V-Elektra Slovakia, a.s.

Historický názov:
  • V-Elektra Slovakia, s.r.o.
Aktualizované 17.6.2024
Partner verejného sektora Registrovaný hospodársky subjekt

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
V-Elektra Slovakia, a.s.
Sídlo:
Moyzesova 17
03601 Martin
Zápis v OR SR
Okresný súd Žilina
oddiel: Sa/10862/L
Od 4.8.2004, posledná zmena 11.11.2022
Štatutárny orgán:
  • Ing. Igor Zumrik
  • Ing. Ladislav Bekéni
IČO:
36421693
DIČ:
2021864900

IČ DPH:

SK2021864900
Podľa §4, registrovaný od 1.9.2004
SK NACE (RÚZ):
35140 Predaj elektriny
Základné imanie:
66 388 EUR
Druh vlastníctva
Súkromné tuzemské
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2023 za obdobie od 01/2023 do 12/2023 podaná 28.03.2024 ako riadna.

Firma V-Elektra Slovakia, a.s. dosiahla v roku 2023 tržby vo výške 57 488 424 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o pokles o 3,82%. Dosiahnutý zisk po zdanení 562 135 EUR vzrástol medziročne o 551 613 EUR.

Prevažná časť výnosov je tvorená tržbami za predaj tovaru, tieto tržby tvoria 93,7% celkových výnosov firmy.

Firma predala tovar za 54 104 420 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 3 078 383 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 5%.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne znížili o 18,51%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 15,02%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 16,07%.

Absolútne ukazovatele

57 742 394 €

-4,0 %

848 804 €

-62,8 %

16 169 208 €

6,7 %

2 358 440 €

12,5 %

1 830 839 €

6,4 %

Relatívne ukazovatele

1.48 %

-2,3 %

2.74

-5,8

3.48 %

3,4 %

85.41 %

-0,8 %

1.13

0,0 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2023 do 12/2023 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 54 104 420 € -5,1 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 3 384 004 € 22,6 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 51 026 037 € -3,0 %
Náklady na materiál, energie 8 253 € -18,5 %
Služby 5 605 330 € 15,0 %
Pridaná hodnota 848 804 € -62,8 %
Osobné náklady 309 997 € 16,1 %
Odpisy a opravné položky k majetku 22 901 € %

Opravné položky -2 333 € -118,5 %
Ostatné výnosy 12 802 € -24,1 %
Iné prevádzkové náklady 10 191 € -95,1 %
Zisk z predaja majetku 15 000 € 100,0 %
 
HV z hospodárskej činnosti 535 850 € -70,3 %
HV z finančnej činnosti 178 994 € 110,0 %
z toho Nákladové úroky 5 700 € %

HV pred zdanením 714 844 € %

Daň 152 709 € %

HV po zdanení 562 135 € %

EBITDA 541 418 € -70,1 %
 
Aktíva
Majetok celkom
16 169 208 € 6,7 %
 
Neobežný majetok 225 107 € 31,5 %
Dlhodobý hmotný majetok 221 841 € 32,6 %
Dlhodobý nehmotný majetok 3 266 € -15,8 %
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 15 910 759 € 7,4 %
Zásoby 118 € 100,0 %
Dlhodobé pohľadávky 401 291 € 33,6 %
Krátkodobé pohľadávky 11 324 693 € -6,0 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 4 184 657 € 70,2 %
 
Časové rozlíšenie 33 342 € -81,1 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 16 169 208 € 6,7 %
 
Vlastné imanie
2 358 440 € 12,5 %
Základné imanie 66 388 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 6 639 € 0,0 %
HV minulých rokov 1 723 278 € -14,4 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 562 135 € %

 
Záväzky 12 757 621 € -2,1 %
Dlhodobé záväzky 18 120 € %

Krátkodobé záväzky 12 644 865 € -2,1 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé 62 332 € -18,3 %
Bankové úvery krátkodobé 13 959 € 4,1 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 18 345 € -0,4 %
 
Časové rozlíšenie 1 053 147 € %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?