TN SLOVAKIA, s. r. o.

Historický názov:
  • NN Slovakia, s.r.o.
  • AKMCH, s.r.o.
Aktualizované 30.11.2023

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
TN SLOVAKIA, s. r. o.
Sídlo:
Dubská cesta 2927/25
02401 Kysucké Nové Mesto
Zápis v OR SR
Okresný súd Žilina
oddiel: Sro/13761/L
Od 14.8.2002, posledná zmena 17.9.2022
Štatutárny orgán:
  • Koji Hirota
IČO:
36407241
DIČ:
2021688240

IČ DPH:

SK2021688240
Podľa §4, registrovaný od 2.1.2004
SK NACE (RÚZ):
28150 Výroba ložísk, ozubených kolies, prevodových a ovládacích prvkov
Základné imanie:
16 565 824 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
  • TN ITALY S.P.A. (100,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 27.03.2023 ako riadna.

Firma TN SLOVAKIA, s. r. o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 28 414 713 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 38,47%. Dosiahnutý zisk po zdanení 2 334 809 EUR vzrástol medziročne o 770 847 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 92,66% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 42,05%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 5,59%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 18,05%.

Absolútne ukazovatele

30 665 360 €

35,0 %

6 897 018 €

37,9 %

46 387 832 €

11,7 %

39 393 114 €

6,3 %

30 678 167 €

9,6 %

Relatívne ukazovatele

24.27 %

-0,1 %

1.85

0,3

5.03 %

1,3 %

15.08 %

4,3 %

5.28

-3,2 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru
Tržby z predaja výrobkov a služieb 28 414 713 € 38,5 %
Zmena stavu zásob 1 512 366 € 19,0 %
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru
Náklady na materiál, energie 20 656 556 € 42,0 %
Služby 2 373 505 € 5,6 %
Pridaná hodnota 6 897 018 € 37,9 %
Osobné náklady 3 719 729 € 18,1 %
Odpisy a opravné položky k majetku 681 646 € 10,9 %
Opravné položky
Ostatné výnosy 86 542 € -68,6 %
Iné prevádzkové náklady 140 663 € 172,6 %
Zisk z predaja majetku
 
HV z hospodárskej činnosti 2 441 522 € 67,3 %
HV z finančnej činnosti 550 579 € 4,1 %
z toho Nákladové úroky
HV pred zdanením 2 992 101 € 50,5 %
Daň 657 292 € 54,9 %
HV po zdanení 2 334 809 € 49,3 %
EBITDA 3 123 168 € 50,6 %
 
Aktíva
Majetok celkom
46 387 832 € 11,7 %
 
Neobežný majetok 10 213 297 € -1,6 %
Dlhodobý hmotný majetok 10 198 453 € -1,6 %
Dlhodobý nehmotný majetok 14 844 € 78,5 %
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 36 154 134 € 16,1 %
Zásoby 7 136 674 € 59,0 %
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky 27 514 593 € 15,1 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 1 502 867 € -45,2 %
 
Časové rozlíšenie 20 401 € 28,9 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 46 387 832 € 11,7 %
 
Vlastné imanie
39 393 114 € 6,3 %
Základné imanie 16 565 824 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 3 313 165 € 0,0 %
HV minulých rokov 17 179 316 € 10,0 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 2 334 809 € 49,3 %
 
Záväzky 6 994 718 € 56,5 %
Dlhodobé záväzky 403 181 € 99,4 %
Krátkodobé záväzky 5 496 368 € 74,1 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 1 095 169 € -1,4 %
 
Časové rozlíšenie

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?