SVI Slovakia s.r.o.

Historický názov:
  • Seidel Slovakia, s.r.o.
  • Tecwings Slovakia, s.r.o.
Aktualizované 3.12.2023

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
SVI Slovakia s.r.o.
Sídlo:
Vyšné Fabriky 739
03301 Liptovský Hrádok
Zápis v OR SR
Okresný súd Žilina
oddiel: Sro/13236/L
Od 22.11.2001, posledná zmena 27.10.2023
Štatutárny orgán:
  • Ing. Jaromír Poulík
IČO:
36402141
DIČ:
2020127714

IČ DPH:

SK2020127714
Podľa §4, registrovaný od 11.12.2001
SK NACE (RÚZ):
26110 Výroba elektronických komponentov
Základné imanie:
132 776 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
  • SVI Austria GmbH (100,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 23.03.2023 ako riadna.

Firma SVI Slovakia s.r.o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 40 675 148 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 65,72%. Dosiahnutý zisk po zdanení 778 550 EUR vzrástol medziročne o 468 931 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 92,98% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 74,45%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 67,98%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 19,1%.

Absolútne ukazovatele

42 701 893 €

71,7 %

7 281 205 €

32,6 %

22 596 864 €

37,9 %

4 758 496 €

31,2 %

2 265 066 €

80,9 %

Relatívne ukazovatele

17.90 %

-4,5 %

1.38

0,1

3.45 %

1,6 %

78.94 %

1,1 %

0.69

0,2 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 970 977 € 75,3 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 39 704 171 € 65,5 %
Zmena stavu zásob 551 071 € %

Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 837 780 € 74,2 %
Náklady na materiál, energie 30 934 866 € 74,4 %
Služby 1 392 368 € 68,0 %
Pridaná hodnota 7 281 205 € 32,6 %
Osobné náklady 5 262 194 € 19,1 %
Odpisy a opravné položky k majetku 332 879 € -36,1 %
Opravné položky 780 000 € %

Ostatné výnosy 64 030 € 110,6 %
Iné prevádzkové náklady 79 394 € 19,8 %
Zisk z predaja majetku -7 505 € -127,9 %
 
HV z hospodárskej činnosti 1 663 263 € 207,1 %
HV z finančnej činnosti -368 324 € -200,5 %
z toho Nákladové úroky 115 121 € 124,2 %
HV pred zdanením 1 294 939 € 209,0 %
Daň 516 389 € %

HV po zdanení 778 550 € 151,5 %
EBITDA 2 003 647 € 93,4 %
 
Aktíva
Majetok celkom
22 596 864 € 37,9 %
 
Neobežný majetok 6 187 350 € 10,5 %
Dlhodobý hmotný majetok 6 187 350 € 10,5 %
Dlhodobý nehmotný majetok 0 € -100,0 %
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 16 393 658 € 52,3 %
Zásoby 6 687 645 € 12,3 %
Dlhodobé pohľadávky 16 261 € %

Krátkodobé pohľadávky 9 643 453 € 118,0 %
Krátkodobý finančný majetok 0 € 0 %
Finančné účty 46 299 € -87,9 %
 
Časové rozlíšenie 15 856 € -20,9 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 22 596 864 € 37,9 %
 
Vlastné imanie
4 758 496 € 31,2 %
Základné imanie 132 776 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 629 818 € 155,1 %
HV minulých rokov 3 217 352 € 9,5 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 778 550 € 151,5 %
 
Záväzky 17 834 307 € 39,9 %
Dlhodobé záväzky 655 847 € -20,2 %
Krátkodobé záväzky 7 294 566 € 35,2 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé 2 775 351 € 24,6 %
Bankové úvery krátkodobé 6 829 560 € 65,2 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 278 983 € 58,7 %
 
Časové rozlíšenie 4 061 € 26,6 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?