MAR SK, s.r.o.

Aktualizované 25.5.2024
Partner verejného sektora

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
MAR SK, s.r.o.
Sídlo:
Ulica priemyselná 1940/14
03852 Sučany
Zápis v OR SR
Okresný súd Žilina
oddiel: Sro/15968/L
Od 2.3.2005, posledná zmena 28.9.2022
Štatutárny orgán:
  • Ander Arenaza Alvarez
  • Gorka Manzanos Alcibar
  • Mikel Irusta Zurikarai
  • Mikel Rabanal Nuñez
IČO:
36428094
DIČ:
2021962448

IČ DPH:

SK2021962448
Podľa §4, registrovaný od 17.3.2005
SK NACE (RÚZ):
29320 Výroba ostatných dielov a príslušenstva pre motorové vozidlá
Základné imanie:
7 000 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
  • CIE BERRIZ, S.L. (100,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2023 za obdobie od 01/2023 do 12/2023 podaná 26.03.2024 ako riadna.

Firma MAR SK, s.r.o. dosiahla v roku 2023 tržby vo výške 33 939 459 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 11,12%. Dosiahnutý zisk po zdanení 1 170 570 EUR vzrástol medziročne o 154 593 EUR.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 0,88%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 22,89%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 7,74%.

Absolútne ukazovatele

67 093 707 €

15,3 %

7 307 231 €

12,7 %

44 011 394 €

-16,7 %

34 891 453 €

-20,2 %

22 438 311 €

-21,8 %

Relatívne ukazovatele

21.53 %

0,3 %

1.57

0,1

2.66 %

0,7 %

20.72 %

3,5 %

3.83

-0,1 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2023 do 12/2023 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru
Tržby z predaja výrobkov a služieb 33 939 459 € 11,1 %
Zmena stavu zásob -751 790 € -176,1 %
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru
Náklady na materiál, energie 22 100 337 € 0,9 %
Služby 3 738 692 € 22,9 %
Pridaná hodnota 7 307 231 € 12,7 %
Osobné náklady 4 639 726 € 7,7 %
Odpisy a opravné položky k majetku 2 939 811 € 6,0 %
Opravné položky 41 409 € -57,6 %
Ostatné výnosy 32 806 589 € 27,3 %
Iné prevádzkové náklady 31 740 317 € 30,0 %
Zisk z predaja majetku 0 € -100,0 %
 
HV z hospodárskej činnosti 793 966 € 4,6 %
HV z finančnej činnosti 706 589 € 35,0 %
z toho Nákladové úroky 11 524 € -30,5 %
HV pred zdanením 1 500 555 € 17,0 %
Daň 329 985 € 23,8 %
HV po zdanení 1 170 570 € 15,2 %
EBITDA 3 733 777 € 6,3 %
 
Aktíva
Majetok celkom
44 011 394 € -16,7 %
 
Neobežný majetok 14 993 701 € -8,6 %
Dlhodobý hmotný majetok 14 989 559 € -8,6 %
Dlhodobý nehmotný majetok 4 142 € -40,0 %
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 28 886 826 € -20,4 %
Zásoby 3 841 611 € -37,0 %
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky 20 085 679 € -28,3 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 4 959 536 € 129,2 %
 
Časové rozlíšenie 130 867 € -6,7 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 44 011 394 € -16,7 %
 
Vlastné imanie
34 891 453 € -20,2 %
Základné imanie 7 000 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 700 € 0,0 %
HV minulých rokov 33 713 183 € -21,0 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 1 170 570 € 15,2 %
 
Záväzky 9 119 941 € 0,0 %
Dlhodobé záväzky 241 325 € 26,9 %
Krátkodobé záväzky 5 282 922 € -8,2 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé 1 296 460 € -35,2 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 2 299 234 € 96,3 %
 
Časové rozlíšenie

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?