PHA Slovakia s.r.o.

Historický názov:
  • ArvinMeritor-PHA Door Systems, s.r.o.
  • PYEONG HWA AUTOMOTIVE, s.r.o.
Aktualizované 17.6.2024

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
PHA Slovakia s.r.o.
Sídlo:
Hlavná 1491
01401 Bytča
Zápis v OR SR
Okresný súd Žilina
oddiel: Sro/16379/L
Od 30.6.2005, posledná zmena 24.2.2023
Štatutárny orgán:
  • Do Yeon Kim
  • Seong Hyun Hur
IČO:
36432130
DIČ:
2022025478

IČ DPH:

SK2022025478
Podľa §4, registrovaný od 4.7.2005
SK NACE (RÚZ):
29320 Výroba ostatných dielov a príslušenstva pre motorové vozidlá
Základné imanie:
4 850 894 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
  • PHA Co., Ltd. (100,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2023 za obdobie od 01/2023 do 12/2023 podaná 28.03.2024 ako riadna.

Firma PHA Slovakia s.r.o. dosiahla v roku 2023 tržby vo výške 51 287 356 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 5,16%. Dosiahnutý zisk po zdanení 71 829 EUR poklesol medziročne o 1 453 250 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 91,5% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 10,03%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 5,94%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 6,52%.

Absolútne ukazovatele

51 424 940 €

4,3 %

5 585 220 €

-19,3 %

18 114 142 €

-14,2 %

12 313 749 €

0,6 %

6 177 266 €

18,0 %

Relatívne ukazovatele

10.89 %

-3,3 %

1.38

-0,4

0.40 %

-6,8 %

32.02 %

-10,0 %

0.90

0,2 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2023 do 12/2023 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 4 233 234 € -1,2 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 47 054 122 € 5,8 %
Zmena stavu zásob -110 723 € %
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 3 998 604 € -1,2 %
Náklady na materiál, energie 39 949 292 € 10,0 %
Služby 1 639 369 € 5,9 %
Pridaná hodnota 5 585 220 € -19,3 %
Osobné náklady 4 053 547 € 6,5 %
Odpisy a opravné položky k majetku 1 007 245 € -9,1 %
Opravné položky 4 148 € 233,9 %
Ostatné výnosy 107 200 € -40,1 %
Iné prevádzkové náklady 146 787 € 0,3 %
Zisk z predaja majetku -8 108 € -116,4 %
 
HV z hospodárskej činnosti 476 733 € -77,2 %
HV z finančnej činnosti -173 635 € -80,5 %
z toho Nákladové úroky 155 138 € 120,7 %
HV pred zdanením 303 098 € -84,8 %
Daň 231 269 € -50,7 %
HV po zdanení 71 829 € -95,3 %
EBITDA 1 492 086 € -52,6 %
 
Aktíva
Majetok celkom
18 114 142 € -14,2 %
 
Neobežný majetok 6 344 009 € -11,9 %
Dlhodobý hmotný majetok 6 067 179 € -12,3 %
Dlhodobý nehmotný majetok 26 830 € -15,9 %
Dlhodobý finančný majetok 250 000 € 0,0 %
 
Obežný majetok 11 751 411 € -15,5 %
Zásoby 6 736 220 € -17,2 %
Dlhodobé pohľadávky 59 819 € -12,3 %
Krátkodobé pohľadávky 4 910 060 € -5,7 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 45 312 € -90,8 %
 
Časové rozlíšenie 18 722 € 14,4 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 18 114 142 € -14,2 %
 
Vlastné imanie
12 313 749 € 0,6 %
Základné imanie 4 850 894 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 611 352 € 14,3 %
HV minulých rokov 6 779 674 € 27,2 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 71 829 € -95,3 %
 
Záväzky 5 740 359 € -35,3 %
Dlhodobé záväzky 10 504 € 28,2 %
Krátkodobé záväzky 3 922 245 € -10,9 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé 1 550 769 € -63,2 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 256 841 € 3,1 %
 
Časové rozlíšenie 60 034 € %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?