HOVAL, s.r.o.

Historický názov:
  • HOVAL SLOVAKIA, s.r.o.
Aktualizované 29.5.2024
Partner verejného sektora

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
HOVAL, s.r.o.
Sídlo:
Pod Javorkom 264
02753 Istebné
Zápis v OR SR
Okresný súd Žilina
oddiel: Sro/14693/L
Od 17.2.2004, posledná zmena 23.9.2023
Štatutárny orgán:
  • Ing. Ján Kováčik
  • Ing. Tomáš Horňák
IČO:
36416215
DIČ:
2021794533

IČ DPH:

SK2021794533
Podľa §4, registrovaný od 1.7.2004
SK NACE (RÚZ):
28250 Výroba chladiacich a ventilačných zariadení iných ako pre domácnosti
Základné imanie:
663 879 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
  • HOVAL Holding Aktiengesellschaft (100,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 04/2022 do 03/2023 podaná 29.06.2023 ako riadna.

Firma HOVAL, s.r.o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 44 862 231 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 9,02%. Dosiahnutá strata je 93 214 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 95,48% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 9,63%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 19,51%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 12,44%.

Absolútne ukazovatele

46 574 113 €

9,2 %

8 404 967 €

1,7 %

21 015 888 €

12,2 %

8 319 900 €

-8,0 %

-141 474 €

-111,7 %

Relatívne ukazovatele

18.74 %

-1,3 %

1.20

-0,1

-0.44 %

-2,6 %

60.41 %

8,7 %

0.05

0,0 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 4/2022 do 3/2023 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 391 711 € 12,4 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 44 470 520 € 9,0 %
Zmena stavu zásob 471 896 € -19,7 %
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 353 812 € 6,6 %
Náklady na materiál, energie 34 233 385 € 9,6 %
Služby 2 314 269 € 19,5 %
Pridaná hodnota 8 404 967 € 1,7 %
Osobné náklady 6 982 309 € 12,4 %
Odpisy a opravné položky k majetku 1 562 280 € -1,0 %
Opravné položky 27 694 € 245,4 %
Ostatné výnosy 462 194 € 32,0 %
Iné prevádzkové náklady 316 063 € 23,2 %
Zisk z predaja majetku 60 037 € -53,1 %
 
HV z hospodárskej činnosti 66 546 € -90,5 %
HV z finančnej činnosti -146 428 € 10,4 %
z toho Nákladové úroky
HV pred zdanením -79 882 € -115,0 %
Daň 13 332 € -90,0 %
HV po zdanení -93 214 € -123,3 %
EBITDA 1 450 405 € -31,8 %
 
Aktíva
Majetok celkom
21 015 888 € 12,2 %
 
Neobežný majetok 8 942 273 € 7,1 %
Dlhodobý hmotný majetok 8 933 563 € 7,3 %
Dlhodobý nehmotný majetok 8 710 € -59,5 %
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 12 052 732 € 16,5 %
Zásoby 11 455 203 € 15,8 %
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky 298 289 € 75,5 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 299 240 € 5,5 %
 
Časové rozlíšenie 20 883 € -30,6 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 21 015 888 € 12,2 %
 
Vlastné imanie
8 319 900 € -8,0 %
Základné imanie 663 879 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 4 066 388 € -0,0 %
HV minulých rokov 3 682 847 € -5,9 %
HV za účtovné obdobie po zdanení -93 214 € -123,3 %
 
Záväzky 12 695 980 € 31,2 %
Dlhodobé záväzky 130 698 € -19,4 %
Krátkodobé záväzky 12 215 081 € 33,3 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 350 201 € -0,0 %
 
Časové rozlíšenie 8 € 100,0 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?