Loading

BUKOCEL, a.s.

Aktualizované 18.4.2024
Partner verejného sektora

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
BUKOCEL, a.s.
Sídlo:
Hencovská 2073
09302 Hencovce
Zápis v OR SR
Okresný súd Prešov
oddiel: Sa/10011/P
Od 1.4.1997, posledná zmena 25.1.2024
Štatutárny orgán:
  • Anna Hladká
  • Ing. Pavol Neupauer
  • Miloslav Dittrich
IČO:
36445461
DIČ:
2020000147

IČ DPH:

SK7020000966
Podľa §4b, registrovaný od 1.1.2015
SK NACE (RÚZ):
17110 Výroba celulózy
Základné imanie:
19 252 520 EUR
Druh vlastníctva
Súkromné tuzemské
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 19.06.2023 ako riadna.

Firma BUKOCEL, a.s. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 111 661 157 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 32,2%. Dosiahnutý zisk po zdanení 1 153 685 EUR poklesol medziročne o 1 814 304 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 93,48% celkových výnosov firmy.

Firma „aktivovala“ časť nákladov vynaložených v aktuálnom roku vo výške 1 170 537 EUR. Môže ísť o vytvorenie majetku vlastnou činnosťou, čo sa prejaví zvýšením hodnoty aktív. Hodnota aktivácie tvorí významný podiel na hospodárskom výsledku firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 48,59%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 3,38%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 2,14%.

Absolútne ukazovatele

119 446 153 €

34,3 %

9 274 002 €

-20,9 %

72 886 487 €

-1,4 %

48 484 322 €

2,9 %

10 809 045 €

17,0 %

Relatívne ukazovatele

8.31 %

-5,6 %

1.89

-0,6

1.58 %

-2,4 %

33.48 %

-2,7 %

1.52

0,2 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru
Tržby z predaja výrobkov a služieb 111 661 157 € 32,2 %
Zmena stavu zásob 790 289 € 169,2 %
Aktivácia 1 170 537 € -22,6 %
Náklady na predaj tovaru
Náklady na materiál, energie 94 518 222 € 48,6 %
Služby 9 830 120 € 3,4 %
Pridaná hodnota 9 274 002 € -20,9 %
Osobné náklady 4 904 974 € 2,1 %
Odpisy a opravné položky k majetku 4 153 715 € 10,6 %
Opravné položky -361 € %
Ostatné výnosy 4 948 582 € 48,5 %
Iné prevádzkové náklady 3 811 479 € -0,7 %
Zisk z predaja majetku 231 985 € 135,6 %
 
HV z hospodárskej činnosti 1 584 401 € -42,4 %
HV z finančnej činnosti -140 508 € 53,2 %
z toho Nákladové úroky 368 964 € 18,2 %
HV pred zdanením 1 443 893 € -41,1 %
Daň 290 208 € 156,4 %
HV po zdanení 1 153 685 € -61,1 %
EBITDA 5 505 770 € -14,1 %
 
Aktíva
Majetok celkom
72 886 487 € -1,4 %
 
Neobežný majetok 47 896 996 € -5,0 %
Dlhodobý hmotný majetok 39 915 127 € -6,3 %
Dlhodobý nehmotný majetok 119 € -99,4 %
Dlhodobý finančný majetok 7 981 750 € 2,5 %
 
Obežný majetok 24 975 434 € 6,3 %
Zásoby 3 478 383 € -4,1 %
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky 21 360 138 € 18,8 %
Krátkodobý finančný majetok 0 € -100,0 %
Finančné účty 136 913 € -86,5 %
 
Časové rozlíšenie 14 057 € 21,6 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 72 886 487 € -1,4 %
 
Vlastné imanie
48 484 322 € 2,9 %
Základné imanie 19 252 520 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania -3 384 565 € 12,7 %
HV minulých rokov 31 462 682 € 9,3 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 1 153 685 € -61,1 %
 
Záväzky 22 009 686 € -3,6 %
Dlhodobé záväzky 7 032 727 € 2,8 %
Krátkodobé záväzky 6 458 335 € 29,5 %
Krátkodobé finančné výpomoci 2 860 632 € 0,0 %
Bankové úvery dlhodobé 0 € -100,0 %
Bankové úvery krátkodobé 2 469 000 € -0,1 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 3 188 992 € -0,1 %
 
Časové rozlíšenie 2 392 479 € -39,2 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?