FERONA Slovakia, a.s.

Historický názov:
  • FERONA Slovakia Žilina, a.s.
Aktualizované 7.12.2023
Partner verejného sektora Registrovaný hospodársky subjekt

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
FERONA Slovakia, a.s.
Sídlo:
Bytčická 12
01145 Žilina
Zápis v OR SR
Okresný súd Žilina
oddiel: Sa/10315/L
Od 30.9.2001, posledná zmena 1.7.2023
Štatutárny orgán:
  • Ing. Ivan Mišenda
  • Ing. Miloš Šimun
  • Ing. Eva Slováková
IČO:
36401137
DIČ:
2020099466

IČ DPH:

SK2020099466
Podľa §4, registrovaný od 1.10.2001
SK NACE (RÚZ):
46740 Veľkoobchod so železiarskym a inštalatérskym tovarom a vykurovacími zariadeniami a potrebami
Základné imanie:
32 719 006 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 27.06.2023 ako riadna.

Firma FERONA Slovakia, a.s. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 268 581 035 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 15,43%. Dosiahnutý zisk po zdanení 5 326 206 EUR vzrástol medziročne o 571 291 EUR.

Firma predala tovar za 267 320 736 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 20 044 544 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 7%.

Firma „aktivovala“ časť nákladov vynaložených v aktuálnom roku vo výške 83 861 459 EUR. Môže ísť o vytvorenie majetku vlastnou činnosťou, čo sa prejaví zvýšením hodnoty aktív. Hodnota aktivácie tvorí významný podiel na hospodárskom výsledku firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 9,52%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 1,26%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 6,08%.

Absolútne ukazovatele

394 692 066 €

15,4 %

14 718 972 €

10,2 %

95 701 701 €

-15,4 %

26 222 350 €

18,9 %

-2 027 955 €

63,7 %

Relatívne ukazovatele

5.48 %

-0,3 %

3.28

0,1

5.57 %

1,4 %

72.60 %

-7,9 %

0.44

0,1 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 267 320 736 € 15,4 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 1 260 299 € 13,7 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia 83 861 459 € 10,0 %
Náklady na predaj tovaru 247 276 192 € 15,4 %
Náklady na materiál, energie 82 866 856 € 9,5 %
Služby 3 573 464 € 1,3 %
Pridaná hodnota 14 718 972 € 10,2 %
Osobné náklady 4 483 492 € 6,1 %
Odpisy a opravné položky k majetku 1 296 199 € -0,3 %
Opravné položky 3 926 452 € 70,0 %
Ostatné výnosy 42 044 443 € 27,2 %
Iné prevádzkové náklady 42 844 028 € 26,3 %
Zisk z predaja majetku 70 360 € -28,9 %
 
HV z hospodárskej činnosti 8 290 614 € 21,3 %
HV z finančnej činnosti -903 902 € -21,7 %
z toho Nákladové úroky 669 261 € 60,9 %
HV pred zdanením 7 386 712 € 21,3 %
Daň 2 060 506 € 54,4 %
HV po zdanení 5 326 206 € 12,0 %
EBITDA 9 435 895 € 17,5 %
 
Aktíva
Majetok celkom
95 701 701 € -15,4 %
 
Neobežný majetok 28 093 496 € 1,6 %
Dlhodobý hmotný majetok 28 066 167 € 1,6 %
Dlhodobý nehmotný majetok 27 329 € -20,9 %
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 67 526 715 € -20,9 %
Zásoby 36 183 872 € -34,2 %
Dlhodobé pohľadávky 899 290 € 43,4 %
Krátkodobé pohľadávky 27 003 340 € -1,8 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 3 440 213 € 57,7 %
 
Časové rozlíšenie 81 490 € 3,4 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 95 701 701 € -15,4 %
 
Vlastné imanie
26 222 350 € 18,9 %
Základné imanie 32 719 006 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 2 422 088 € 24,4 %
HV minulých rokov -14 244 950 € 18,0 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 5 326 206 € 12,0 %
 
Záväzky 69 476 598 € -23,7 %
Dlhodobé záväzky 45 657 € 135,2 %
Krátkodobé záväzky 68 734 117 € 20,9 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé 0 € -100,0 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 696 824 € 11,8 %
 
Časové rozlíšenie 2 753 € -77,7 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?