TEAM INDUSTRIES, s.r.o.

Aktualizované 29.5.2024
Partner verejného sektora

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
TEAM INDUSTRIES, s.r.o.
Sídlo:
Vaňovská 1189
03853 Turany
Zápis v OR SR
Okresný súd Žilina
oddiel: Sro/13081/L
Od 3.9.2001, posledná zmena 29.8.2023
Štatutárny orgán:
  • Stijn Vanden Berghe
  • Vincent Pairet
  • Walter Dumarey
  • Geert De Cocker
  • Lieven Coelus
IČO:
36400629
DIČ:
2020122335

IČ DPH:

SK2020122335
Podľa §4, registrovaný od 7.1.2002
SK NACE (RÚZ):
28290 Výroba ostatných strojov na všeobecné účely i. n.
Základné imanie:
5 555 269 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
  • TEAM INDUSTRIES N.V. (100,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2023 za obdobie od 01/2023 do 12/2023 podaná 28.03.2024 ako riadna.

Firma TEAM INDUSTRIES, s.r.o. dosiahla v roku 2023 tržby vo výške 29 888 476 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 11,36%. Dosiahnutá strata je 630 974 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 84,97% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 5,48%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 35,24%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 16,27%.

Absolútne ukazovatele

35 175 496 €

10,6 %

7 225 318 €

-5,8 %

13 703 140 €

4,8 %

4 944 976 €

-11,3 %

4 020 715 €

48,3 %

Relatívne ukazovatele

24.17 %

-4,4 %

1.07

-0,2

-4.60 %

-9,8 %

63.91 %

6,5 %

0.91

0,2 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2023 do 12/2023 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru
Tržby z predaja výrobkov a služieb 29 888 476 € 11,4 %
Zmena stavu zásob -36 340 € -106,8 %
Aktivácia 10 263 € -93,5 %
Náklady na predaj tovaru
Náklady na materiál, energie 14 995 519 € 5,5 %
Služby 7 635 040 € 35,2 %
Pridaná hodnota 7 225 318 € -5,8 %
Osobné náklady 6 778 293 € 16,3 %
Odpisy a opravné položky k majetku 1 080 636 € 1,2 %
Opravné položky 6 522 € %

Ostatné výnosy 3 905 614 € 55,3 %
Iné prevádzkové náklady 4 052 240 € 57,7 %
Zisk z predaja majetku 238 329 € -59,2 %
 
HV z hospodárskej činnosti -541 908 € -141,7 %
HV z finančnej činnosti -269 653 € 35,5 %
z toho Nákladové úroky 299 941 € 175,4 %
HV pred zdanením -811 561 € -192,1 %
Daň -180 587 € -190,3 %
HV po zdanení -630 974 € -192,6 %
EBITDA 300 399 € -83,2 %
 
Aktíva
Majetok celkom
13 703 140 € 4,8 %
 
Neobežný majetok 2 944 372 € -11,6 %
Dlhodobý hmotný majetok 2 802 617 € -11,0 %
Dlhodobý nehmotný majetok 141 755 € -21,3 %
Dlhodobý finančný majetok 0 € 0 %
 
Obežný majetok 10 496 091 € 8,9 %
Zásoby 4 524 023 € -5,0 %
Dlhodobé pohľadávky 1 225 122 € 54,9 %
Krátkodobé pohľadávky 4 746 729 € 16,2 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 217 € -14,9 %
 
Časové rozlíšenie 262 677 € 137,5 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 13 703 140 € 4,8 %
 
Vlastné imanie
4 944 976 € -11,3 %
Základné imanie 5 555 268 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 285 603 € 13,5 %
HV minulých rokov -264 921 € 71,0 %
HV za účtovné obdobie po zdanení -630 974 € -192,6 %
 
Záväzky 8 734 974 € 16,4 %
Dlhodobé záväzky 2 979 045 € 232,9 %
Krátkodobé záväzky 4 550 605 € 6,4 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé 0 € 0 %
Bankové úvery krátkodobé 939 136 € -52,3 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 266 188 € -26,3 %
 
Časové rozlíšenie 23 190 € %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?