Motor-Car Prešov, s.r.o.

Historický názov:
  • AUTOMO M.B., s.r.o.
Aktualizované 7.12.2023
Partner verejného sektora Registrovaný hospodársky subjekt

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
Motor-Car Prešov, s.r.o.
Sídlo:
Petrovanská 36
08001 Prešov
Zápis v OR SR
Okresný súd Prešov
oddiel: Sro/11417/P
Od 18.11.1998, posledná zmena 23.8.2022
Štatutárny orgán:
  • Mgr. Ondrej Šintal
IČO:
36458236
DIČ:
2020007011

IČ DPH:

SK2020007011
Podľa §4, registrovaný od 18.12.1998
SK NACE (RÚZ):
45110 Predaj automobilov a ľahkých motorových vozidiel
Základné imanie:
332 000 EUR
Druh vlastníctva
Medzinárodné - súkromné
  • Motor-Car Bratislava, spol. s r.o. (90,0%)
  • Mgr. Ondrej Šintal (10,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 29.03.2023 ako riadna.

Firma Motor-Car Prešov, s.r.o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 38 095 332 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 8,47%. Dosiahnutý zisk po zdanení 1 401 196 EUR poklesol medziročne o 218 505 EUR.

Prevažná časť výnosov je tvorená tržbami za predaj tovaru, tieto tržby tvoria 70,42% celkových výnosov firmy.

Firma predala tovar za 29 523 398 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 2 237 425 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 7%.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 5,74%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 31,53%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 16,81%.

Absolútne ukazovatele

41 923 469 €

8,6 %

5 411 730 €

7,3 %

19 036 474 €

26,6 %

10 956 200 €

14,7 %

3 461 753 €

48,6 %

Relatívne ukazovatele

14.21 %

-0,1 %

1.70

-0,2

7.36 %

-3,4 %

42.45 %

6,0 %

0.44

0,0 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 29 523 398 € 9,9 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 8 571 934 € 3,7 %
Zmena stavu zásob 55 056 € %

Aktivácia 485 374 € 29,1 %
Náklady na predaj tovaru 27 285 973 € 8,5 %
Náklady na materiál, energie 4 878 750 € 5,7 %
Služby 931 127 € 31,5 %
Pridaná hodnota 5 411 730 € 7,3 %
Osobné náklady 3 178 544 € 16,8 %
Odpisy a opravné položky k majetku 1 059 876 € 9,9 %
Opravné položky 131 076 € %

Ostatné výnosy 133 057 € -61,1 %
Iné prevádzkové náklady 225 639 € 11,6 %
Zisk z predaja majetku 815 438 € 13,0 %
 
HV z hospodárskej činnosti 1 893 272 € -14,5 %
HV z finančnej činnosti -53 986 € -25,3 %
z toho Nákladové úroky 42 104 € 48,2 %
HV pred zdanením 1 839 286 € -15,3 %
Daň 438 090 € -20,6 %
HV po zdanení 1 401 196 € -13,5 %
EBITDA 2 137 710 € -12,1 %
 
Aktíva
Majetok celkom
19 036 474 € 26,6 %
 
Neobežný majetok 7 727 497 € 3,3 %
Dlhodobý hmotný majetok 7 492 225 € 6,9 %
Dlhodobý nehmotný majetok 235 272 € -50,0 %
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 10 698 972 € 55,3 %
Zásoby 7 833 271 € 43,9 %
Dlhodobé pohľadávky 10 262 € 88,1 %
Krátkodobé pohľadávky 2 834 172 € 100,6 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 21 267 € -23,3 %
 
Časové rozlíšenie 610 005 € -9,0 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 19 036 474 € 26,6 %
 
Vlastné imanie
10 956 200 € 14,7 %
Základné imanie 332 000 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 3 569 310 € 0,0 %
HV minulých rokov 5 653 694 € 40,2 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 1 401 196 € -13,5 %
 
Záväzky 8 069 293 € 47,5 %
Dlhodobé záväzky 18 404 € 24,3 %
Krátkodobé záväzky 5 954 586 € 22,8 %
Krátkodobé finančné výpomoci 1 871 380 € %

Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé 15 € -89,9 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 224 908 € -7,3 %
 
Časové rozlíšenie 10 981 € 2,1 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?