KONDELA s.r.o.

Historický názov:
  • TEMPO KONDELA, s.r.o.
Aktualizované 30.11.2023
Subjekt finančného trhu

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
KONDELA s.r.o.
Sídlo:
Vojtaššákova 893
02744 Tvrdošín
Zápis v OR SR
Okresný súd Žilina
oddiel: Sro/13956/L
Od 8.1.2003, posledná zmena 1.1.2022
Štatutárny orgán:
  • Aneta Kondelová
  • Martin Šutý
  • Miloš Kondela
IČO:
36409154
DIČ:
2020130035

IČ DPH:

SK2020130035
Podľa §4, registrovaný od 15.1.2003
SK NACE (RÚZ):
47590 Maloobchod s nábytkom, svietidlami a inými domácimi potrebami v špecializovaných predajniach
Základné imanie:
13 278 EUR
Druh vlastníctva
Súkromné tuzemské
  • Aneta Kondelová (50,0%)
  • Miloš Kondela (50,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 07.03.2023 ako riadna.

Firma KONDELA s.r.o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 43 473 460 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o pokles o 16,65%. Dosiahnutý zisk po zdanení 255 117 EUR poklesol medziročne o 2 730 023 EUR.

Prevažná časť výnosov je tvorená tržbami za predaj tovaru, tieto tržby tvoria 96,16% celkových výnosov firmy.

Firma predala tovar za 42 406 389 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 17 901 593 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 42%.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 6,6%.
  • Náklady na služby sa medziročne znížili o 11,91%.
  • Osobné náklady sa medziročne znížili o 5,17%.

Absolútne ukazovatele

44 101 397 €

-16,6 %

8 315 182 €

-28,0 %

38 917 760 €

-12,0 %

17 138 481 €

-2,7 %

9 475 013 €

-0,4 %

Relatívne ukazovatele

19.13 %

-3,0 %

1.53

-0,5

0.66 %

-6,1 %

55.96 %

-4,2 %

0.20

0,0 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 42 406 389 € -17,6 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 1 067 071 € 47,0 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 24 504 796 € -14,6 %
Náklady na materiál, energie 2 529 334 € 6,6 %
Služby 8 223 981 € -11,9 %
Pridaná hodnota 8 315 182 € -28,0 %
Osobné náklady 5 448 587 € -5,2 %
Odpisy a opravné položky k majetku 1 306 250 € 9,3 %
Opravné položky -99 833 € -149,9 %
Ostatné výnosy 260 085 € -45,2 %
Iné prevádzkové náklady 920 820 € 118,6 %
Zisk z predaja majetku 84 793 € %

 
HV z hospodárskej činnosti 984 403 € -79,0 %
HV z finančnej činnosti -581 146 € 33,0 %
z toho Nákladové úroky 363 470 € 190,1 %
HV pred zdanením 403 257 € -89,4 %
Daň 148 140 € -82,2 %
HV po zdanení 255 117 € -91,5 %
EBITDA 2 106 027 € -64,1 %
 
Aktíva
Majetok celkom
38 917 760 € -12,0 %
 
Neobežný majetok 11 535 255 € -4,4 %
Dlhodobý hmotný majetok 11 394 116 € -5,5 %
Dlhodobý nehmotný majetok 131 643 € 100,0 %
Dlhodobý finančný majetok 9 496 € -0,0 %
 
Obežný majetok 27 268 289 € -14,9 %
Zásoby 23 772 892 € -15,5 %
Dlhodobé pohľadávky 71 057 € 0,0 %
Krátkodobé pohľadávky 2 571 636 € 1,1 %
Krátkodobý finančný majetok 0 € 0 %
Finančné účty 852 704 € -35,4 %
 
Časové rozlíšenie 114 216 € 23,0 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 38 917 760 € -12,0 %
 
Vlastné imanie
17 138 481 € -2,7 %
Základné imanie 13 278 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 6 960 625 € -8,2 %
HV minulých rokov 9 909 461 € 41,0 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 255 117 € -91,5 %
 
Záväzky 21 779 279 € -18,2 %
Dlhodobé záväzky 67 801 € -77,0 %
Krátkodobé záväzky 6 299 742 € -34,6 %
Krátkodobé finančné výpomoci 3 802 € -99,7 %
Bankové úvery dlhodobé 3 390 190 € 15,6 %
Bankové úvery krátkodobé 11 532 891 € 1,0 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 484 853 € -40,8 %
 
Časové rozlíšenie 0 € -100,0 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?