KONDELA s.r.o.

Historický názov:
  • TEMPO KONDELA, s.r.o.
Aktualizované 18.6.2024
Subjekt finančného trhu

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
KONDELA s.r.o.
Sídlo:
Vojtaššákova 893
02744 Tvrdošín
Zápis v OR SR
Okresný súd Žilina
oddiel: Sro/13956/L
Od 8.1.2003, posledná zmena 1.1.2022
Štatutárny orgán:
  • Aneta Kondelová
  • Martin Šutý
  • Miloš Kondela
IČO:
36409154
DIČ:
2020130035

IČ DPH:

SK2020130035
Podľa §4, registrovaný od 15.1.2003
SK NACE (RÚZ):
47590 Maloobchod s nábytkom, svietidlami a inými domácimi potrebami v špecializovaných predajniach
Základné imanie:
13 278 EUR
Druh vlastníctva
Súkromné tuzemské
  • Aneta Kondelová (50,0%)
  • Miloš Kondela (50,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2023 za obdobie od 01/2023 do 12/2023 podaná 29.02.2024 ako riadna.

Firma KONDELA s.r.o. dosiahla v roku 2023 tržby vo výške 38 840 739 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o pokles o 10,66%. Dosiahnutý zisk po zdanení 480 992 EUR vzrástol medziročne o 225 875 EUR.

Prevažná časť výnosov je tvorená tržbami za predaj tovaru, tieto tržby tvoria 93,84% celkových výnosov firmy.

Firma predala tovar za 37 815 174 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 15 654 386 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 41%.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne znížili o 9,44%.
  • Náklady na služby sa medziročne znížili o 14,46%.
  • Osobné náklady sa medziročne znížili o 9,54%.

Absolútne ukazovatele

40 299 530 €

-8,6 %

7 391 554 €

-11,1 %

34 697 226 €

-10,8 %

17 044 907 €

-0,5 %

9 301 325 €

-1,8 %

Relatívne ukazovatele

19.03 %

-0,1 %

1.50

-0,0

1.39 %

0,7 %

50.88 %

-5,1 %

0.27

0,1 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2023 do 12/2023 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 37 815 174 € -10,8 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 1 025 565 € -3,9 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 22 160 788 € -9,6 %
Náklady na materiál, energie 2 290 570 € -9,4 %
Služby 7 035 029 € -14,5 %
Pridaná hodnota 7 391 554 € -11,1 %
Osobné náklady 4 928 698 € -9,5 %
Odpisy a opravné položky k majetku 1 215 268 € -7,0 %
Opravné položky -37 202 € 62,7 %
Ostatné výnosy 319 453 € 22,8 %
Iné prevádzkové náklady 938 443 € 1,9 %
Zisk z predaja majetku 955 691 € %

 
HV z hospodárskej činnosti 1 584 289 € 60,9 %
HV z finančnej činnosti -870 364 € -49,8 %
z toho Nákladové úroky 657 917 € 81,0 %
HV pred zdanením 713 925 € 77,0 %
Daň 232 933 € 57,2 %
HV po zdanení 480 992 € 88,5 %
EBITDA 1 806 664 € -14,2 %
 
Aktíva
Majetok celkom
34 697 226 € -10,8 %
 
Neobežný majetok 10 660 721 € -7,6 %
Dlhodobý hmotný majetok 10 466 851 € -8,1 %
Dlhodobý nehmotný majetok 184 424 € 40,1 %
Dlhodobý finančný majetok 9 446 € -0,5 %
 
Obežný majetok 23 969 157 € -12,1 %
Zásoby 20 060 166 € -15,6 %
Dlhodobé pohľadávky 78 102 € 9,9 %
Krátkodobé pohľadávky 2 911 712 € 13,2 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 919 177 € 7,8 %
 
Časové rozlíšenie 67 348 € -41,0 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 34 697 226 € -10,8 %
 
Vlastné imanie
17 044 907 € -0,5 %
Základné imanie 13 278 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 6 489 259 € -6,8 %
HV minulých rokov 10 061 378 € 1,5 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 480 992 € 88,5 %
 
Záväzky 17 645 868 € -19,0 %
Dlhodobé záväzky 6 737 € -90,1 %
Krátkodobé záväzky 4 531 689 € -28,1 %
Krátkodobé finančné výpomoci 2 877 € -24,3 %
Bankové úvery dlhodobé 2 129 909 € -37,2 %
Bankové úvery krátkodobé 10 116 061 € -12,3 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 858 595 € 77,1 %
 
Časové rozlíšenie 6 451 € 100,0 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?