TN SLOVAKIA, s. r. o.

Historický názov:
  • NN Slovakia, s.r.o.
  • AKMCH, s.r.o.
Aktualizované 25.5.2024

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
TN SLOVAKIA, s. r. o.
Sídlo:
Dubská cesta 2927/25
02401 Kysucké Nové Mesto
Zápis v OR SR
Okresný súd Žilina
oddiel: Sro/13761/L
Od 14.8.2002, posledná zmena 4.1.2024
Štatutárny orgán:
  • Koji Hirota
IČO:
36407241
DIČ:
2021688240

IČ DPH:

SK2021688240
Podľa §4, registrovaný od 2.1.2004
SK NACE (RÚZ):
28150 Výroba ložísk, ozubených kolies, prevodových a ovládacích prvkov
Základné imanie:
16 565 824 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
  • TN ITALY S.P.A. (100,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2023 za obdobie od 01/2023 do 12/2023 podaná 28.03.2024 ako riadna.

Firma TN SLOVAKIA, s. r. o. dosiahla v roku 2023 tržby vo výške 32 660 686 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 14,94%. Dosiahnutý zisk po zdanení 2 862 089 EUR vzrástol medziročne o 527 280 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 96,82% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 6,62%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 19,43%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 18,4%.

Absolútne ukazovatele

33 733 899 €

10,0 %

8 195 357 €

18,8 %

49 372 727 €

6,4 %

42 255 204 €

7,3 %

11 260 722 €

-63,3 %

Relatívne ukazovatele

25.09 %

0,8 %

1.86

0,0

5.80 %

0,8 %

14.42 %

-0,7 %

1.86

-3,4 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2023 do 12/2023 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru
Tržby z predaja výrobkov a služieb 32 660 686 € 14,9 %
Zmena stavu zásob 394 097 € -73,9 %
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru
Náklady na materiál, energie 22 024 750 € 6,6 %
Služby 2 834 676 € 19,4 %
Pridaná hodnota 8 195 357 € 18,8 %
Osobné náklady 4 404 319 € 18,4 %
Odpisy a opravné položky k majetku 678 530 € -0,5 %
Opravné položky
Ostatné výnosy 35 128 € -59,4 %
Iné prevádzkové náklady 56 623 € -59,7 %
Zisk z predaja majetku
 
HV z hospodárskej činnosti 3 091 013 € 26,6 %
HV z finančnej činnosti 552 479 € 0,3 %
z toho Nákladové úroky
HV pred zdanením 3 643 492 € 21,8 %
Daň 781 403 € 18,9 %
HV po zdanení 2 862 089 € 22,6 %
EBITDA 3 769 543 € 20,7 %
 
Aktíva
Majetok celkom
49 372 727 € 6,4 %
 
Neobežný majetok 32 616 724 € 219,4 %
Dlhodobý hmotný majetok 11 761 419 € 15,3 %
Dlhodobý nehmotný majetok 9 331 € -37,1 %
Dlhodobý finančný majetok 20 845 974 € 100,0 %
 
Obežný majetok 16 740 907 € -53,7 %
Zásoby 6 542 082 € -8,3 %
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky 5 272 856 € -80,8 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 4 925 969 € 227,8 %
 
Časové rozlíšenie 15 096 € -26,0 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 49 372 727 € 6,4 %
 
Vlastné imanie
42 255 204 € 7,3 %
Základné imanie 16 565 824 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 3 313 165 € 0,0 %
HV minulých rokov 19 514 126 € 13,6 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 2 862 089 € 22,6 %
 
Záväzky 7 117 523 € 1,8 %
Dlhodobé záväzky 556 413 € 38,0 %
Krátkodobé záväzky 5 495 281 € -0,0 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 1 065 829 € -2,7 %
 
Časové rozlíšenie

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?