KOMFOS Prešov, s.r.o.

Aktualizované 2.12.2023
Registrovaný hospodársky subjekt

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
KOMFOS Prešov, s.r.o.
Sídlo:
Ľubochnianska 2
08006 Ľubotice
Zápis v OR SR
Okresný súd Prešov
oddiel: Sro/11055/P
Od 24.2.1998, posledná zmena 26.5.2022
Štatutárny orgán:
  • Miroslav Micheľ, EMBA
IČO:
36454184
DIČ:
2020011224

IČ DPH:

SK2020011224
Podľa §4, registrovaný od 9.3.1998
SK NACE (RÚZ):
46390 Nešpecializovaný veľkoobchod s potravinami, nápojmi a tabakom
Základné imanie:
44 000 EUR
Druh vlastníctva
Súkromné tuzemské
  • Miroslav Micheľ, EMBA (60,0%)
  • Monika Chovancová (40,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 27.04.2023 ako riadna.

Firma KOMFOS Prešov, s.r.o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 56 351 337 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 7,08%. Dosiahnutý zisk po zdanení 643 029 EUR vzrástol medziročne o 62 674 EUR.

Prevažná časť výnosov je tvorená tržbami za predaj tovaru, tieto tržby tvoria 94,3% celkových výnosov firmy.

Firma predala tovar za 53 556 963 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 9 690 163 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 18%.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 51,15%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 12,68%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 12,39%.

Absolútne ukazovatele

56 792 521 €

6,8 %

8 735 017 €

8,8 %

16 356 039 €

9,7 %

4 459 781 €

9,5 %

-289 260 €

83,8 %

Relatívne ukazovatele

15.50 %

0,2 %

1.34

-0,0

3.93 %

0,0 %

72.73 %

0,0 %

0.40

0,1 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 53 556 963 € 6,8 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 2 794 374 € 11,6 %
Zmena stavu zásob 0 € 0 %
Aktivácia 300 € -72,7 %
Náklady na predaj tovaru 43 866 800 € 5,6 %
Náklady na materiál, energie 1 210 732 € 51,1 %
Služby 2 537 808 € 12,7 %
Pridaná hodnota 8 735 017 € 8,8 %
Osobné náklady 6 508 104 € 12,4 %
Odpisy a opravné položky k majetku 1 051 617 € -4,3 %
Opravné položky 4 425 € 112,7 %
Ostatné výnosy 376 311 € 22,5 %
Iné prevádzkové náklady 417 342 € 5,8 %
Zisk z predaja majetku 61 248 € %

 
HV z hospodárskej činnosti 1 192 368 € 12,4 %
HV z finančnej činnosti -314 588 € -13,0 %
z toho Nákladové úroky 116 990 € 20,9 %
HV pred zdanením 877 780 € 12,1 %
Daň 234 751 € 15,9 %
HV po zdanení 643 029 € 10,8 %
EBITDA 2 182 737 € 1,7 %
 
Aktíva
Majetok celkom
16 356 039 € 9,7 %
 
Neobežný majetok 6 339 992 € -7,4 %
Dlhodobý hmotný majetok 6 290 988 € -7,5 %
Dlhodobý nehmotný majetok 29 315 € 24,1 %
Dlhodobý finančný majetok 19 689 € 0,0 %
 
Obežný majetok 9 894 828 € 23,6 %
Zásoby 5 892 623 € 25,3 %
Dlhodobé pohľadávky 15 500 € -27,9 %
Krátkodobé pohľadávky 3 458 262 € 28,2 %
Krátkodobý finančný majetok 0 € 0 %
Finančné účty 528 443 € -9,7 %
 
Časové rozlíšenie 121 219 € 97,1 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 16 356 039 € 9,7 %
 
Vlastné imanie
4 459 781 € 9,5 %
Základné imanie 44 000 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 13 952 € 0,0 %
HV minulých rokov 3 758 800 € 9,5 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 643 029 € 10,8 %
 
Záväzky 11 879 801 € 9,6 %
Dlhodobé záväzky 323 970 € -22,8 %
Krátkodobé záväzky 6 372 179 € 2,1 %
Krátkodobé finančné výpomoci 0 € 0 %
Bankové úvery dlhodobé 1 148 830 € 138,5 %
Bankové úvery krátkodobé 3 901 171 € 8,9 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 133 651 € 21,0 %
 
Časové rozlíšenie 16 457 € 76,1 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?