Schüle Slovakia, s.r.o.

Aktualizované 7.12.2023
Partner verejného sektora

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
Schüle Slovakia, s.r.o.
Sídlo:
Teplická 3860/34A
05801 Poprad
Zápis v OR SR
Okresný súd Prešov
oddiel: Sro/11627/P
Od 26.4.1999, posledná zmena 30.9.2022
Štatutárny orgán:
  • Gerold Scholze
  • Ing. Vladimír Omasta
IČO:
36460567
DIČ:
2020018165

IČ DPH:

SK2020018165
Podľa §4, registrovaný od 28.4.1999
SK NACE (RÚZ):
24530 Odlievanie ľahkých kovov
Základné imanie:
1 327 757 EUR
Druh vlastníctva
Medzinárodné - súkromné
  • Julius Schüle Druckguss GmbH (99,75%)
  • Ing. Ján Miško (0,25%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 27.03.2023 ako riadna.

Firma Schüle Slovakia, s.r.o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 36 758 058 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 17,09%. Dosiahnutý zisk po zdanení 743 437 EUR poklesol medziročne o 644 389 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 94,96% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 27,85%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 7,71%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 6,04%.

Absolútne ukazovatele

38 596 808 €

-0,8 %

10 053 606 €

-0,4 %

10 342 580 €

-3,1 %

5 655 190 €

-0,1 %

3 487 098 €

23,0 %

Relatívne ukazovatele

27.35 %

-4,8 %

1.09

-0,1

7.19 %

-5,8 %

45.32 %

-1,6 %

0.58

0,0 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 108 444 € -38,4 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 36 649 614 € 17,4 %
Zmena stavu zásob 395 708 € -53,2 %
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 104 692 € -40,2 %
Náklady na materiál, energie 21 034 872 € 27,8 %
Služby 5 953 089 € 7,7 %
Pridaná hodnota 10 053 606 € -0,4 %
Osobné náklady 9 250 710 € 6,0 %
Odpisy a opravné položky k majetku 567 046 € -0,9 %
Opravné položky 7 507 € 152,1 %
Ostatné výnosy 808 293 € 57,6 %
Iné prevádzkové náklady 195 677 € 91,9 %
Zisk z predaja majetku 93 324 € -20,0 %
 
HV z hospodárskej činnosti 941 790 € -29,1 %
HV z finančnej činnosti -3 279 € -103,5 %
z toho Nákladové úroky 20 € -98,6 %
HV pred zdanením 938 511 € -34,0 %
Daň 195 074 € %

HV po zdanení 743 437 € -46,4 %
EBITDA 1 415 512 € -20,0 %
 
Aktíva
Majetok celkom
10 342 580 € -3,1 %
 
Neobežný majetok 3 741 180 € -7,1 %
Dlhodobý hmotný majetok 3 688 080 € -6,9 %
Dlhodobý nehmotný majetok 53 100 € -18,9 %
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 6 575 608 € -0,7 %
Zásoby 4 677 785 € 8,3 %
Dlhodobé pohľadávky 274 407 € 5,5 %
Krátkodobé pohľadávky 920 371 € -30,5 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 703 045 € -2,0 %
 
Časové rozlíšenie 25 792 € 10,9 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 10 342 580 € -3,1 %
 
Vlastné imanie
5 655 190 € -0,1 %
Základné imanie 1 327 757 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 963 901 € 7,8 %
HV minulých rokov 2 620 095 € 27,7 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 743 437 € -46,4 %
 
Záväzky 4 073 710 € -5,7 %
Dlhodobé záväzky 104 009 € -15,0 %
Krátkodobé záväzky 2 226 215 € -21,1 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé 0 € -100,0 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 1 743 486 € 30,1 %
 
Časové rozlíšenie 613 680 € -11,5 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?