Polycasa Slovakia s. r. o.

Historický názov:
 • QUINN PLASTICS SLOVAKIA s. r. o.
 • BARLO PLASTICS SLOVAKIA s. r. o.
 • PSC, s.r.o.
Aktualizované 29.5.2024
Partner verejného sektora

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
Polycasa Slovakia s. r. o.
Sídlo:
M.R.Štefánika 71
01039 Žilina
Zápis v OR SR
Okresný súd Žilina
oddiel: Sro/12426/L
Od 21.9.2000, posledná zmena 4.1.2023
Štatutárny orgán:
 • Alexander Lohse
 • Dr. Joachim Werner
 • Ing. Elemír Strieženec
 • Ing. Jolana Pijáková
IČO:
36394106
DIČ:
2020105032

IČ DPH:

SK2020105032
Podľa §4, registrovaný od 25.9.2000
SK NACE (RÚZ):
22210 Výroba plastových dosiek, fólií, hadíc a profilov
Základné imanie:
4 484 997 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
 • Polycasa N.V. (100,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2023 za obdobie od 01/2023 do 12/2023 podaná 15.04.2024 ako riadna.

Firma Polycasa Slovakia s. r. o. dosiahla v roku 2023 tržby vo výške 33 690 063 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 20,94%. Dosiahnutý zisk po zdanení je 735 009 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 92,0% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

 • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 16,17%.
 • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 14,69%.
 • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 14,87%.

Absolútne ukazovatele

33 472 486 €

21,3 %

5 008 353 €

145,8 %

13 880 361 €

2,5 %

9 503 434 €

8,4 %

5 600 729 €

17,2 %

Relatívne ukazovatele

14.87 %

7,5 %

1.37

0,7

5.30 %

15,0 %

31.53 %

-3,7 %

1.81

0,2 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2023 do 12/2023 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 2 895 473 € -28,0 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 30 794 590 € 29,2 %
Zmena stavu zásob -327 850 € 19,8 %
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 2 618 957 € -18,6 %
Náklady na materiál, energie 22 928 842 € 16,2 %
Služby 2 805 993 € 14,7 %
Pridaná hodnota 5 008 353 € 145,8 %
Osobné náklady 3 650 170 € 14,9 %
Odpisy a opravné položky k majetku 507 242 € 38,6 %
Opravné položky -96 255 € -159,2 %
Ostatné výnosy 46 490 € -17,3 %
Iné prevádzkové náklady 71 479 € 29,6 %
Zisk z predaja majetku 34 798 € 92,0 %
 
HV z hospodárskej činnosti 957 073 € 158,4 %
HV z finančnej činnosti -30 446 € -57,2 %
z toho Nákladové úroky 26 213 € 82,6 %
HV pred zdanením 926 627 € 155,9 %
Daň 191 618 € 155,8 %
HV po zdanení 735 009 € 155,9 %
EBITDA 1 333 194 € 203,2 %
 
Aktíva
Majetok celkom
13 880 361 € 2,5 %
 
Neobežný majetok 4 463 421 € -7,8 %
Dlhodobý hmotný majetok 4 462 057 € -7,8 %
Dlhodobý nehmotný majetok 1 364 € -40,0 %
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 9 414 361 € 8,3 %
Zásoby 3 039 885 € 5,5 %
Dlhodobé pohľadávky 656 551 € -18,3 %
Krátkodobé pohľadávky 4 104 608 € 13,2 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 1 613 317 € 16,5 %
 
Časové rozlíšenie 2 579 € -39,3 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 13 880 361 € 2,5 %
 
Vlastné imanie
9 503 434 € 8,4 %
Základné imanie 4 484 997 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 448 832 € 0,0 %
HV minulých rokov 3 834 596 € -25,5 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 735 009 € 155,9 %
 
Záväzky 4 376 927 € -8,3 %
Dlhodobé záväzky 0 € -100,0 %
Krátkodobé záväzky 3 159 660 € 1,3 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 1 217 267 € -1,9 %
 
Časové rozlíšenie

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?