TEAM INDUSTRIES, s.r.o.

Aktualizované 7.12.2023
Partner verejného sektora

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
TEAM INDUSTRIES, s.r.o.
Sídlo:
Vaňovská 1189
03853 Turany
Zápis v OR SR
Okresný súd Žilina
oddiel: Sro/13081/L
Od 3.9.2001, posledná zmena 29.8.2023
Štatutárny orgán:
  • Stijn Vanden Berghe
  • Vincent Pairet
  • Walter Dumarey
  • Geert De Cocker
  • Lieven Coelus
IČO:
36400629
DIČ:
2020122335

IČ DPH:

SK2020122335
Podľa §4, registrovaný od 7.1.2002
SK NACE (RÚZ):
28290 Výroba ostatných strojov na všeobecné účely i. n.
Základné imanie:
5 555 269 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
  • TEAM INDUSTRIES N.V. (100,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 29.03.2023 ako riadna.

Firma TEAM INDUSTRIES, s.r.o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 26 839 868 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 15,04%. Dosiahnutý zisk po zdanení 681 275 EUR poklesol medziročne o 124 071 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 84,39% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 28,96%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 1,15%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 17,3%.

Absolútne ukazovatele

31 803 018 €

18,5 %

7 667 901 €

7,4 %

13 080 561 €

4,7 %

5 575 949 €

21,0 %

2 711 276 €

1,3 %

Relatívne ukazovatele

28.57 %

-2,0 %

1.32

-0,1

5.21 %

-1,2 %

57.37 %

-5,8 %

0.67

-0,0 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru
Tržby z predaja výrobkov a služieb 26 839 868 € 15,0 %
Zmena stavu zásob 531 874 € 30,7 %
Aktivácia 158 386 € %

Náklady na predaj tovaru
Náklady na materiál, energie 14 216 631 € 29,0 %
Služby 5 645 675 € 1,2 %
Pridaná hodnota 7 667 901 € 7,4 %
Osobné náklady 5 829 756 € 17,3 %
Odpisy a opravné položky k majetku 1 067 862 € 8,9 %
Opravné položky -79 € -100,4 %
Ostatné výnosy 2 514 586 € 23,7 %
Iné prevádzkové náklady 2 568 997 € 24,0 %
Zisk z predaja majetku 583 498 € 156,1 %
 
HV z hospodárskej činnosti 1 299 370 € -5,8 %
HV z finančnej činnosti -418 049 € -20,9 %
z toho Nákladové úroky 108 904 € 23,7 %
HV pred zdanením 881 321 € -14,7 %
Daň 200 046 € -12,2 %
HV po zdanení 681 275 € -15,4 %
EBITDA 1 783 655 € -16,3 %
 
Aktíva
Majetok celkom
13 080 561 € 4,7 %
 
Neobežný majetok 3 329 834 € -15,1 %
Dlhodobý hmotný majetok 3 149 734 € -19,0 %
Dlhodobý nehmotný majetok 180 100 € %

Dlhodobý finančný majetok 0 € -100,0 %
 
Obežný majetok 9 640 122 € 14,1 %
Zásoby 4 762 920 € 9,4 %
Dlhodobé pohľadávky 791 067 € %

Krátkodobé pohľadávky 4 085 880 € 1,6 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 255 € -93,9 %
 
Časové rozlíšenie 110 605 € -7,4 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 13 080 561 € 4,7 %
 
Vlastné imanie
5 575 949 € 21,0 %
Základné imanie 5 555 268 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 251 539 € %

HV minulých rokov -912 133 € 45,6 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 681 275 € -15,4 %
 
Záväzky 7 503 167 € -4,9 %
Dlhodobé záväzky 894 811 € -30,6 %
Krátkodobé záväzky 4 276 369 € 13,1 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé 0 € -100,0 %
Bankové úvery krátkodobé 1 970 570 € -3,3 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 361 417 € 50,9 %
 
Časové rozlíšenie 1 445 € 100,0 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?