Schüle Slovakia, s.r.o.

Aktualizované 25.6.2024
Partner verejného sektora

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
Schüle Slovakia, s.r.o.
Sídlo:
Teplická 3860/34A
05801 Poprad
Zápis v OR SR
Okresný súd Prešov
oddiel: Sro/11627/P
Od 26.4.1999, posledná zmena 30.9.2022
Štatutárny orgán:
  • Gerold Scholze
  • Ing. Vladimír Omasta
IČO:
36460567
DIČ:
2020018165

IČ DPH:

SK2020018165
Podľa §4, registrovaný od 28.4.1999
SK NACE (RÚZ):
24530 Odlievanie ľahkých kovov
Základné imanie:
1 327 757 EUR
Druh vlastníctva
Medzinárodné - súkromné
  • Julius Schüle Druckguss GmbH (99,75%)
  • Ing. Ján Miško (0,25%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2023 za obdobie od 01/2023 do 12/2023 podaná 28.03.2024 ako riadna.

Firma Schüle Slovakia, s.r.o. dosiahla v roku 2023 tržby vo výške 36 459 265 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o pokles o 0,81%. Dosiahnutá strata je 1 305 936 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 98,55% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne znížili o 2,16%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 10,95%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 5,31%.

Absolútne ukazovatele

36 809 018 €

-4,6 %

8 572 543 €

-14,7 %

11 985 460 €

15,9 %

3 929 462 €

-30,5 %

1 676 165 €

-51,9 %

Relatívne ukazovatele

23.51 %

-3,8 %

0.88

-0,2

-10.90 %

-18,1 %

67.21 %

21,9 %

0.52

-0,1 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2023 do 12/2023 |Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 184 545 € 70,2 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb36 274 720 € -1,0 %
Zmena stavu zásob-539 172 € -236,3 %
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru180 465 € 72,4 %
Náklady na materiál, energie20 581 475 € -2,2 %
Služby6 604 946 € 10,9 %
Pridaná hodnota8 572 543 € -14,7 %
Osobné náklady9 741 609 € 5,3 %
Odpisy a opravné položky k majetku616 812 € 8,8 %
Opravné položky-19 591 € %
Ostatné výnosy86 611 € -89,3 %
Iné prevádzkové náklady107 078 € -45,3 %
Zisk z predaja majetku195 595 € 109,6 %
 
HV z hospodárskej činnosti-1 610 495 € -271,0 %
HV z finančnej činnosti-32 299 € %
z toho Nákladové úroky28 383 € %

HV pred zdanením-1 642 794 € -275,0 %
Daň-336 858 € -272,7 %
HV po zdanení-1 305 936 € -275,7 %
EBITDA-1 208 869 € -185,4 %
 
Aktíva
Majetok celkom
11 985 460 € 15,9 %
 
Neobežný majetok4 037 532 € 7,9 %
Dlhodobý hmotný majetok4 002 709 € 8,5 %
Dlhodobý nehmotný majetok34 823 € -34,4 %
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok7 922 853 € 20,5 %
Zásoby4 387 609 € -6,2 %
Dlhodobé pohľadávky611 265 € 122,8 %
Krátkodobé pohľadávky2 840 232 € 208,6 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty83 747 € -88,1 %
 
Časové rozlíšenie25 075 € -2,8 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky11 985 460 € 15,9 %
 
Vlastné imanie
3 929 462 € -30,5 %
Základné imanie1 327 757 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania1 001 073 € 3,9 %
HV minulých rokov2 906 568 € 10,9 %
HV za účtovné obdobie po zdanení-1 305 936 € -275,7 %
 
Záväzky7 519 368 € 84,6 %
Dlhodobé záväzky48 354 € -53,5 %
Krátkodobé záväzky4 958 154 € 122,7 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé994 286 € 100,0 %
Bankové úvery krátkodobé165 714 € 100,0 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé1 352 860 € -22,4 %
 
Časové rozlíšenie536 630 € -12,6 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?