SUNGWOO HITECH Slovakia s.r.o.

Aktualizované 7.12.2023
Partner verejného sektora

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
SUNGWOO HITECH Slovakia s.r.o.
Sídlo:
Cestárska 1
01001 Žilina
Zápis v OR SR
Okresný súd Žilina
oddiel: Sro/17335/L
Od 21.3.2006, posledná zmena 8.6.2022
Štatutárny orgán:
  • Jin Ook Kim
IČO:
36441392
DIČ:
2022147732

IČ DPH:

SK2022147732
Podľa §4, registrovaný od 24.3.2006
SK NACE (RÚZ):
29320 Výroba ostatných dielov a príslušenstva pre motorové vozidlá
Základné imanie:
8 444 467 EUR
Druh vlastníctva
Medzinárodné - súkromné
  • I-ZONE Co., LTD. (49,16%)
  • SUNG WOO HITECH CO., LTD. (43,84%)
  • Lee Myung Keun (7,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 08.03.2023 ako riadna.

Firma SUNGWOO HITECH Slovakia s.r.o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 237 058 492 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 2,95%. Dosiahnutý zisk po zdanení 1 129 036 EUR vzrástol medziročne o 166 852 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 99,77% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 2,54%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 5,79%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 14,28%.

Absolútne ukazovatele

237 610 514 €

2,9 %

29 257 620 €

3,8 %

85 198 335 €

-24,6 %

21 051 308 €

5,7 %

-1 676 730 €

97,4 %

Relatívne ukazovatele

12.34 %

0,1 %

2.40

-0,2

1.33 %

0,5 %

75.29 %

-7,1 %

0.84

0,5 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru
Tržby z predaja výrobkov a služieb 237 058 492 € 3,0 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru
Náklady na materiál, energie 190 851 680 € 2,5 %
Služby 16 949 192 € 5,8 %
Pridaná hodnota 29 257 620 € 3,8 %
Osobné náklady 12 172 028 € 14,3 %
Odpisy a opravné položky k majetku 13 653 082 € -9,1 %
Opravné položky 0 € 100,0 %
Ostatné výnosy 406 776 € -17,7 %
Iné prevádzkové náklady 597 921 € 31,2 %
Zisk z predaja majetku 84 770 € 177,9 %
 
HV z hospodárskej činnosti 3 326 135 € 36,6 %
HV z finančnej činnosti -1 853 894 € -55,8 %
z toho Nákladové úroky 1 017 944 € 55,9 %
HV pred zdanením 1 472 241 € 18,3 %
Daň 343 205 € 21,4 %
HV po zdanení 1 129 036 € 17,3 %
EBITDA 16 894 447 € -3,5 %
 
Aktíva
Majetok celkom
85 198 335 € -24,6 %
 
Neobežný majetok 70 150 629 € -16,1 %
Dlhodobý hmotný majetok 70 148 418 € -16,1 %
Dlhodobý nehmotný majetok 2 211 € -50,4 %
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 15 018 425 € -45,0 %
Zásoby 1 019 142 € 7,0 %
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky 9 952 342 € -59,5 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 4 046 941 € 133,9 %
 
Časové rozlíšenie 29 281 € -98,5 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 85 198 335 € -24,6 %
 
Vlastné imanie
21 051 308 € 5,7 %
Základné imanie 8 444 467 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 852 580 € 0,0 %
HV minulých rokov 10 625 225 € 10,0 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 1 129 036 € 17,3 %
 
Záväzky 64 147 027 € -31,0 %
Dlhodobé záväzky 131 362 € 1,9 %
Krátkodobé záväzky 6 796 990 € -81,0 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé 47 000 000 € 100,0 %
Bankové úvery krátkodobé 9 927 446 € -82,6 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 291 229 € 24,7 %
 
Časové rozlíšenie

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?