KOMFOS Prešov, s.r.o.

Aktualizované 17.6.2024
Registrovaný hospodársky subjekt

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
KOMFOS Prešov, s.r.o.
Sídlo:
Ľubochnianska 2
08006 Ľubotice
Zápis v OR SR
Okresný súd Prešov
oddiel: Sro/11055/P
Od 24.2.1998, posledná zmena 9.4.2024
Štatutárny orgán:
  • Miroslav Micheľ, EMBA
IČO:
36454184
DIČ:
2020011224

IČ DPH:

SK2020011224
Podľa §4, registrovaný od 9.3.1998
SK NACE (RÚZ):
47110 Maloobchod v nešpecializovaných predajniach najmä s potravinami, nápojmi a tabakom
Základné imanie:
44 000 EUR
Druh vlastníctva
Súkromné tuzemské
  • Miroslav Micheľ, EMBA (60,0%)
  • Monika Chovancová (40,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2023 za obdobie od 01/2023 do 12/2023 podaná 28.03.2024 ako riadna.

Firma KOMFOS Prešov, s.r.o. dosiahla v roku 2023 tržby vo výške 60 944 607 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 8,15%. Dosiahnutý zisk po zdanení 786 514 EUR vzrástol medziročne o 143 485 EUR.

Prevažná časť výnosov je tvorená tržbami za predaj tovaru, tieto tržby tvoria 94,83% celkových výnosov firmy.

Firma predala tovar za 58 139 822 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 10 527 583 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 18%.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne znížili o 10,32%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 0,84%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 5,86%.

Absolútne ukazovatele

61 311 471 €

8,0 %

9 689 197 €

10,9 %

16 967 273 €

3,7 %

4 996 296 €

12,0 %

378 999 €

231,0 %

Relatívne ukazovatele

15.90 %

0,4 %

1.41

0,1

4.64 %

0,7 %

70.55 %

-2,2 %

0.42

0,0 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2023 do 12/2023 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 58 139 822 € 8,6 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 2 804 785 € 0,4 %
Zmena stavu zásob 0 € 0 %
Aktivácia 0 € -100,0 %
Náklady na predaj tovaru 47 612 239 € 8,5 %
Náklady na materiál, energie 1 085 815 € -10,3 %
Služby 2 559 209 € 0,8 %
Pridaná hodnota 9 689 197 € 10,9 %
Osobné náklady 6 889 360 € 5,9 %
Odpisy a opravné položky k majetku 1 044 866 € -0,6 %
Opravné položky 5 903 € 33,4 %
Ostatné výnosy 350 156 € -7,0 %
Iné prevádzkové náklady 500 142 € 19,8 %
Zisk z predaja majetku 11 200 € -81,7 %
 
HV z hospodárskej činnosti 1 608 429 € 34,9 %
HV z finančnej činnosti -502 704 € -59,8 %
z toho Nákladové úroky 290 502 € 148,3 %
HV pred zdanením 1 105 725 € 26,0 %
Daň 319 211 € 36,0 %
HV po zdanení 786 514 € 22,3 %
EBITDA 2 640 242 € 21,0 %
 
Aktíva
Majetok celkom
16 967 273 € 3,7 %
 
Neobežný majetok 5 820 862 € -8,2 %
Dlhodobý hmotný majetok 5 778 003 € -8,2 %
Dlhodobý nehmotný majetok 23 170 € -21,0 %
Dlhodobý finančný majetok 19 689 € 0,0 %
 
Obežný majetok 11 066 486 € 11,8 %
Zásoby 6 642 493 € 12,7 %
Dlhodobé pohľadávky 9 500 € -38,7 %
Krátkodobé pohľadávky 3 724 051 € 7,7 %
Krátkodobý finančný majetok 0 € 0 %
Finančné účty 690 442 € 30,7 %
 
Časové rozlíšenie 79 925 € -34,1 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 16 967 273 € 3,7 %
 
Vlastné imanie
4 996 296 € 12,0 %
Základné imanie 44 000 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 13 952 € 0,0 %
HV minulých rokov 4 151 830 € 10,5 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 786 514 € 22,3 %
 
Záväzky 11 948 187 € 0,6 %
Dlhodobé záväzky 232 983 € -28,1 %
Krátkodobé záväzky 6 148 113 € -3,5 %
Krátkodobé finančné výpomoci 0 € 0 %
Bankové úvery dlhodobé 834 550 € -27,4 %
Bankové úvery krátkodobé 4 587 009 € 17,6 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 145 532 € 8,9 %
 
Časové rozlíšenie 22 790 € 38,5 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?