SUNGWOO HITECH Slovakia s.r.o.

Aktualizované 18.6.2024
Partner verejného sektora

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
SUNGWOO HITECH Slovakia s.r.o.
Sídlo:
Cestárska 1
01001 Žilina
Zápis v OR SR
Okresný súd Žilina
oddiel: Sro/17335/L
Od 21.3.2006, posledná zmena 8.6.2022
Štatutárny orgán:
  • Jin Ook Kim
IČO:
36441392
DIČ:
2022147732

IČ DPH:

SK2022147732
Podľa §4, registrovaný od 24.3.2006
SK NACE (RÚZ):
29320 Výroba ostatných dielov a príslušenstva pre motorové vozidlá
Základné imanie:
8 444 467 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
  • I-ZONE Co., LTD. (49,16%)
  • SUNG WOO HITECH CO., LTD. (43,84%)
  • Lee Myung Keun (7,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2023 za obdobie od 01/2023 do 12/2023 podaná 26.02.2024 ako riadna.

Firma SUNGWOO HITECH Slovakia s.r.o. dosiahla v roku 2023 tržby vo výške 285 777 137 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 20,55%. Dosiahnutý zisk po zdanení 156 106 EUR poklesol medziročne o 972 930 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 99,39% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 25,49%.
  • Náklady na služby sa medziročne znížili o 4,78%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 12,15%.

Absolútne ukazovatele

287 538 869 €

21,0 %

31 268 475 €

6,9 %

88 026 051 €

3,3 %

21 207 415 €

0,7 %

-35 589 872 €

%

Relatívne ukazovatele

10.94 %

-1,4 %

2.29

-0,1

0.18 %

-1,2 %

75.91 %

0,6 %

0.37

-0,5 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2023 do 12/2023 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru
Tržby z predaja výrobkov a služieb 285 777 137 € 20,6 %
Zmena stavu zásob 1 127 616 € 100,0 %
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru
Náklady na materiál, energie 239 496 437 € 25,5 %
Služby 16 139 841 € -4,8 %
Pridaná hodnota 31 268 475 € 6,9 %
Osobné náklady 13 650 407 € 12,1 %
Odpisy a opravné položky k majetku 13 328 403 € -2,4 %
Opravné položky
Ostatné výnosy 195 796 € -51,9 %
Iné prevádzkové náklady 369 210 € -38,3 %
Zisk z predaja majetku -123 497 € -245,7 %
 
HV z hospodárskej činnosti 3 992 754 € 20,0 %
HV z finančnej činnosti -3 739 073 € -101,7 %
z toho Nákladové úroky 2 967 830 € 191,6 %
HV pred zdanením 253 681 € -82,8 %
Daň 97 575 € -71,6 %
HV po zdanení 156 106 € -86,2 %
EBITDA 17 444 654 € 3,3 %
 
Aktíva
Majetok celkom
88 026 051 € 3,3 %
 
Neobežný majetok 57 860 783 € -17,5 %
Dlhodobý hmotný majetok 57 860 783 € -17,5 %
Dlhodobý nehmotný majetok 0 € -100,0 %
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 30 141 747 € 100,7 %
Zásoby 5 750 348 € %

Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky 21 219 581 € 113,2 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 3 171 818 € -21,6 %
 
Časové rozlíšenie 23 521 € -19,7 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 88 026 051 € 3,3 %
 
Vlastné imanie
21 207 415 € 0,7 %
Základné imanie 8 444 467 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 852 580 € 0,0 %
HV minulých rokov 11 754 262 € 10,6 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 156 106 € -86,2 %
 
Záväzky 66 818 636 € 4,2 %
Dlhodobé záväzky 656 632 € %

Krátkodobé záväzky 8 848 527 € 30,2 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé 0 € -100,0 %
Bankové úvery krátkodobé 56 906 613 € %

Rezervy dlhodobé, krátkodobé 406 864 € 39,7 %
 
Časové rozlíšenie

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?