Loading

BUKÓZA Export-Import, a.s.

Aktualizované 18.4.2024
Partner verejného sektora

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
BUKÓZA Export-Import, a.s.
Sídlo:
Hencovská 2073
09302 Hencovce
Zápis v OR SR
Okresný súd Prešov
oddiel: Sa/10008/P
Od 1.4.1997, posledná zmena 11.8.2022
Štatutárny orgán:
  • Ing. Milan Gilan
  • Anna Hladká
  • Miloslav Dittrich
IČO:
36445266
DIČ:
2020000125

IČ DPH:

SK7020000966
Podľa §4b, registrovaný od 1.1.2015
SK NACE (RÚZ):
46760 Veľkoobchod s ostatnými medziproduktmi
Základné imanie:
2 901 158 EUR
Druh vlastníctva
Súkromné tuzemské
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2023 za obdobie od 01/2023 do 12/2023 podaná 31.03.2024 ako riadna.

Firma BUKÓZA Export-Import, a.s. dosiahla v roku 2023 tržby vo výške 88 874 555 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o pokles o 50,66%. Dosiahnutá strata je 480 186 EUR.

Prevažná časť výnosov je tvorená tržbami za predaj tovaru, tieto tržby tvoria 90,6% celkových výnosov firmy.

Firma predala tovar za 85 592 392 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 3 657 588 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 4%.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne znížili o 10,21%.
  • Náklady na služby sa medziročne znížili o 40,0%.
  • Osobné náklady sa medziročne znížili o 0,83%.

Absolútne ukazovatele

94 473 548 €

-50,0 %

990 004 €

-41,6 %

29 570 938 €

-30,5 %

2 261 715 €

-18,2 %

-227 334 €

-116,2 %

Relatívne ukazovatele

1.11 %

0,2 %

0.98

-0,7

-1.62 %

-2,1 %

92.35 %

-1,2 %

0.96

0,0 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2023 do 12/2023 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 85 592 392 € -51,6 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 3 282 163 € -5,1 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 81 934 804 € -51,9 %
Náklady na materiál, energie 3 081 120 € -10,2 %
Služby 2 871 578 € -40,0 %
Pridaná hodnota 990 004 € -41,6 %
Osobné náklady 1 011 104 € -0,8 %
Odpisy a opravné položky k majetku 183 749 € -3,6 %
Opravné položky -2 951 € 65,9 %
Ostatné výnosy 5 443 861 € -37,2 %
Iné prevádzkové náklady 5 500 942 € -37,7 %
Zisk z predaja majetku -6 620 € -100,0 %
 
HV z hospodárskej činnosti -268 550 € -182,5 %
HV z finančnej činnosti -327 986 € %
z toho Nákladové úroky 381 288 € 170,5 %
HV pred zdanením -596 536 € %
Daň -116 350 € %
HV po zdanení -480 186 € %
EBITDA -81 132 € -116,0 %
 
Aktíva
Majetok celkom
29 570 938 € -30,5 %
 
Neobežný majetok 2 608 854 € -19,1 %
Dlhodobý hmotný majetok 1 413 322 € -14,8 %
Dlhodobý nehmotný majetok 18 000 € -30,8 %
Dlhodobý finančný majetok 1 177 532 € -23,6 %
 
Obežný majetok 26 914 448 € -31,5 %
Zásoby 757 589 € -73,9 %
Dlhodobé pohľadávky 99 769 € 100,0 %
Krátkodobé pohľadávky 26 044 637 € -28,1 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 12 453 € -93,4 %
 
Časové rozlíšenie 47 636 € 107,7 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 29 570 938 € -30,5 %
 
Vlastné imanie
2 261 715 € -18,2 %
Základné imanie 2 901 158 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania -2 243 696 € -0,1 %
HV minulých rokov 2 084 439 € 8,9 %
HV za účtovné obdobie po zdanení -480 186 € %
 
Záväzky 27 309 223 € -31,4 %
Dlhodobé záväzky 739 € -98,4 %
Krátkodobé záväzky 22 493 703 € -33,9 %
Krátkodobé finančné výpomoci 1 970 610 € 0,0 %
Bankové úvery dlhodobé 191 642 € -89,2 %
Bankové úvery krátkodobé 2 625 336 € 36,2 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 27 193 € -19,4 %
 
Časové rozlíšenie

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?