Polycasa Slovakia s. r. o.

Historický názov:
 • QUINN PLASTICS SLOVAKIA s. r. o.
 • BARLO PLASTICS SLOVAKIA s. r. o.
 • PSC, s.r.o.
Aktualizované 7.12.2023
Partner verejného sektora

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
Polycasa Slovakia s. r. o.
Sídlo:
M.R.Štefánika 71
01039 Žilina
Zápis v OR SR
Okresný súd Žilina
oddiel: Sro/12426/L
Od 21.9.2000, posledná zmena 4.1.2023
Štatutárny orgán:
 • Alexander Lohse
 • Dr. Joachim Werner
 • Ing. Elemír Strieženec
 • Ing. Jolana Pijáková
IČO:
36394106
DIČ:
2020105032

IČ DPH:

SK2020105032
Podľa §4, registrovaný od 25.9.2000
SK NACE (RÚZ):
22210 Výroba plastových dosiek, fólií, hadíc a profilov
Základné imanie:
4 484 997 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
 • Polycasa N.V. (100,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 16.03.2023 ako riadna.

Firma Polycasa Slovakia s. r. o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 27 857 163 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o pokles o 12,14%. Dosiahnutá strata je 1 315 204 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 86,37% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

 • Náklady na materiál a energie sa medziročne znížili o 0,3%.
 • Náklady na služby sa medziročne znížili o 2,48%.
 • Osobné náklady sa medziročne znížili o 2,8%.

Absolútne ukazovatele

27 596 843 €

-17,0 %

2 037 978 €

-60,3 %

13 540 872 €

-7,9 %

8 768 425 €

-13,0 %

4 777 431 €

-23,7 %

Relatívne ukazovatele

7.32 %

-8,9 %

0.64

-0,9

-9.71 %

-18,0 %

35.24 %

3,8 %

1.61

-0,5 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 4 020 710 € -37,0 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 23 836 453 € -5,9 %
Zmena stavu zásob -408 931 € -129,3 %
Aktivácia 0 € -100,0 %
Náklady na predaj tovaru 3 216 056 € -43,3 %
Náklady na materiál, energie 19 737 913 € -0,3 %
Služby 2 446 527 € -2,5 %
Pridaná hodnota 2 037 978 € -60,3 %
Osobné náklady 3 177 566 € -2,8 %
Odpisy a opravné položky k majetku 366 070 € 2,4 %
Opravné položky 162 595 € %

Ostatné výnosy 56 232 € -9,4 %
Iné prevádzkové náklady 55 144 € %

Zisk z predaja majetku 18 128 € -41,2 %
 
HV z hospodárskej činnosti -1 639 279 € -204,1 %
HV z finančnej činnosti -19 368 € 50,2 %
z toho Nákladové úroky 14 353 € 82,0 %
HV pred zdanením -1 658 647 € -208,0 %
Daň -343 443 € -206,1 %
HV po zdanení -1 315 204 € -208,5 %
EBITDA -1 291 337 € -167,9 %
 
Aktíva
Majetok celkom
13 540 872 € -7,9 %
 
Neobežný majetok 4 840 561 € -5,6 %
Dlhodobý hmotný majetok 4 838 286 € -5,6 %
Dlhodobý nehmotný majetok 2 275 € -28,6 %
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 8 696 062 € -9,1 %
Zásoby 2 880 481 € -10,8 %
Dlhodobé pohľadávky 803 183 € 72,0 %
Krátkodobé pohľadávky 3 627 314 € -27,2 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 1 385 084 € 55,8 %
 
Časové rozlíšenie 4 249 € 3,1 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 13 540 872 € -7,9 %
 
Vlastné imanie
8 768 425 € -13,0 %
Základné imanie 4 484 997 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 448 832 € 0,0 %
HV minulých rokov 5 149 800 € 30,8 %
HV za účtovné obdobie po zdanení -1 315 204 € -208,5 %
 
Záväzky 4 772 447 € 3,3 %
Dlhodobé záväzky 412 088 € 0,1 %
Krátkodobé záväzky 3 119 697 € 9,7 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 1 240 662 € -9,1 %
 
Časové rozlíšenie

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?