BUDIŠ a. s.

Historický názov:
  • Slovenské pramene a žriedla, a.s.
Aktualizované 2.12.2023
Partner verejného sektora

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
BUDIŠ a. s.
Sídlo:
Budiš
03823 Dubové
Zápis v OR SR
Okresný súd Žilina
oddiel: Sa/10284/L
Od 30.1.2001, posledná zmena 27.6.2023
Štatutárny orgán:
  • Ing. Jozef Straňák
  • Ing. Zdenek Kopáčik
  • Jaroslav Fidrik
  • JUDr. Mikuláš Trstenský, CSc.
IČO:
36396591
DIČ:
2020117528

IČ DPH:

SK2020117528
Podľa §4, registrovaný od 2.2.2001
SK NACE (RÚZ):
11070 Výroba nealkoholických nápojov; produkcia minerálnych vôd a iných fľaškových vôd
Základné imanie:
2 970 472 EUR
Druh vlastníctva
Súkromné tuzemské
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 31.03.2023 ako riadna.

Firma BUDIŠ a. s. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 57 310 543 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 26,39%. Dosiahnutá strata 1 315 529 EUR sa prehĺbila medziročne o 784 734 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 84,64% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 60,29%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 3,77%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 2,74%.

Absolútne ukazovatele

59 528 019 €

27,6 %

8 859 543 €

-2,2 %

54 361 962 €

2,6 %

15 851 408 €

-8,7 %

-8 370 877 €

-8,9 %

Relatívne ukazovatele

15.46 %

-4,5 %

1.41

-0,1

-2.42 %

-1,4 %

70.84 %

3,6 %

0.43

-0,0 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 6 925 136 € 33,2 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 50 385 407 € 25,5 %
Zmena stavu zásob 749 259 € %

Aktivácia 39 897 € -43,2 %
Náklady na predaj tovaru 6 587 026 € 33,1 %
Náklady na materiál, energie 28 414 133 € 60,3 %
Služby 14 238 997 € 3,8 %
Pridaná hodnota 8 859 543 € -2,2 %
Osobné náklady 6 299 575 € 2,7 %
Odpisy a opravné položky k majetku 3 287 775 € 19,2 %
Opravné položky -4 862 € -135,9 %
Ostatné výnosy 401 136 € 52,1 %
Iné prevádzkové náklady 1 006 787 € -9,3 %
Zisk z predaja majetku -45 994 € -122,3 %
 
HV z hospodárskej činnosti -1 374 590 € -183,1 %
HV z finančnej činnosti -222 951 € -248,4 %
z toho Nákladové úroky 261 630 € 97,2 %
HV pred zdanením -1 597 541 € -190,7 %
Daň -282 012 € %
HV po zdanení -1 315 529 € -147,8 %
EBITDA 1 954 317 € -5,4 %
 
Aktíva
Majetok celkom
54 361 962 € 2,6 %
 
Neobežný majetok 31 060 347 € -3,9 %
Dlhodobý hmotný majetok 23 804 699 € -3,4 %
Dlhodobý nehmotný majetok 718 749 € -17,0 %
Dlhodobý finančný majetok 6 536 899 € -4,1 %
 
Obežný majetok 23 259 743 € 13,0 %
Zásoby 9 732 030 € 34,7 %
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky 13 230 122 € 1,8 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 297 591 € -16,9 %
 
Časové rozlíšenie 41 872 € -26,2 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 54 361 962 € 2,6 %
 
Vlastné imanie
15 851 408 € -8,7 %
Základné imanie 2 970 472 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 1 734 752 € -9,9 %
HV minulých rokov 12 461 713 € -4,1 %
HV za účtovné obdobie po zdanení -1 315 529 € -147,8 %
 
Záväzky 38 490 780 € 8,2 %
Dlhodobé záväzky 2 825 850 € -10,3 %
Krátkodobé záväzky 20 040 107 € 14,6 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé 3 747 117 € -2,5 %
Bankové úvery krátkodobé 11 612 611 € 7,6 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 265 095 € -8,7 %
 
Časové rozlíšenie 19 774 € -32,4 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?