SVI Slovakia s.r.o.

Historický názov:
  • Seidel Slovakia, s.r.o.
  • Tecwings Slovakia, s.r.o.
Aktualizované 29.5.2024

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
SVI Slovakia s.r.o.
Sídlo:
Vyšné Fabriky 739
03301 Liptovský Hrádok
Zápis v OR SR
Okresný súd Žilina
oddiel: Sro/13236/L
Od 22.11.2001, posledná zmena 27.10.2023
Štatutárny orgán:
  • Ing. Jaromír Poulík
IČO:
36402141
DIČ:
2020127714

IČ DPH:

SK2020127714
Podľa §4, registrovaný od 11.12.2001
SK NACE (RÚZ):
26110 Výroba elektronických komponentov
Základné imanie:
132 776 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
  • SVI Austria GmbH (100,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2023 za obdobie od 01/2023 do 12/2023 podaná 07.03.2024 ako riadna.

Firma SVI Slovakia s.r.o. dosiahla v roku 2023 tržby vo výške 36 941 626 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o pokles o 9,18%. Dosiahnutý zisk po zdanení 1 057 673 EUR vzrástol medziročne o 279 123 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 95,73% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne znížili o 14,78%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 31,05%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 3,32%.

Absolútne ukazovatele

37 314 125 €

-12,6 %

7 554 616 €

3,8 %

21 302 800 €

-5,7 %

5 643 560 €

18,6 %

2 377 468 €

5,0 %

Relatívne ukazovatele

20.45 %

2,6 %

1.39

0,0

4.96 %

1,5 %

73.51 %

-5,4 %

0.72

0,0 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2023 do 12/2023 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 1 219 242 € 25,6 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 35 722 384 € -10,0 %
Zmena stavu zásob -366 436 € -166,5 %
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 1 089 190 € 30,0 %
Náklady na materiál, energie 26 361 732 € -14,8 %
Služby 1 824 652 € 31,0 %
Pridaná hodnota 7 554 616 € 3,8 %
Osobné náklady 5 437 044 € 3,3 %
Odpisy a opravné položky k majetku 472 279 € 41,9 %
Opravné položky -215 964 € -127,7 %
Ostatné výnosy 38 913 € -39,2 %
Iné prevádzkové náklady 62 933 € -20,7 %
Zisk z predaja majetku -2 728 € 63,7 %
 
HV z hospodárskej činnosti 1 579 509 € -5,0 %
HV z finančnej činnosti -308 224 € 16,3 %
z toho Nákladové úroky 382 767 € 232,5 %
HV pred zdanením 1 271 285 € -1,8 %
Daň 213 612 € -58,6 %
HV po zdanení 1 057 673 € 35,9 %
EBITDA 1 799 516 € -10,2 %
 
Aktíva
Majetok celkom
21 302 800 € -5,7 %
 
Neobežný majetok 6 240 816 € 0,9 %
Dlhodobý hmotný majetok 6 238 268 € 0,8 %
Dlhodobý nehmotný majetok 2 548 € 100,0 %
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 15 049 052 € -8,2 %
Zásoby 5 884 204 € -12,0 %
Dlhodobé pohľadávky 15 461 € -4,9 %
Krátkodobé pohľadávky 8 434 796 € -12,5 %
Krátkodobý finančný majetok 0 € 0 %
Finančné účty 714 591 € %

 
Časové rozlíšenie 12 932 € -18,4 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 21 302 800 € -5,7 %
 
Vlastné imanie
5 643 560 € 18,6 %
Základné imanie 132 776 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 535 063 € -15,0 %
HV minulých rokov 3 918 048 € 21,8 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 1 057 673 € 35,9 %
 
Záväzky 15 659 240 € -12,2 %
Dlhodobé záväzky 405 693 € -38,1 %
Krátkodobé záväzky 5 410 833 € -25,8 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé 2 375 351 € -14,4 %
Bankové úvery krátkodobé 7 258 222 € 6,3 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 209 141 € -25,0 %
 
Časové rozlíšenie 0 € -100,0 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?