GVP, spol. s r.o. Humenné

Aktualizované 18.6.2024

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
GVP, spol. s r.o. Humenné
Sídlo:
Tolstého 1
06601 Humenné
Zápis v OR SR
Okresný súd Prešov
oddiel: Sro/10277/P
Od 30.4.1997, posledná zmena 22.5.2022
Štatutárny orgán:
  • Ing. Vladimír Vaško
  • Marián Gerboc
IČO:
36446190
DIČ:
2020023346

IČ DPH:

SK2020023346
Podľa §4, registrovaný od 16.5.1997
SK NACE (RÚZ):
46390 Nešpecializovaný veľkoobchod s potravinami, nápojmi a tabakom
Základné imanie:
1 069 176 EUR
Druh vlastníctva
Súkromné tuzemské
  • Ing. Vladimír Vaško (52,5%)
  • Marián Gerboc (47,5%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2023 za obdobie od 01/2023 do 12/2023 podaná 22.03.2024 ako riadna.

Firma GVP, spol. s r.o. Humenné dosiahla v roku 2023 tržby vo výške 102 692 187 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 12,32%. Dosiahnutý zisk po zdanení 4 774 148 EUR vzrástol medziročne o 370 969 EUR.

Prevažná časť výnosov je tvorená tržbami za predaj tovaru, tieto tržby tvoria 92,23% celkových výnosov firmy.

Firma predala tovar za 102 098 526 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 20 551 204 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 20%.

Firma „aktivovala“ časť nákladov vynaložených v aktuálnom roku vo výške 3 635 144 EUR. Môže ísť o vytvorenie majetku vlastnou činnosťou, čo sa prejaví zvýšením hodnoty aktív. Hodnota aktivácie tvorí významný podiel na hospodárskom výsledku firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 18,04%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 16,82%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 17,93%.

Absolútne ukazovatele

110 698 466 €

12,7 %

17 700 390 €

15,6 %

36 788 960 €

7,0 %

15 372 097 €

-24,0 %

1 009 268 €

-82,7 %

Relatívne ukazovatele

17.24 %

0,5 %

1.32

-0,0

12.98 %

0,2 %

58.22 %

17,0 %

0.33

-0,3 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2023 do 12/2023 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 102 098 526 € 12,3 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 593 661 € 18,7 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia 3 635 144 € 22,2 %
Náklady na predaj tovaru 81 547 322 € 11,6 %
Náklady na materiál, energie 4 694 694 € 18,0 %
Služby 2 384 925 € 16,8 %
Pridaná hodnota 17 700 390 € 15,6 %
Osobné náklady 13 441 311 € 17,9 %
Odpisy a opravné položky k majetku 1 374 115 € 6,6 %
Opravné položky
Ostatné výnosy 4 270 883 € 13,6 %
Iné prevádzkové náklady 312 026 € 15,6 %
Zisk z predaja majetku 93 991 € 69,6 %
 
HV z hospodárskej činnosti 6 937 812 € 12,5 %
HV z finančnej činnosti -806 106 € -38,8 %
z toho Nákladové úroky 208 267 € 139,0 %
HV pred zdanením 6 131 706 € 9,8 %
Daň 1 357 558 € 14,9 %
HV po zdanení 4 774 148 € 8,4 %
EBITDA 8 217 936 € 11,1 %
 
Aktíva
Majetok celkom
36 788 960 € 7,0 %
 
Neobežný majetok 22 113 441 € 5,7 %
Dlhodobý hmotný majetok 13 815 322 € 9,4 %
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok 8 298 119 € 0,0 %
 
Obežný majetok 14 594 673 € 9,9 %
Zásoby 10 205 140 € 14,9 %
Dlhodobé pohľadávky 1 786 € 3,8 %
Krátkodobé pohľadávky 1 457 652 € -14,9 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 2 930 095 € 9,2 %
 
Časové rozlíšenie 80 846 € -55,8 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 36 788 960 € 7,0 %
 
Vlastné imanie
15 372 097 € -24,0 %
Základné imanie 1 069 176 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 1 633 778 € 0,0 %
HV minulých rokov 7 894 995 € -39,8 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 4 774 148 € 8,4 %
 
Záväzky 21 416 863 € 51,2 %
Dlhodobé záväzky 3 013 288 € %

Krátkodobé záväzky 13 664 465 € 79,5 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé 4 236 354 € -30,6 %
Bankové úvery krátkodobé
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 502 756 € 21,6 %
 
Časové rozlíšenie

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?