D.A.L., spol. s r.o.

Aktualizované 29.5.2024
Partner verejného sektora Registrovaný hospodársky subjekt

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
D.A.L., spol. s r.o.
Sídlo:
Považský Chlmec 500
01003 Žilina
Zápis v OR SR
Okresný súd Žilina
oddiel: Sro/14442/L
Od 16.10.2003, posledná zmena 24.8.2021
Štatutárny orgán:
  • Ľubomír Ďurina
  • Peter Lisík
IČO:
36413861
DIČ:
2020108530

IČ DPH:

SK2020108530
Podľa §4, registrovaný od 10.11.2003
SK NACE (RÚZ):
49410 Nákladná cestná doprava
Základné imanie:
66 388 EUR
Druh vlastníctva
Súkromné tuzemské
  • Ľubomír Ďurina (50,0%)
  • Peter Lisík (50,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 30.06.2023 ako riadna.

Firma D.A.L., spol. s r.o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 28 416 084 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 25,04%. Dosiahnutý zisk po zdanení 116 281 EUR vzrástol medziročne o 88 723 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 91,04% celkových výnosov firmy.

Firma „aktivovala“ časť nákladov vynaložených v aktuálnom roku vo výške 503 702 EUR. Môže ísť o vytvorenie majetku vlastnou činnosťou, čo sa prejaví zvýšením hodnoty aktív. Hodnota aktivácie tvorí významný podiel na hospodárskom výsledku firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 41,36%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 49,58%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 10,72%.

Absolútne ukazovatele

30 749 175 €

30,8 %

7 489 400 €

-0,8 %

26 136 255 €

12,4 %

8 189 432 €

1,1 %

1 795 490 €

68,7 %

Relatívne ukazovatele

26.36 %

-6,9 %

2.06

-0,2

0.44 %

0,3 %

68.67 %

3,5 %

1.03

0,0 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 422 328 € -61,3 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 27 993 756 € 29,4 %
Zmena stavu zásob -45 969 € 86,6 %
Aktivácia 503 702 € 59,2 %
Náklady na predaj tovaru 207 857 € -52,6 %
Náklady na materiál, energie 14 200 348 € 41,4 %
Služby 6 976 212 € 49,6 %
Pridaná hodnota 7 489 400 € -0,8 %
Osobné náklady 3 639 481 € 10,7 %
Odpisy a opravné položky k majetku 3 285 049 € -11,2 %
Opravné položky 177 100 € 94,7 %
Ostatné výnosy 623 474 € 99,7 %
Iné prevádzkové náklady 1 261 742 € 45,8 %
Zisk z predaja majetku 538 352 € 125,8 %
 
HV z hospodárskej činnosti 287 854 € 83,2 %
HV z finančnej činnosti -95 057 € 20,9 %
z toho Nákladové úroky 178 000 € -5,2 %
HV pred zdanením 192 797 € %

Daň 76 516 € %

HV po zdanení 116 281 € %

EBITDA 3 034 551 € -16,2 %
 
Aktíva
Majetok celkom
26 136 255 € 12,4 %
 
Neobežný majetok 10 264 725 € -0,3 %
Dlhodobý hmotný majetok 10 264 725 € -0,3 %
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 15 747 307 € 23,3 %
Zásoby 1 351 950 € 20,4 %
Dlhodobé pohľadávky 636 620 € -39,2 %
Krátkodobé pohľadávky 13 507 669 € 32,4 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 251 068 € -37,2 %
 
Časové rozlíšenie 124 223 € -31,2 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 26 136 255 € 12,4 %
 
Vlastné imanie
8 189 432 € 1,1 %
Základné imanie 66 388 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 537 741 € 0,0 %
HV minulých rokov 7 469 022 € 0,0 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 116 281 € %

 
Záväzky 17 912 185 € 18,6 %
Dlhodobé záväzky 4 330 221 € 4,6 %
Krátkodobé záväzky 13 006 540 € 28,2 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé 398 242 € -39,0 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 177 182 € 8,9 %
 
Časové rozlíšenie 34 638 € -19,7 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?