TIPSPORT SK, a.s.

Historický názov:
  • DOXX-SK, a.s.
Aktualizované 17.6.2024
Partner verejného sektora

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
TIPSPORT SK, a.s.
Sídlo:
J. Kalinčiaka 14
01001 Žilina
Zápis v OR SR
Okresný súd Žilina
oddiel: Sa/10502/L
Od 7.12.2005, posledná zmena 31.12.2023
Štatutárny orgán:
  • Bc. Martin Tabák
  • Dagmar Veselá
  • Petr Zeman
IČO:
36436861
DIČ:
2022093150

IČ DPH:

SK2022093150
Podľa §7, registrovaný od 22.11.2006
SK NACE (RÚZ):
92000 Činnosti herní a stávkových kancelárií
Základné imanie:
3 320 000 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2023 za obdobie od 01/2023 do 12/2023 podaná 31.05.2024 ako riadna.

Firma TIPSPORT SK, a.s. dosiahla v roku 2023 tržby vo výške 202 043 780 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 16,53%. Dosiahnutý zisk po zdanení 75 593 185 EUR vzrástol medziročne o 6 550 476 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 98,94% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne znížili o 29,77%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 6,35%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 9,35%.

Absolútne ukazovatele

204 211 204 €

17,6 %

163 516 520 €

19,3 %

100 578 340 €

7,8 %

79 591 979 €

9,0 %

77 737 003 €

8,9 %

Relatívne ukazovatele

80.93 %

1,9 %

59.34

5,0

75.16 %

1,2 %

20.87 %

-0,8 %

4.95

0,2 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2023 do 12/2023 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 0 € -100,0 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 202 043 780 € 16,5 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru
Náklady na materiál, energie 315 214 € -29,8 %
Služby 38 212 046 € 6,4 %
Pridaná hodnota 163 516 520 € 19,3 %
Osobné náklady 2 755 678 € 9,4 %
Odpisy a opravné položky k majetku 476 434 € 20,8 %
Opravné položky 3 309 € %

Ostatné výnosy 37 520 € -50,6 %
Iné prevádzkové náklady 64 888 997 € 43,6 %
Zisk z predaja majetku 7 000 € -88,9 %
 
HV z hospodárskej činnosti 95 436 622 € 7,2 %
HV z finančnej činnosti 247 206 € 114,9 %
z toho Nákladové úroky 0 € -100,0 %
HV pred zdanením 95 683 828 € 9,5 %
Daň 20 090 643 € 9,5 %
HV po zdanení 75 593 185 € 9,5 %
EBITDA 95 906 056 € 7,3 %
 
Aktíva
Majetok celkom
100 578 340 € 7,8 %
 
Neobežný majetok 972 787 € 15,8 %
Dlhodobý hmotný majetok 891 013 € 11,9 %
Dlhodobý nehmotný majetok 81 774 € 88,3 %
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 96 492 349 € 8,0 %
Zásoby 12 856 € -7,0 %
Dlhodobé pohľadávky 2 478 576 € 15,3 %
Krátkodobé pohľadávky 41 446 510 € %

Krátkodobý finančný majetok 1 168 226 € 4,1 %
Finančné účty 51 386 181 € -38,2 %
 
Časové rozlíšenie 3 113 204 € -0,5 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 100 578 340 € 7,8 %
 
Vlastné imanie
79 591 979 € 9,0 %
Základné imanie 3 320 000 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 664 000 € 0,0 %
HV minulých rokov 14 794 € 0,0 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 75 593 185 € 9,5 %
 
Záväzky 20 821 988 € 3,1 %
Dlhodobé záväzky 3 084 € 37,9 %
Krátkodobé záväzky 19 221 503 € 1,9 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé 4 098 € 20,4 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 1 593 303 € 21,0 %
 
Časové rozlíšenie 164 373 € 152,9 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?