PHA Slovakia s.r.o.

Historický názov:
  • ArvinMeritor-PHA Door Systems, s.r.o.
  • PYEONG HWA AUTOMOTIVE, s.r.o.
Aktualizované 3.12.2023

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
PHA Slovakia s.r.o.
Sídlo:
Hlavná 1491
01401 Bytča
Zápis v OR SR
Okresný súd Žilina
oddiel: Sro/16379/L
Od 30.6.2005, posledná zmena 24.2.2023
Štatutárny orgán:
  • Do Yeon Kim
  • Seong Hyun Hur
IČO:
36432130
DIČ:
2022025478

IČ DPH:

SK2022025478
Podľa §4, registrovaný od 4.7.2005
SK NACE (RÚZ):
29320 Výroba ostatných dielov a príslušenstva pre motorové vozidlá
Základné imanie:
4 850 894 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
  • PHA Co., Ltd. (100,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 31.03.2023 ako riadna.

Firma PHA Slovakia s.r.o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 48 769 340 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o pokles o 36,1%. Dosiahnutý zisk po zdanení 1 525 079 EUR vzrástol medziročne o 284 634 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 90,22% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne znížili o 40,92%.
  • Náklady na služby sa medziročne znížili o 57,53%.
  • Osobné náklady sa medziročne znížili o 14,75%.

Absolútne ukazovatele

49 308 486 €

-38,2 %

6 921 492 €

3,7 %

21 116 608 €

2,9 %

12 241 920 €

14,2 %

5 233 681 €

88,7 %

Relatívne ukazovatele

14.19 %

5,4 %

1.82

0,3

7.22 %

1,2 %

42.03 %

-5,8 %

0.66

0,1 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 4 282 594 € -4,3 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 44 486 746 € -38,1 %
Zmena stavu zásob 52 143 € 115,4 %
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 4 048 309 € -3,8 %
Náklady na materiál, energie 36 307 346 € -40,9 %
Služby 1 547 433 € -57,5 %
Pridaná hodnota 6 921 492 € 3,7 %
Osobné náklady 3 805 465 € -14,7 %
Odpisy a opravné položky k majetku 1 107 527 € -27,8 %
Opravné položky -3 097 € -173,9 %
Ostatné výnosy 178 959 € -84,4 %
Iné prevádzkové náklady 146 285 € 41,3 %
Zisk z predaja majetku 49 290 € %

 
HV z hospodárskej činnosti 2 090 464 € 22,2 %
HV z finančnej činnosti -96 209 € -11,8 %
z toho Nákladové úroky 70 294 € 30,8 %
HV pred zdanením 1 994 255 € 22,8 %
Daň 469 176 € 22,3 %
HV po zdanení 1 525 079 € 22,9 %
EBITDA 3 145 604 € -3,5 %
 
Aktíva
Majetok celkom
21 116 608 € 2,9 %
 
Neobežný majetok 7 197 308 € -11,9 %
Dlhodobý hmotný majetok 6 915 401 € -12,2 %
Dlhodobý nehmotný majetok 31 907 € -32,6 %
Dlhodobý finančný majetok 250 000 € 0,0 %
 
Obežný majetok 13 902 930 € 12,7 %
Zásoby 8 138 631 € 11,1 %
Dlhodobé pohľadávky 68 199 € -22,7 %
Krátkodobé pohľadávky 5 204 481 € 8,5 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 491 619 € 276,3 %
 
Časové rozlíšenie 16 370 € 5,7 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 21 116 608 € 2,9 %
 
Vlastné imanie
12 241 920 € 14,2 %
Základné imanie 4 850 894 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 535 098 € 13,1 %
HV minulých rokov 5 330 849 € 28,4 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 1 525 079 € 22,9 %
 
Záväzky 8 870 348 € -9,5 %
Dlhodobé záväzky 8 191 € -52,2 %
Krátkodobé záväzky 4 403 204 € 11,2 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé 4 209 876 € -23,9 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 249 077 € -16,4 %
 
Časové rozlíšenie 4 340 € 190,5 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?