuriš
  • Ing. Jaroslav Ďuriš
  • Pavol Ďuriš
IČO:
36391883
DIČ:
2020133280

IČ DPH:

SK2020133280
Podľa §4, registrovaný od 26.5.2000
SK NACE (RÚZ):
41209 Výstavba obytných a neobytných budov i. n.
Základné imanie:
66 400 EUR
Druh vlastníctva
Súkromné tuzemské
  • Pavol Ďuriš (34,0%)
  • František Ďuriš (33,0%)
  • Ing. Jaroslav Ďuriš (33,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 30.06.2023 ako riadna.

Firma DESTAV, spol. s r.o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 41 536 178 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 30,55%. Dosiahnutý zisk po zdanení 293 885 EUR poklesol medziročne o 2 206 167 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 98,71% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 24,7%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 51,03%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 6,8%.

Absolútne ukazovatele

42 077 189 €

29,3 %

1 873 733 €

-54,1 %

13 711 029 €

22,9 %

2 774 934 €

-6,8 %

721 796 €

-46,1 %

Relatívne ukazovatele

4.51 %

-8,3 %

2.11

-2,8

2.14 %

-20,3 %

79.76 %

6,4 %

0.89

-0,2 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru
Tržby z predaja výrobkov a služieb 41 536 178 € 30,5 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru
Náklady na materiál, energie 10 553 716 € 24,7 %
Služby 29 108 729 € 51,0 %
Pridaná hodnota 1 873 733 € -54,1 %
Osobné náklady 887 154 € 6,8 %
Odpisy a opravné položky k majetku 219 238 € 30,1 %
Opravné položky 279 345 € 227,4 %
Ostatné výnosy 26 434 € %

Iné prevádzkové náklady 147 646 € 65,7 %
Zisk z predaja majetku 99 694 € -67,9 %
 
HV z hospodárskej činnosti 466 478 € -85,5 %
HV z finančnej činnosti -45 822 € -48,0 %
z toho Nákladové úroky 15 642 € 27,2 %
HV pred zdanením 420 656 € -86,8 %
Daň 126 771 € -81,7 %
HV po zdanení 293 885 € -88,2 %
EBITDA 586 022 € -81,0 %
 
Aktíva
Majetok celkom
13 711 029 € 22,9 %
 
Neobežný majetok 910 730 € -8,8 %
Dlhodobý hmotný majetok 910 730 € 19,8 %
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok 0 € -100,0 %
 
Obežný majetok 12 763 401 € 26,2 %
Zásoby 1 866 516 € 257,8 %
Dlhodobé pohľadávky 2 024 574 € 89,2 %
Krátkodobé pohľadávky 8 608 345 € 26,0 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 263 966 € -84,4 %
 
Časové rozlíšenie 36 898 € -11,6 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 13 711 029 € 22,9 %
 
Vlastné imanie
2 774 934 € -6,8 %
Základné imanie 66 400 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 321 640 € 0,0 %
HV minulých rokov 2 093 009 € %

HV za účtovné obdobie po zdanení 293 885 € -88,2 %
 
Záväzky 10 936 095 € 33,7 %
Dlhodobé záväzky 854 700 € 113,5 %
Krátkodobé záväzky 9 848 562 € 27,1 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé 205 367 € 100,0 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 27 466 € -11,3 %
 
Časové rozlíšenie

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?