STADREKO, s.r.o.

Aktualizované 25.5.2024

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
STADREKO, s.r.o.
Sídlo:
Družstevná 829
02743 Nižná
Zápis v OR SR
Okresný súd Žilina
oddiel: Sro/14088/L
Od 18.3.2003, posledná zmena 23.2.2023
Štatutárny orgán:
  • Andrej Kachút
  • Lukáš Kachút
IČO:
36410420
DIČ:
2020132510

IČ DPH:

SK2020132510
Podľa §4, registrovaný od 1.5.2003
SK NACE (RÚZ):
23610 Výroba betónových výrobkov na stavebné účely
Základné imanie:
15 000 EUR
Druh vlastníctva
Súkromné tuzemské
  • KA HOLDING s.r.o. (50,0%)
  • RLK HOLDING s.r.o. (50,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 30.06.2023 ako riadna.

Firma STADREKO, s.r.o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 29 780 385 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 20,15%. Dosiahnutý zisk po zdanení 2 110 102 EUR vzrástol medziročne o 317 505 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 85,8% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 22,27%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 34,06%.
  • Osobné náklady sa medziročne znížili o 33,62%.

Absolútne ukazovatele

30 162 159 €

18,6 %

6 351 171 €

-7,0 %

11 518 413 €

-20,2 %

5 758 635 €

17,2 %

-117 254 €

97,6 %

Relatívne ukazovatele

21.33 %

-6,2 %

2.95

0,9

18.32 %

5,9 %

50.00 %

-16,0 %

0.48

0,2 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 3 900 100 € 30,2 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 25 880 285 € 18,8 %
Zmena stavu zásob -139 739 € -148,6 %
Aktivácia 11 495 € 100,0 %
Náklady na predaj tovaru 2 647 609 € 29,3 %
Náklady na materiál, energie 11 045 119 € 22,3 %
Služby 9 608 242 € 34,1 %
Pridaná hodnota 6 351 171 € -7,0 %
Osobné náklady 2 155 702 € -33,6 %
Odpisy a opravné položky k majetku 1 563 755 € 10,0 %
Opravné položky -1 236 € -213,5 %
Ostatné výnosy 29 267 € -12,9 %
Iné prevádzkové náklady 48 724 € -0,5 %
Zisk z predaja majetku 70 329 € -65,5 %
 
HV z hospodárskej činnosti 2 683 822 € 14,4 %
HV z finančnej činnosti -12 383 € 83,2 %
z toho Nákladové úroky 30 719 € 53,2 %
HV pred zdanením 2 671 439 € 17,6 %
Daň 561 337 € 17,2 %
HV po zdanení 2 110 102 € 17,7 %
EBITDA 4 176 012 € 17,2 %
 
Aktíva
Majetok celkom
11 518 413 € -20,2 %
 
Neobežný majetok 6 000 596 € -40,6 %
Dlhodobý hmotný majetok 6 000 596 € -4,9 %
Dlhodobý nehmotný majetok 0 € 0 %
Dlhodobý finančný majetok 0 € -100,0 %
 
Obežný majetok 5 490 456 € 27,6 %
Zásoby 2 782 206 € 82,1 %
Dlhodobé pohľadávky 28 795 € %

Krátkodobé pohľadávky 1 173 723 € -6,3 %
Krátkodobý finančný majetok 0 € 0 %
Finančné účty 1 505 732 € -0,7 %
 
Časové rozlíšenie 27 361 € 74,9 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 11 518 413 € -20,2 %
 
Vlastné imanie
5 758 635 € 17,2 %
Základné imanie 15 000 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 1 500 € -99,9 %
HV minulých rokov 3 632 033 € 97,5 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 2 110 102 € 17,7 %
 
Záväzky 5 752 128 € -39,5 %
Dlhodobé záväzky 103 834 € %

Krátkodobé záväzky 5 291 002 € -6,3 %
Krátkodobé finančné výpomoci 0 € 0 %
Bankové úvery dlhodobé 0 € -100,0 %
Bankové úvery krátkodobé 307 624 € -91,2 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 49 668 € 72,1 %
 
Časové rozlíšenie 7 650 € 49,5 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?