MAR SK, s.r.o.

Aktualizované 2.12.2023
Partner verejného sektora

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
MAR SK, s.r.o.
Sídlo:
Ulica priemyselná 1940/14
03852 Sučany
Zápis v OR SR
Okresný súd Žilina
oddiel: Sro/15968/L
Od 2.3.2005, posledná zmena 28.9.2022
Štatutárny orgán:
  • Ander Arenaza Alvarez
  • Gorka Manzanos Alcibar
  • Mikel Irusta Zurikarai
  • Mikel Rabanal Nuñez
IČO:
36428094
DIČ:
2021962448

IČ DPH:

SK2021962448
Podľa §4, registrovaný od 17.3.2005
SK NACE (RÚZ):
29320 Výroba ostatných dielov a príslušenstva pre motorové vozidlá
Základné imanie:
7 000 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
  • CIE BERRIZ, S.L. (100,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 29.03.2023 ako riadna.

Firma MAR SK, s.r.o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 30 542 729 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o pokles o 3,29%. Dosiahnutý zisk po zdanení 1 015 977 EUR poklesol medziročne o 429 290 EUR.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 16,18%.
  • Náklady na služby sa medziročne znížili o 32,76%.
  • Osobné náklady sa medziročne znížili o 5,31%.

Absolútne ukazovatele

58 172 628 €

-6,7 %

6 482 164 €

-11,1 %

52 838 688 €

8,8 %

43 720 882 €

2,4 %

28 676 268 €

11,9 %

Relatívne ukazovatele

21.22 %

-1,9 %

1.51

-0,1

1.92 %

-1,1 %

17.26 %

5,2 %

3.91

-1,1 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru
Tržby z predaja výrobkov a služieb 30 542 729 € -3,3 %
Zmena stavu zásob 987 257 € 240,8 %
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru
Náklady na materiál, energie 21 907 692 € 16,2 %
Služby 3 042 405 € -32,8 %
Pridaná hodnota 6 482 164 € -11,1 %
Osobné náklady 4 306 560 € -5,3 %
Odpisy a opravné položky k majetku 2 774 291 € 8,2 %
Opravné položky 97 725 € -53,5 %
Ostatné výnosy 25 761 027 € -17,1 %
Iné prevádzkové náklady 24 422 780 € -17,7 %
Zisk z predaja majetku 19 623 € %

 
HV z hospodárskej činnosti 759 183 € -51,7 %
HV z finančnej činnosti 523 353 € 74,4 %
z toho Nákladové úroky 16 589 € 251,2 %
HV pred zdanením 1 282 536 € -31,5 %
Daň 266 559 € -37,6 %
HV po zdanení 1 015 977 € -29,7 %
EBITDA 3 513 851 € -15,2 %
 
Aktíva
Majetok celkom
52 838 688 € 8,8 %
 
Neobežný majetok 16 406 202 € -7,5 %
Dlhodobý hmotný majetok 16 399 299 € -7,5 %
Dlhodobý nehmotný majetok 6 903 € -31,6 %
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 36 292 233 € 17,9 %
Zásoby 6 100 148 € 27,4 %
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky 28 028 087 € 18,7 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 2 163 998 € -8,8 %
 
Časové rozlíšenie 140 253 € 71,6 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 52 838 688 € 8,8 %
 
Vlastné imanie
43 720 882 € 2,4 %
Základné imanie 7 000 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 700 € 5,4 %
HV minulých rokov 42 697 205 € 3,5 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 1 015 977 € -29,7 %
 
Záväzky 9 117 806 € 55,1 %
Dlhodobé záväzky 190 225 € 20,1 %
Krátkodobé záväzky 5 756 435 € 10,0 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé 1 999 783 € %

Rezervy dlhodobé, krátkodobé 1 171 363 € 140,2 %
 
Časové rozlíšenie

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?