ZEOCEM s.r.o.

Historický názov:
  • ZEOCEM, a.s.
Aktualizované 18.6.2024
Partner verejného sektora Výskumná organizácia

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
ZEOCEM s.r.o.
Sídlo:
Prešovská 282/1
09434 Bystré
Zápis v OR SR
Okresný súd Prešov
oddiel: Sro/46910/P
Od 12.10.1998, posledná zmena 20.3.2024
Štatutárny orgán:
  • Cornelius Tschegg
  • Ing. Pavel Kobulej
  • JUDr. Martin Saučin
IČO:
36457728
DIČ:
2020000785

IČ DPH:

SK2020000785
Podľa §4, registrovaný od 1.11.1998
SK NACE (RÚZ):
23990 Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov i. n.
Základné imanie:
4 274 872 EUR
Druh vlastníctva
Medzinárodné - súkromné
  • Glock Health, Science and Research GmbH (50,0%)
  • CTR Holding Assets GmbH (49,98%)
  • Danucem Slovensko a.s. (0,02%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 27.06.2023 ako riadna.

Firma ZEOCEM s.r.o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 36 755 141 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 31,94%. Dosiahnutý zisk po zdanení 2 671 880 EUR vzrástol medziročne o 1 457 366 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 96,62% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 53,49%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 3,19%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 11,41%.

Absolútne ukazovatele

38 039 736 €

32,9 %

10 063 355 €

31,5 %

32 458 859 €

41,9 %

17 994 680 €

17,4 %

3 196 441 €

-27,2 %

Relatívne ukazovatele

27.38 %

-0,1 %

1.95

0,3

8.23 %

2,9 %

44.56 %

11,5 %

0.35

-0,8 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 1 852 € -90,2 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 36 753 289 € 32,0 %
Zmena stavu zásob 362 534 € -15,2 %
Aktivácia 2 153 € 95,9 %
Náklady na predaj tovaru 5 307 € -70,5 %
Náklady na materiál, energie 17 629 819 € 53,5 %
Služby 9 421 347 € 3,2 %
Pridaná hodnota 10 063 355 € 31,5 %
Osobné náklady 5 172 267 € 11,4 %
Odpisy a opravné položky k majetku 1 699 647 € 12,0 %
Opravné položky -1 396 € 86,1 %
Ostatné výnosy 524 323 € 113,2 %
Iné prevádzkové náklady 213 159 € -17,7 %
Zisk z predaja majetku 47 710 € 18,6 %
 
HV z hospodárskej činnosti 3 551 711 € 132,5 %
HV z finančnej činnosti -160 949 € %
z toho Nákladové úroky 118 197 € 100,0 %
HV pred zdanením 3 390 762 € 118,6 %
Daň 718 882 € 113,5 %
HV po zdanení 2 671 880 € 120,0 %
EBITDA 5 202 252 € 73,7 %
 
Aktíva
Majetok celkom
32 458 859 € 41,9 %
 
Neobežný majetok 17 097 641 € 30,4 %
Dlhodobý hmotný majetok 17 083 626 € 30,4 %
Dlhodobý nehmotný majetok 14 015 € 103,4 %
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 15 346 375 € 57,2 %
Zásoby 11 047 523 € 185,3 %
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky 4 288 544 € -6,7 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 10 308 € -99,2 %
 
Časové rozlíšenie 14 843 € 20,1 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 32 458 859 € 41,9 %
 
Vlastné imanie
17 994 680 € 17,4 %
Základné imanie 4 274 872 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 854 974 € 0,0 %
HV minulých rokov 10 192 954 € 13,5 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 2 671 880 € 120,0 %
 
Záväzky 13 864 234 € 103,2 %
Dlhodobé záväzky 731 848 € 7,4 %
Krátkodobé záväzky 11 067 602 € 138,1 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé 497 230 € 100,0 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 1 567 554 € 4,9 %
 
Časové rozlíšenie 599 945 € -18,3 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?