GATE, a.s.

Historický názov:
  • GATE, s.r.o.
Aktualizované 25.5.2024
Partner verejného sektora

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
GATE, a.s.
Sídlo:
Textilná 6435/23
03401 Ružomberok
Zápis v OR SR
Okresný súd Žilina
oddiel: Sa/10957/L
Od 6.4.2004, posledná zmena 9.8.2023
Štatutárny orgán:
  • Ing. Oliver Hoffmann
  • Marián Veverica
IČO:
36417742
DIČ:
2021811968

IČ DPH:

SK7120001790
Podľa §4b, registrovaný od 1.1.2023
SK NACE (RÚZ):
47710 Maloobchod s odevmi v špecializovaných predajniach
Základné imanie:
25 000 EUR
Druh vlastníctva
Súkromné tuzemské
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 28.06.2023 ako riadna.

Firma GATE, a.s. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 74 120 534 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 26,94%. Dosiahnutý zisk po zdanení 1 492 712 EUR poklesol medziročne o 906 862 EUR.

Prevažná časť výnosov je tvorená tržbami za predaj tovaru, tieto tržby tvoria 97,0% celkových výnosov firmy.

Firma predala tovar za 74 118 229 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 28 100 259 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 37%.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 31,27%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 21,13%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 19,1%.

Absolútne ukazovatele

76 411 321 €

25,9 %

10 292 682 €

2,6 %

39 638 007 €

3,1 %

19 015 745 €

8,6 %

17 829 643 €

1,9 %

Relatívne ukazovatele

13.89 %

-3,3 %

1.27

-0,2

3.77 %

-2,5 %

52.03 %

-2,4 %

1.50

0,3 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 74 118 229 € 32,3 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 2 305 € -99,9 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 46 017 970 € 36,3 %
Náklady na materiál, energie 1 468 774 € 31,3 %
Služby 16 341 108 € 21,1 %
Pridaná hodnota 10 292 682 € 2,6 %
Osobné náklady 8 113 703 € 19,1 %
Odpisy a opravné položky k majetku 1 279 737 € 2,1 %
Opravné položky 0 € 100,0 %
Ostatné výnosy 223 154 € -76,7 %
Iné prevádzkové náklady 178 134 € 15,9 %
Zisk z predaja majetku 130 005 € %

 
HV z hospodárskej činnosti 1 074 267 € -61,6 %
HV z finančnej činnosti 434 523 € %

z toho Nákladové úroky 269 320 € -3,6 %
HV pred zdanením 1 508 790 € -42,6 %
Daň 16 078 € -93,0 %
HV po zdanení 1 492 712 € -37,8 %
EBITDA 2 223 999 € -44,7 %
 
Aktíva
Majetok celkom
39 638 007 € 3,1 %
 
Neobežný majetok 9 139 605 € -2,9 %
Dlhodobý hmotný majetok 8 871 011 € -4,0 %
Dlhodobý nehmotný majetok 263 253 € 53,0 %
Dlhodobý finančný majetok 5 341 € -1,8 %
 
Obežný majetok 30 181 469 € 5,3 %
Zásoby 11 721 699 € -21,8 %
Dlhodobé pohľadávky 437 195 € 234,1 %
Krátkodobé pohľadávky 14 775 701 € 51,3 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 3 246 874 € -14,0 %
 
Časové rozlíšenie 316 933 € -12,0 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 39 638 007 € 3,1 %
 
Vlastné imanie
19 015 745 € 8,6 %
Základné imanie 25 000 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 15 703 183 € 0,0 %
HV minulých rokov 1 794 850 € %

HV za účtovné obdobie po zdanení 1 492 712 € -37,8 %
 
Záväzky 20 271 622 € -0,5 %
Dlhodobé záväzky 21 648 € 3,6 %
Krátkodobé záväzky 10 339 710 € 34,3 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé 8 050 000 € -9,8 %
Bankové úvery krátkodobé 1 541 214 € -51,0 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 319 050 € -46,1 %
 
Časové rozlíšenie 350 640 € -35,5 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?