TIPSPORT SK, a.s.

Historický názov:
  • DOXX-SK, a.s.
Aktualizované 7.12.2023
Partner verejného sektora

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
TIPSPORT SK, a.s.
Sídlo:
J. Kalinčiaka 14
01001 Žilina
Zápis v OR SR
Okresný súd Žilina
oddiel: Sa/10502/L
Od 7.12.2005, posledná zmena 23.12.2021
Štatutárny orgán:
  • Bc. Martin Tabák
  • Dagmar Veselá
  • Petr Zeman
IČO:
36436861
DIČ:
2022093150

IČ DPH:

SK2022093150
Podľa §7, registrovaný od 22.11.2006
SK NACE (RÚZ):
92000 Činnosti herní a stávkových kancelárií
Základné imanie:
3 320 000 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 31.05.2023 ako riadna.

Firma TIPSPORT SK, a.s. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 173 389 818 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 21,44%. Dosiahnutý zisk po zdanení 69 042 709 EUR vzrástol medziročne o 10 022 651 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 99,85% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 57,24%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 35,52%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 15,36%.

Absolútne ukazovatele

173 641 923 €

21,4 %

137 011 207 €

18,1 %

93 300 278 €

8,7 %

73 041 503 €

15,9 %

71 370 052 €

16,7 %

Relatívne ukazovatele

79.02 %

-2,2 %

54.37

1,3

74.00 %

5,3 %

21.71 %

-4,9 %

4.71

1,0 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 594 € 138,6 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 173 389 224 € 21,4 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru
Náklady na materiál, energie 448 832 € 57,2 %
Služby 35 929 779 € 35,5 %
Pridaná hodnota 137 011 207 € 18,1 %
Osobné náklady 2 519 998 € 15,4 %
Odpisy a opravné položky k majetku 394 486 € 36,6 %
Opravné položky 74 € -98,5 %
Ostatné výnosy 75 933 € -57,3 %
Iné prevádzkové náklady 45 178 917 € 20,9 %
Zisk z predaja majetku 63 125 € 88,3 %
 
HV z hospodárskej činnosti 89 056 790 € 16,6 %
HV z finančnej činnosti -1 659 526 € -8,7 %
z toho Nákladové úroky 21 627 € 49,5 %
HV pred zdanením 87 397 264 € 16,8 %
Daň 18 354 555 € 16,2 %
HV po zdanení 69 042 709 € 17,0 %
EBITDA 89 388 151 € 16,7 %
 
Aktíva
Majetok celkom
93 300 278 € 8,7 %
 
Neobežný majetok 840 004 € -4,6 %
Dlhodobý hmotný majetok 796 586 € -1,9 %
Dlhodobý nehmotný majetok 43 418 € -36,6 %
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 89 330 367 € 10,6 %
Zásoby 13 821 € -17,4 %
Dlhodobé pohľadávky 2 149 941 € 4,9 %
Krátkodobé pohľadávky 2 935 107 € 16,7 %
Krátkodobý finančný majetok 1 122 195 € -4,8 %
Finančné účty 83 109 303 € 10,8 %
 
Časové rozlíšenie 3 129 907 € -25,3 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 93 300 278 € 8,7 %
 
Vlastné imanie
73 041 503 € 15,9 %
Základné imanie 3 320 000 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 664 000 € 0,0 %
HV minulých rokov 14 794 € 0,0 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 69 042 709 € 17,0 %
 
Záväzky 20 193 770 € -11,4 %
Dlhodobé záväzky 2 236 € 176,0 %
Krátkodobé záväzky 18 871 872 € -13,1 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé 3 404 € %

Rezervy dlhodobé, krátkodobé 1 316 258 € 20,6 %
 
Časové rozlíšenie 65 005 € 56,7 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?