FERONA Slovakia, a.s.

Historický názov:
 • FERONA Slovakia Žilina, a.s.
Aktualizované 25.6.2024
Partner verejného sektoraRegistrovaný hospodársky subjekt

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
FERONA Slovakia, a.s.
Sídlo:
Bytčická 12
01145 Žilina
Zápis v OR SR
Okresný súd Žilina
oddiel: Sa/10315/L
Od 30.9.2001, posledná zmena 1.7.2023
Štatutárny orgán:
 • Ing. Ivan Mišenda
 • Ing. Miloš Šimun
 • Ing. Eva Slováková
IČO:
36401137
DIČ:
2020099466

IČ DPH:

SK2020099466
Podľa §4, registrovaný od 1.10.2001
SK NACE (RÚZ):
46740 Veľkoobchod so železiarskym a inštalatérskym tovarom a vykurovacími zariadeniami a potrebami
Základné imanie:
32 719 006 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
  Ďalšie informácie:

  Hospodárske výsledky - zisk, tržby

  Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

  Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2023 za obdobie od 01/2023 do 12/2023 podaná 25.03.2024 ako riadna.

  Firma FERONA Slovakia, a.s. dosiahla v roku 2023 tržby vo výške 198 487 910 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o pokles o 26,1%. Dosiahnutý zisk po zdanení 378 534 EUR poklesol medziročne o 4 947 672 EUR.

  Firma predala tovar za 197 005 480 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 8 948 856 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 4%.

  Firma „aktivovala“ časť nákladov vynaložených v aktuálnom roku vo výške 70 982 745 EUR. Môže ísť o vytvorenie majetku vlastnou činnosťou, čo sa prejaví zvýšením hodnoty aktív. Hodnota aktivácie tvorí významný podiel na hospodárskom výsledku firmy.

  Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne znížili o 16,02%.
  • Náklady na služby sa medziročne znížili o 11,23%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 3,36%.

  Absolútne ukazovatele

  298 265 328 €

  -24,4 %

  9 238 881 €

  -37,2 %

  90 350 081 €

  -5,6 %

  26 600 883 €

  1,4 %

  -1 534 386 €

  24,3 %

  Relatívne ukazovatele

  4.65 %

  -0,8 %

  1.99

  -1,3

  0.42 %

  -5,2 %

  70.56 %

  -2,0 %

  0.50

  0,1 %

  Účtovné výkazy
  Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2023 do 12/2023 |Register účtovných závierok

  Kontrola účtovných výkazov

  Výkaz ziskov a strát

  Tržby z predaja tovaru 197 005 480 € -26,3 %
  Tržby z predaja výrobkov a služieb1 482 430 € 17,6 %
  Zmena stavu zásob
  Aktivácia70 982 745 € -15,4 %
  Náklady na predaj tovaru188 056 624 € -23,9 %
  Náklady na materiál, energie69 593 233 € -16,0 %
  Služby3 172 313 € -11,2 %
  Pridaná hodnota9 238 881 € -37,2 %
  Osobné náklady4 634 055 € 3,4 %
  Odpisy a opravné položky k majetku1 314 030 € 1,4 %
  Opravné položky-570 167 € -114,5 %
  Ostatné výnosy28 554 612 € -32,1 %
  Iné prevádzkové náklady29 256 185 € -31,7 %
  Zisk z predaja majetku162 677 € 131,2 %
   
  HV z hospodárskej činnosti2 731 671 € -67,1 %
  HV z finančnej činnosti-1 915 971 € -112,0 %
  z toho Nákladové úroky1 794 680 € 168,2 %
  HV pred zdanením815 700 € -89,0 %
  Daň437 166 € -78,8 %
  HV po zdanení378 534 € -92,9 %
  EBITDA3 292 628 € -65,1 %
   
  Aktíva
  Majetok celkom
  90 350 081 € -5,6 %
   
  Neobežný majetok28 173 165 € 0,3 %
  Dlhodobý hmotný majetok28 147 953 € 0,3 %
  Dlhodobý nehmotný majetok25 212 € -7,7 %
  Dlhodobý finančný majetok
   
  Obežný majetok62 088 168 € -8,1 %
  Zásoby29 905 307 € -17,4 %
  Dlhodobé pohľadávky517 862 € -42,4 %
  Krátkodobé pohľadávky26 672 931 € -1,2 %
  Krátkodobý finančný majetok
  Finančné účty4 992 068 € 45,1 %
   
  Časové rozlíšenie88 748 € 8,9 %
  Pasíva
  Spolu vlastné imanie a záväzky90 350 081 € -5,6 %
   
  Vlastné imanie
  26 600 883 € 1,4 %
  Základné imanie32 719 006 € 0,0 %
  Fondy a iné zložky vlastného imania2 954 708 € 22,0 %
  HV minulých rokov-9 451 365 € 33,7 %
  HV za účtovné obdobie po zdanení378 534 € -92,9 %
   
  Záväzky63 747 209 € -8,2 %
  Dlhodobé záväzky54 168 € 18,6 %
  Krátkodobé záväzky63 191 451 € -8,1 %
  Krátkodobé finančné výpomoci
  Bankové úvery dlhodobé
  Bankové úvery krátkodobé
  Rezervy dlhodobé, krátkodobé501 590 € -28,0 %
   
  Časové rozlíšenie1 989 € -27,8 %

  Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

  Valida služby

  Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

  Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?