BUKÓZA Export-Import, a.s.

Aktualizované 7.12.2023
Partner verejného sektora

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
BUKÓZA Export-Import, a.s.
Sídlo:
Hencovská 2073
09302 Hencovce
Zápis v OR SR
Okresný súd Prešov
oddiel: Sa/10008/P
Od 1.4.1997, posledná zmena 11.8.2022
Štatutárny orgán:
  • Ing. Milan Gilan
  • Anna Hladká
  • Miloslav Dittrich
IČO:
36445266
DIČ:
2020000125

IČ DPH:

SK7020000966
Podľa §4b, registrovaný od 1.1.2015
SK NACE (RÚZ):
46760 Veľkoobchod s ostatnými medziproduktmi
Základné imanie:
2 901 158 EUR
Druh vlastníctva
Súkromné tuzemské
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 19.06.2023 ako riadna.

Firma BUKÓZA Export-Import, a.s. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 180 120 601 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 39,2%. Dosiahnutý zisk po zdanení 189 818 EUR poklesol medziročne o 75 109 EUR.

Prevažná časť výnosov je tvorená tržbami za predaj tovaru, tieto tržby tvoria 93,55% celkových výnosov firmy.

Firma predala tovar za 176 661 946 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 6 446 108 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 3%.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 7,88%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 8,98%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 6,08%.

Absolútne ukazovatele

188 850 911 €

43,9 %

1 696 029 €

0,3 %

42 560 497 €

27,0 %

2 763 565 €

7,3 %

1 399 839 €

-8,7 %

Relatívne ukazovatele

0.94 %

-0,4 %

1.66

-0,1

0.45 %

-0,3 %

93.51 %

1,2 %

0.96

-0,0 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 176 661 946 € 40,1 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 3 458 655 € 5,8 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 170 215 838 € 41,7 %
Náklady na materiál, energie 3 431 579 € 7,9 %
Služby 4 785 816 € 9,0 %
Pridaná hodnota 1 696 029 € 0,3 %
Osobné náklady 1 019 611 € 6,1 %
Odpisy a opravné položky k majetku 190 695 € 1,9 %
Opravné položky -8 661 € -141,7 %
Ostatné výnosy 8 665 086 € %

Iné prevádzkové náklady 8 825 241 € %

Zisk z predaja majetku 0 € 100,0 %
 
HV z hospodárskej činnosti 325 568 € -17,8 %
HV z finančnej činnosti -78 845 € -53,7 %
z toho Nákladové úroky 140 945 € 76,2 %
HV pred zdanením 246 723 € -28,5 %
Daň 56 905 € -28,9 %
HV po zdanení 189 818 € -28,4 %
EBITDA 507 602 € -13,2 %
 
Aktíva
Majetok celkom
42 560 497 € 27,0 %
 
Neobežný majetok 3 226 148 € -5,0 %
Dlhodobý hmotný majetok 1 659 064 € -8,8 %
Dlhodobý nehmotný majetok 26 000 € -23,5 %
Dlhodobý finančný majetok 1 541 084 € -0,1 %
 
Obežný majetok 39 311 411 € 30,6 %
Zásoby 2 897 210 € 19,3 %
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky 36 224 788 € 38,3 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 189 413 € -87,3 %
 
Časové rozlíšenie 22 938 € %

Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 42 560 497 € 27,0 %
 
Vlastné imanie
2 763 565 € 7,3 %
Základné imanie 2 901 158 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania -2 241 013 € 1,1 %
HV minulých rokov 1 913 602 € 14,2 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 189 818 € -28,4 %
 
Záväzky 39 796 932 € 28,6 %
Dlhodobé záväzky 47 041 € 9,6 %
Krátkodobé záväzky 34 036 260 € 36,2 %
Krátkodobé finančné výpomoci 1 970 610 € 0,0 %
Bankové úvery dlhodobé 1 781 650 € -21,9 %
Bankové úvery krátkodobé 1 927 640 € 17,9 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 33 731 € 11,6 %
 
Časové rozlíšenie 0 € 100,0 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?