AZ CAR, s.r.o.

Aktualizované 17.6.2024
Partner verejného sektora

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
AZ CAR, s.r.o.
Sídlo:
Varín 1052
01303 Varín
Zápis v OR SR
Okresný súd Žilina
oddiel: Sro/14850/L
Od 3.4.2004, posledná zmena 31.3.2021
Štatutárny orgán:
  • Miroslav Staník
IČO:
36417688
DIČ:
2021806391

IČ DPH:

SK2021806391
Podľa §4, registrovaný od 10.5.2004
SK NACE (RÚZ):
45310 Veľkoobchod s dielmi a príslušenstvom motorových vozidiel
Základné imanie:
6 640 EUR
Druh vlastníctva
Súkromné tuzemské
  • Miroslav Staník (100,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 09.06.2023 ako riadna.

Firma AZ CAR, s.r.o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 31 106 658 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 21,34%. Dosiahnutý zisk po zdanení 212 257 EUR vzrástol medziročne o 27 565 EUR.

Prevažná časť výnosov je tvorená tržbami za predaj tovaru, tieto tržby tvoria 99,65% celkových výnosov firmy.

Firma predala tovar za 31 069 828 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 6 157 394 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 19%.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 58,18%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 3,52%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 52,93%.

Absolútne ukazovatele

31 179 318 €

21,5 %

3 431 670 €

46,0 %

6 164 484 €

28,8 %

674 800 €

45,8 %

-411 784 €

45,0 %

Relatívne ukazovatele

11.03 %

1,9 %

1.34

-0,1

3.44 %

-0,4 %

89.05 %

-1,3 %

0.47

0,0 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 31 069 828 € 21,4 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 36 830 € -28,6 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 24 912 434 € 19,2 %
Náklady na materiál, energie 828 160 € 58,2 %
Služby 1 934 184 € 3,5 %
Pridaná hodnota 3 431 670 € 46,0 %
Osobné náklady 2 554 914 € 52,9 %
Odpisy a opravné položky k majetku 472 505 € 36,6 %
Opravné položky 4 412 € -21,5 %
Ostatné výnosy 60 777 € 214,7 %
Iné prevádzkové náklady 156 121 € 63,4 %
Zisk z predaja majetku 1 485 € -88,4 %
 
HV z hospodárskej činnosti 306 190 € 15,6 %
HV z finančnej činnosti -42 388 € -6,1 %
z toho Nákladové úroky 21 224 € 2,2 %
HV pred zdanením 263 802 € 17,3 %
Daň 51 545 € 27,9 %
HV po zdanení 212 257 € 14,9 %
EBITDA 777 210 € 29,9 %
 
Aktíva
Majetok celkom
6 164 484 € 28,8 %
 
Neobežný majetok 1 658 156 € 6,4 %
Dlhodobý hmotný majetok 1 074 725 € 49,8 %
Dlhodobý nehmotný majetok 583 431 € -30,7 %
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 4 466 583 € 39,3 %
Zásoby 2 207 013 € 40,5 %
Dlhodobé pohľadávky 60 € 0,0 %
Krátkodobé pohľadávky 2 024 172 € 34,3 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 235 338 € 82,6 %
 
Časové rozlíšenie 39 745 € 88,7 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 6 164 484 € 28,8 %
 
Vlastné imanie
674 800 € 45,8 %
Základné imanie 6 640 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 1 415 € 0,0 %
HV minulých rokov 454 488 € 68,3 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 212 257 € 14,9 %
 
Záväzky 5 473 414 € 27,1 %
Dlhodobé záväzky 321 757 € 290,8 %
Krátkodobé záväzky 4 177 039 € 30,8 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé 130 943 € -31,9 %
Bankové úvery krátkodobé 724 743 € -5,1 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 118 932 € 62,5 %
 
Časové rozlíšenie 16 270 € -13,7 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?