BUDIŠ a. s.

Historický názov:
 • Slovenské pramene a žriedla, a.s.
Aktualizované 25.6.2024
Partner verejného sektoraRegistrovaný hospodársky subjekt

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
BUDIŠ a. s.
Sídlo:
Budiš
03823 Dubové
Zápis v OR SR
Okresný súd Žilina
oddiel: Sa/10284/L
Od 30.1.2001, posledná zmena 27.6.2023
Štatutárny orgán:
 • Ing. Jozef Straňák
 • Ing. Zdenek Kopáčik
 • Jaroslav Fidrik
 • JUDr. Mikuláš Trstenský, CSc.
IČO:
36396591
DIČ:
2020117528

IČ DPH:

SK2020117528
Podľa §4, registrovaný od 2.2.2001
SK NACE (RÚZ):
11070 Výroba nealkoholických nápojov; produkcia minerálnych vôd a iných fľaškových vôd
Základné imanie:
2 970 472 EUR
Druh vlastníctva
Súkromné tuzemské
  Ďalšie informácie:

  Hospodárske výsledky - zisk, tržby

  Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

  Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2023 za obdobie od 01/2023 do 12/2023 podaná 28.03.2024 ako riadna.

  Firma BUDIŠ a. s. dosiahla v roku 2023 tržby vo výške 61 486 175 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 7,29%. Dosiahnutý zisk po zdanení je 1 556 213 EUR.

  Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 85,01% celkových výnosov firmy.

  Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne znížili o 11,09%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 8,97%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 0,59%.

  Absolútne ukazovatele

  64 122 466 €

  7,7 %

  13 970 083 €

  57,7 %

  48 246 176 €

  -11,3 %

  18 467 713 €

  16,5 %

  -4 064 222 €

  51,4 %

  Relatívne ukazovatele

  22.72 %

  7,3 %

  2.20

  0,8

  3.23 %

  5,7 %

  61.72 %

  -9,1 %

  0.56

  0,1 %

  Účtovné výkazy
  Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2023 do 12/2023 |Register účtovných závierok

  Kontrola účtovných výkazov

  Výkaz ziskov a strát

  Tržby z predaja tovaru 6 978 153 € 0,8 %
  Tržby z predaja výrobkov a služieb54 508 022 € 8,2 %
  Zmena stavu zásob-16 267 € -102,2 %
  Aktivácia3 743 € -90,6 %
  Náklady na predaj tovaru6 511 519 € -1,1 %
  Náklady na materiál, energie25 263 454 € -11,1 %
  Služby15 515 544 € 9,0 %
  Pridaná hodnota13 970 083 € 57,7 %
  Osobné náklady6 336 803 € 0,6 %
  Odpisy a opravné položky k majetku3 548 711 € 7,9 %
  Opravné položky265 777 € %

  Ostatné výnosy305 962 € -23,7 %
  Iné prevádzkové náklady1 145 601 € 13,8 %
  Zisk z predaja majetku-328 075 € %
   
  HV z hospodárskej činnosti2 864 129 € %

  HV z finančnej činnosti-825 585 € -270,3 %
  z toho Nákladové úroky665 131 € 154,2 %
  HV pred zdanením2 038 544 € 227,6 %
  Daň482 331 € 271,0 %
  HV po zdanení1 556 213 € 218,3 %
  EBITDA6 740 915 € 244,9 %
   
  Aktíva
  Majetok celkom
  48 246 176 € -11,3 %
   
  Neobežný majetok29 213 326 € -5,9 %
  Dlhodobý hmotný majetok22 595 129 € -5,1 %
  Dlhodobý nehmotný majetok586 607 € -18,4 %
  Dlhodobý finančný majetok6 031 590 € -7,7 %
   
  Obežný majetok18 943 117 € -18,6 %
  Zásoby6 202 845 € -36,3 %
  Dlhodobé pohľadávky
  Krátkodobé pohľadávky12 284 420 € -7,1 %
  Krátkodobý finančný majetok
  Finančné účty455 852 € 53,2 %
   
  Časové rozlíšenie89 733 € 114,3 %
  Pasíva
  Spolu vlastné imanie a záväzky48 246 176 € -11,3 %
   
  Vlastné imanie
  18 467 713 € 16,5 %
  Základné imanie2 970 472 € 0,0 %
  Fondy a iné zložky vlastného imania2 118 233 € 22,1 %
  HV minulých rokov11 822 795 € -5,1 %
  HV za účtovné obdobie po zdanení1 556 213 € 218,3 %
   
  Záväzky29 765 495 € -22,7 %
  Dlhodobé záväzky3 007 966 € 6,4 %
  Krátkodobé záväzky13 623 839 € -32,0 %
  Krátkodobé finančné výpomoci
  Bankové úvery dlhodobé3 330 532 € -11,1 %
  Bankové úvery krátkodobé9 460 265 € -18,5 %
  Rezervy dlhodobé, krátkodobé342 893 € 29,3 %
   
  Časové rozlíšenie12 968 € -34,4 %

  Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

  Valida služby

  Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

  Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?