ŽP EKO QELET a.s.

Historický názov:
  • EKO-QELET a.s.
Aktualizované 3.12.2023
Partner verejného sektora

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
ŽP EKO QELET a.s.
Sídlo:
Československej armády 1694
03601 Martin
Zápis v OR SR
Okresný súd Žilina
oddiel: Sa/10437/L
Od 21.7.2004, posledná zmena 13.4.2023
Štatutárny orgán:
  • Ing. Marcel Vlček
  • Ing. Martin Mastelák
  • Ing. Miroslav Majer
  • Ing. Roman Veverka
IČO:
36421120
DIČ:
2021854450

IČ DPH:

SK2021854450
Podľa §4, registrovaný od 29.7.2004
SK NACE (RÚZ):
46770 Veľkoobchod s odpadom a šrotom
Základné imanie:
16 928 940 EUR
Druh vlastníctva
Súkromné tuzemské
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 07.06.2023 ako riadna.

Firma ŽP EKO QELET a.s. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 126 234 323 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 21,11%. Dosiahnutý zisk po zdanení 2 854 950 EUR vzrástol medziročne o 35 042 EUR.

Prevažná časť výnosov je tvorená tržbami za predaj tovaru, tieto tržby tvoria 75,48% celkových výnosov firmy.

Firma predala tovar za 100 975 464 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 17 414 490 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 17%.

Firma „aktivovala“ časť nákladov vynaložených v aktuálnom roku vo výške 1 874 159 EUR. Môže ísť o vytvorenie majetku vlastnou činnosťou, čo sa prejaví zvýšením hodnoty aktív. Hodnota aktivácie tvorí významný podiel na hospodárskom výsledku firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 18,71%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 15,55%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 24,06%.

Absolútne ukazovatele

133 784 750 €

21,1 %

13 335 277 €

12,0 %

44 674 338 €

-4,7 %

23 830 341 €

10,1 %

1 490 273 €

191,3 %

Relatívne ukazovatele

10.56 %

-0,9 %

1.49

-0,2

6.39 %

0,4 %

46.66 %

-7,2 %

0.59

-0,1 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 100 975 464 € 22,4 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 25 258 859 € 16,1 %
Zmena stavu zásob 195 179 € %

Aktivácia 1 874 159 € 0,0 %
Náklady na predaj tovaru 83 560 974 € 23,8 %
Náklady na materiál, energie 22 271 668 € 18,7 %
Služby 9 135 742 € 15,5 %
Pridaná hodnota 13 335 277 € 12,0 %
Osobné náklady 8 949 435 € 24,1 %
Odpisy a opravné položky k majetku 2 855 468 € 19,4 %
Opravné položky 0 € -100,0 %
Ostatné výnosy 931 913 € 19,3 %
Iné prevádzkové náklady 677 480 € 21,4 %
Zisk z predaja majetku 2 067 027 € 69,6 %
 
HV z hospodárskej činnosti 3 851 834 € 2,9 %
HV z finančnej činnosti -220 076 € -17,3 %
z toho Nákladové úroky 156 778 € 15,3 %
HV pred zdanením 3 631 758 € 2,1 %
Daň 776 808 € 5,4 %
HV po zdanení 2 854 950 € 1,2 %
EBITDA 4 640 275 € -5,6 %
 
Aktíva
Majetok celkom
44 674 338 € -4,7 %
 
Neobežný majetok 29 376 490 € 11,2 %
Dlhodobý hmotný majetok 29 223 975 € 11,4 %
Dlhodobý nehmotný majetok 149 527 € -24,6 %
Dlhodobý finančný majetok 2 988 € 100,0 %
 
Obežný majetok 15 189 841 € -25,2 %
Zásoby 7 190 832 € -2,5 %
Dlhodobé pohľadávky 0 € -100,0 %
Krátkodobé pohľadávky 7 399 803 € -40,6 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 599 206 € 66,9 %
 
Časové rozlíšenie 108 007 € -20,1 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 44 674 338 € -4,7 %
 
Vlastné imanie
23 830 341 € 10,1 %
Základné imanie 16 928 940 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 1 313 807 € 27,3 %
HV minulých rokov 2 732 644 € 215,4 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 2 854 950 € 1,2 %
 
Záväzky 19 971 700 € -17,4 %
Dlhodobé záväzky 4 571 753 € 18,7 %
Krátkodobé záväzky 8 289 348 € -12,0 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé 2 086 028 € 76,6 %
Bankové úvery krátkodobé 4 645 930 € -50,3 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 378 641 € -0,1 %
 
Časové rozlíšenie 872 297 € -17,1 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?