Loading

FERONA Slovakia, a.s.

Historický názov:
  • FERONA Slovakia Žilina, a.s.
Aktualizované 13.4.2024
Partner verejného sektora Registrovaný hospodársky subjekt

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
FERONA Slovakia, a.s.
Sídlo:
Bytčická 12
01145 Žilina
Zápis v OR SR
Okresný súd Žilina
oddiel: Sa/10315/L
Od 30.9.2001, posledná zmena 1.7.2023
Štatutárny orgán:
  • Ing. Ivan Mišenda
  • Ing. Miloš Šimun
  • Ing. Eva Slováková
IČO:
36401137
DIČ:
2020099466

IČ DPH:

SK2020099466
Podľa §4, registrovaný od 1.10.2001
SK NACE (RÚZ):
46740 Veľkoobchod so železiarskym a inštalatérskym tovarom a vykurovacími zariadeniami a potrebami
Základné imanie:
32 719 006 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2023 za obdobie od 01/2023 do 12/2023 podaná 25.03.2024 ako riadna.

Firma FERONA Slovakia, a.s. dosiahla v roku 2023 tržby vo výške 198 487 910 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o pokles o 26,1%. Dosiahnutý zisk po zdanení 378 534 EUR poklesol medziročne o 4 947 672 EUR.

Firma predala tovar za 197 005 480 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 8 948 856 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 4%.

Firma „aktivovala“ časť nákladov vynaložených v aktuálnom roku vo výške 70 982 745 EUR. Môže ísť o vytvorenie majetku vlastnou činnosťou, čo sa prejaví zvýšením hodnoty aktív. Hodnota aktivácie tvorí významný podiel na hospodárskom výsledku firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne znížili o 16,02%.
  • Náklady na služby sa medziročne znížili o 11,23%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 3,36%.

Absolútne ukazovatele

298 265 328 €

-24,4 %

9 238 881 €

-37,2 %

90 350 081 €

-5,6 %

26 600 883 €

1,4 %

-1 534 386 €

24,3 %

Relatívne ukazovatele

4.65 %

-0,8 %

1.99

-1,3

0.42 %

-5,2 %

70.56 %

-2,0 %

0.50

0,1 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2023 do 12/2023 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 197 005 480 € -26,3 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 1 482 430 € 17,6 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia 70 982 745 € -15,4 %
Náklady na predaj tovaru 188 056 624 € -23,9 %
Náklady na materiál, energie 69 593 233 € -16,0 %
Služby 3 172 313 € -11,2 %
Pridaná hodnota 9 238 881 € -37,2 %
Osobné náklady 4 634 055 € 3,4 %
Odpisy a opravné položky k majetku 1 314 030 € 1,4 %
Opravné položky -570 167 € -114,5 %
Ostatné výnosy 28 554 612 € -32,1 %
Iné prevádzkové náklady 29 256 185 € -31,7 %
Zisk z predaja majetku 162 677 € 131,2 %
 
HV z hospodárskej činnosti 2 731 671 € -67,1 %
HV z finančnej činnosti -1 915 971 € -112,0 %
z toho Nákladové úroky 1 794 680 € 168,2 %
HV pred zdanením 815 700 € -89,0 %
Daň 437 166 € -78,8 %
HV po zdanení 378 534 € -92,9 %
EBITDA 3 292 628 € -65,1 %
 
Aktíva
Majetok celkom
90 350 081 € -5,6 %
 
Neobežný majetok 28 173 165 € 0,3 %
Dlhodobý hmotný majetok 28 147 953 € 0,3 %
Dlhodobý nehmotný majetok 25 212 € -7,7 %
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 62 088 168 € -8,1 %
Zásoby 29 905 307 € -17,4 %
Dlhodobé pohľadávky 517 862 € -42,4 %
Krátkodobé pohľadávky 26 672 931 € -1,2 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 4 992 068 € 45,1 %
 
Časové rozlíšenie 88 748 € 8,9 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 90 350 081 € -5,6 %
 
Vlastné imanie
26 600 883 € 1,4 %
Základné imanie 32 719 006 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 2 954 708 € 22,0 %
HV minulých rokov -9 451 365 € 33,7 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 378 534 € -92,9 %
 
Záväzky 63 747 209 € -8,2 %
Dlhodobé záväzky 54 168 € 18,6 %
Krátkodobé záväzky 63 191 451 € -8,1 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 501 590 € -28,0 %
 
Časové rozlíšenie 1 989 € -27,8 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?