GVP, spol. s r.o. Humenné

Aktualizované 30.11.2023

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
GVP, spol. s r.o. Humenné
Sídlo:
Tolstého 1
06601 Humenné
Zápis v OR SR
Okresný súd Prešov
oddiel: Sro/10277/P
Od 30.4.1997, posledná zmena 22.5.2022
Štatutárny orgán:
  • Ing. Vladimír Vaško
  • Marián Gerboc
IČO:
36446190
DIČ:
2020023346

IČ DPH:

SK2020023346
Podľa §4, registrovaný od 16.5.1997
SK NACE (RÚZ):
47110 Maloobchod v nešpecializovaných predajniach najmä s potravinami, nápojmi a tabakom
Základné imanie:
1 069 176 EUR
Druh vlastníctva
Súkromné tuzemské
  • Ing. Vladimír Vaško (52,5%)
  • Marián Gerboc (47,5%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 24.03.2023 ako riadna.

Firma GVP, spol. s r.o. Humenné dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 91 430 868 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 14,69%. Dosiahnutý zisk po zdanení 4 403 179 EUR vzrástol medziročne o 911 362 EUR.

Prevažná časť výnosov je tvorená tržbami za predaj tovaru, tieto tržby tvoria 92,58% celkových výnosov firmy.

Firma predala tovar za 90 930 802 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 17 850 673 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 19%.

Firma „aktivovala“ časť nákladov vynaložených v aktuálnom roku vo výške 2 974 132 EUR. Môže ísť o vytvorenie majetku vlastnou činnosťou, čo sa prejaví zvýšením hodnoty aktív. Hodnota aktivácie tvorí významný podiel na hospodárskom výsledku firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 22,42%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 18,45%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 13,77%.

Absolútne ukazovatele

98 222 842 €

14,4 %

15 305 950 €

20,1 %

34 391 489 €

10,3 %

20 228 681 €

25,3 %

5 844 497 €

36,7 %

Relatívne ukazovatele

16.74 %

0,7 %

1.34

0,1

12.80 %

1,6 %

41.18 %

-7,0 %

0.60

0,1 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 90 930 802 € 14,3 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 500 066 € 181,0 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia 2 974 132 € 11,5 %
Náklady na predaj tovaru 73 080 129 € 13,0 %
Náklady na materiál, energie 3 977 350 € 22,4 %
Služby 2 041 571 € 18,4 %
Pridaná hodnota 15 305 950 € 20,1 %
Osobné náklady 11 397 651 € 13,8 %
Odpisy a opravné položky k majetku 1 288 698 € 22,4 %
Opravné položky
Ostatné výnosy 3 759 937 € 9,2 %
Iné prevádzkové náklady 269 985 € 14,5 %
Zisk z predaja majetku 55 416 € 149,4 %
 
HV z hospodárskej činnosti 6 164 969 € 25,7 %
HV z finančnej činnosti -580 691 € -23,3 %
z toho Nákladové úroky 87 125 € 76,1 %
HV pred zdanením 5 584 278 € 26,0 %
Daň 1 181 099 € 25,5 %
HV po zdanení 4 403 179 € 26,1 %
EBITDA 7 398 251 € 24,7 %
 
Aktíva
Majetok celkom
34 391 489 € 10,3 %
 
Neobežný majetok 20 930 768 € 2,6 %
Dlhodobý hmotný majetok 12 632 649 € 4,4 %
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok 8 298 119 € -0,1 %
 
Obežný majetok 13 277 733 € 24,1 %
Zásoby 8 880 321 € 21,8 %
Dlhodobé pohľadávky 1 721 € 127,9 %
Krátkodobé pohľadávky 1 713 590 € 32,2 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 2 682 101 € 27,0 %
 
Časové rozlíšenie 182 988 € 169,8 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 34 391 489 € 10,3 %
 
Vlastné imanie
20 228 681 € 25,3 %
Základné imanie 1 069 176 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 1 633 778 € 0,0 %
HV minulých rokov 13 122 548 € 31,8 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 4 403 179 € 26,1 %
 
Záväzky 14 162 808 € -5,7 %
Dlhodobé záväzky 32 652 € 57,8 %
Krátkodobé záväzky 7 614 503 € 17,3 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé 6 102 167 € -25,0 %
Bankové úvery krátkodobé
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 413 486 € 9,6 %
 
Časové rozlíšenie

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?