SLOVWOOD Ružomberok, a.s.

Aktualizované 17.6.2024
Partner verejného sektora

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
SLOVWOOD Ružomberok, a.s.
Sídlo:
Tatranská cesta 3
03417 Ružomberok
Zápis v OR SR
Okresný súd Žilina
oddiel: Sa/10355/L
Od 26.6.2002, posledná zmena 15.6.2023
Štatutárny orgán:
  • Ing. Martin Húska
  • Ing. Luděk Heralt, Ph.D.
  • Ing. Lukáš Keyzlar
IČO:
36406317
DIČ:
2020125217

IČ DPH:

SK2020125217
Podľa §4, registrovaný od 2.7.2002
SK NACE (RÚZ):
46730 Veľkoobchod s drevom, stavebným materiálom a sanitárnymi zariadeniami
Základné imanie:
331 939 EUR
Druh vlastníctva
Medzinárodné - súkromné
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 29.06.2023 ako riadna.

Firma SLOVWOOD Ružomberok, a.s. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 200 655 741 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 65,07%. Dosiahnutý zisk po zdanení 164 695 EUR vzrástol medziročne o 94 030 EUR.

Prevažná časť výnosov je tvorená tržbami za predaj tovaru, tieto tržby tvoria 99,89% celkových výnosov firmy.

Firma predala tovar za 200 520 394 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 2 436 743 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 1%.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 21,03%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 40,09%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 11,3%.

Absolútne ukazovatele

200 746 248 €

65,1 %

1 284 343 €

23,5 %

49 426 659 €

146,9 %

1 069 264 €

18,9 %

755 927 €

53,7 %

Relatívne ukazovatele

0.64 %

-0,2 %

1.30

0,1

0.33 %

-0,0 %

97.84 %

2,3 %

0.90

-0,1 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 200 520 394 € 65,1 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 135 347 € 9,7 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 198 083 651 € 65,6 %
Náklady na materiál, energie 74 375 € 21,0 %
Služby 1 213 372 € 40,1 %
Pridaná hodnota 1 284 343 € 23,5 %
Osobné náklady 989 758 € 11,3 %
Odpisy a opravné položky k majetku 23 842 € 9,4 %
Opravné položky -38 410 € %
Ostatné výnosy 53 805 € 13,8 %
Iné prevádzkové náklady 65 990 € 185,1 %
Zisk z predaja majetku
 
HV z hospodárskej činnosti 296 968 € 94,4 %
HV z finančnej činnosti -64 806 € -48,0 %
z toho Nákladové úroky 72 524 € %

HV pred zdanením 232 162 € 113,0 %
Daň 67 467 € 76,0 %
HV po zdanení 164 695 € 133,1 %
EBITDA 282 400 € 61,7 %
 
Aktíva
Majetok celkom
49 426 659 € 146,9 %
 
Neobežný majetok 518 277 € -4,1 %
Dlhodobý hmotný majetok 278 € -66,8 %
Dlhodobý nehmotný majetok 72 467 € -23,1 %
Dlhodobý finančný majetok 445 532 € 0,0 %
 
Obežný majetok 48 902 889 € 151,1 %
Zásoby 5 335 886 € %

Dlhodobé pohľadávky 73 378 € -42,6 %
Krátkodobé pohľadávky 43 493 625 € 128,6 %
Krátkodobý finančný majetok 0 € 0 %
Finančné účty 0 € 0 %
 
Časové rozlíšenie 5 493 € 1,4 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 49 426 659 € 146,9 %
 
Vlastné imanie
1 069 264 € 18,9 %
Základné imanie 331 939 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 112 088 € 5,0 %
HV minulých rokov 460 542 € 18,1 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 164 695 € 133,1 %
 
Záväzky 48 357 395 € 152,9 %
Dlhodobé záväzky 37 792 € -10,1 %
Krátkodobé záväzky 48 079 077 € 154,9 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 240 526 € 9,9 %
 
Časové rozlíšenie

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?